Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lastovenko_O.V._Finansi_korporatsiy.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
619.01 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів

О.В. Ластовенко.

Фінанси корпорацій

Опорний конспект лекцій

для студентів спеціальності „Фінанси”

денної та заочної форм навчання

Донецьк - 2007

Зміст

Вступ..............................................................................................................5

Змістовий модуль 1. Загальні аспекти функціонування фінансів корпорацій

Тема 1. Огляд управління фінансами, фінансові ринки і фінансовими інструменти..............................................................................................................6

Тема 2. Ризики і ставка доходу..................................................................15

Тема 3. Зміна оцінки грошей у часі...........................................................21

Змістовий модуль 2. Елементи управління фінансами корпорацій

Тема 4. Аналіз фінансової звітності..........................................................25

Тема 5. Фінансове прогнозування.............................................................34

Тема 6. Управління оборотним капіталом та короткостроковий

кредит...........................................................................................................41

Тема 7. Кошти і легкореалізовані цінні папери. Дебіторська заборгованість. Управління запасами.................................................................45

Змістовий модуль 3. Фінансова і інвестиційна діяльність корпорацій

Тема 8. Вартість капіталу і дивідендна політика.....................................52

Тема 9. Звичайні акції та довгострокова заборгованість.........................61

Тема 10. Гібридне фінансування...............................................................65

Тема 11. Аналіз ефективності капіталовкладень.....................................70

Тема 12. Аналіз ризику ефективності капіталовкладень........................77

Список літератури.......................................................................................84

Вступ

Вивчення даного курсу "Фінанси корпорацій" спрямоване на надбання студентами теоретичних і практичних навичок вибору найприйнятнішої з погляду оптимізації фінансової та інвестиційної діяльності організаційно-правової форми ведення бізнесу. Однією з таких форм є корпорація.

Мета дисципліни: використовувати надані теоретичні знання на практиці, вільно орієнтуватися в умовах зміни економічної ситуації, вміти формувати фінансові ресурси, аналізувати фінансовий стан корпорації.

Предметом навчальної дисципліни є економічні відносини, що існують в сфері корпоративної діяльності.

Зміст навчальної дисципліни розкривають теми, в яких розглядаються питання щодо огляду управління фінансами, аналізу фінансової звітності, управління оборотним капіталом, аналізу ефективності капіталовкладень.

На протязі вивчення курсу необхідно врахувати зміни в економічній, фінансовій та зовнішньоекономічної політиці держави та слідкувати за діючим законодавством і нормативними документами Уряду України, та відповідних органів влади і управління

У складі курсу виділені 12 тем, зміст яких визначено відповідно до нормативної і робочої програми. У даному опорному конспекті лекцій наведено стислий зміст кожної теми. Це дає змогу розкрити її основні моменти та визначити ті положення, які, при необхідності, доцільно більш детально вивчити за наведеною літературою.

Рекомендовано використовувати студентам спеціальності 8.050104 заочної форм навчання, що вивчають курс „Фінанси корпорацій”. Конспект лекцій укладено відповідно до загальних вимог кредитно-модульної системи, згідно з якими необхідним є наявність опорного конспекту лекцій з навчальної дисципліни, та системи управління якістю вищої освіти.

Змістовий модуль 1. Загальні аспекти функціонування фінансів корпорацій

Тема 1. Огляд управління фінансами, фінансові ринки і фінансові інструменти

1. Сутність, основні ознаки і склад фінансів корпорацій

2. Теоретичні основи формування фінансів корпорацій

3. Фінансові ринки і фінансові інструменти

Література:

1. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. – К.: Ніка-центр, Ельга, 2001. – 528 с.

2. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К: Молодь, 1997. – 998 с.

3. Ли Ч.Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика. – М: ИНФА-М, 2000. – 686 с.

4. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - К.: КНЕУ, 2003 -533 с.

1. Сутність, основні ознаки і склад фінансів корпорацій

Приймаючи рішення щодо створення нового суб'єкта госпо­дарювання чи реорганізації існуючого перед власниками і мене­джментом постає питання щодо вибору найприйнятнішої з по­гляду оптимізації фінансової та інвестиційної діяльності органі­заційно-правової форми ведення бізнесу. Однією з таких форм є корпорація.

Перед тим, як перейти до розгляду сутності фінансів корпорацій, необхідно дати визначення поняттю „корпорація”.

Корпорація- це компанія, співвласниками якої є юридичні особи, які вносять у її статутний фонд свої вклади, розподіляють її прибуток та збитки; несуть обмежену відповідальність за її зобов’язаннями та керують її діяльністю через загальні збори учасників в якості вищого органу управління, уповноваженого обирати наглядацьку раду, правління, ревізійну комісію, голову та інший управлінсько-контролюючий персонал. Найбільш поширеною формою корпорацій виступають акціонерні товариства.

Існує тісний зв'язок між організаційною формою компанії та структурою капіталу, можливостями його фінансування та вартістю мобілізації фінансових ресурсів, формою організації менеджменту, оподаткуванням, рівнем накладних витрат, можли­востями виходу на ринок капіталів тощо. Нижче наведені основні ознаки корпорацій.

1. Рівень відповідальності власників та їх кількість. Роз­різняють форми підприємницької діяльності з обмеженою від­повідальністю власників за зобов'язаннями підприємства, з не­обмеженою відповідальністю, а також змішані форми. У сві­товій практиці спостерігається чітка тенденція до вибору форм організації бізнесу з обмеженою відповідальністю, що пояснюється прагненням власників суб'єктів господарювання обмежи­ти свої ризики величиною вкладів у власний капітал. До таких форм належать насамперед капітальні товариства (ТОВ та АТ). Оскільки для кожного виду організації бізнесу характерна пев­на кількість власників, важливим чинником, що впливає на ви­бір форми бізнесової діяльності, є кількість інвесторів, яких планується залучити.

2. Можливості участі в управлінні справами суб'єкта гос­подарювання та контролю за ним. Найважливіша функція вла­сників підприємства полягає в участі в управлінні його діяльніс­тю. Залежно від того, який обсяг капіталу планує інвестувати потенційний власник у бізнесову діяльність, його бачення свого місця в управлінні бізнесом, обирається та чи інша форма органі­зації підприємницької діяльності.

Реалізувати свої права з управління підприємством власник може безпосередньо або через уповноважені ним органи. Зазна­чені права можуть бути також делеговані наглядовій раді, вико­навчому або іншому органу, передбаченому статутом підприємс­тва. У цьому контексті для багатьох інвесторів важливу роль також відіграє можливість забезпечення анонімності їх участі у справах підприємства.

Участь в управлінні для власників означає:

  • участь у визначенні основних напрямів діяльності суб'єкта господарювання, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

  • обрання та відкликання членів виконавчих і контролюючих органів (ревізійна комісія);

  • визначення умов оплати праці посадових осіб підприємства;

  • затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку розподілу прибутку та покриття збитків;

  • визначення організаційної структури та прийняття рішень щодо зміни статутного капіталу та статуту підприємства.

У капітальних товариствах (АТ, ТОВ) виконан­ня функції управління здійснюється через участь власників у за­гальних зборах товариства. Безпосереднє управління справами товариств покладається на виконавчі органи.

3. Можливості фінансування. Форма організації бізнесу ви­значає також можливості та умови залучення власного і позичко­вого капіталу. Так, рівень кредитоспроможності підприємства знач­ною мірою залежить від рівня відповідальності за борги, а також від розміру власного капіталу. Можливості використання різних інструментів фінансування залежать також від правових обме­жень і рівня доступу суб'єкта господарювання до ринку капіта­лів. Відкриті АТ можуть залучати кошти шляхом емісії акцій та облігацій.

4. Умови передачі права власності та правонаступництво (порядок та витрати коштів і часу на вихід з числа власників суб'єкта господарювання чи набуття права власності). Якщо кор­поративні права підприємств мають вільний обіг на фондовій бі­ржі чи іншому організованому ринку капіталів, то процедура пе­редачі права власності є спрощеною. Оскільки акції вільно обертаються на ринку капіталів, то вихід з акціонерного товариства нічим не обмежений.

5. Умови оподаткування суб'єктів господарювання. В цілому для всіх видів підприємств встановлені однакові умови оподаткування. Особливості перед­бачені лише для приватних підприємців, які здійснюють свою діяль­ність без створення юридичної особи; для підприємств, які за встановленими критеріями належать до малого бізнесу; для підприємств з іноземними інвестиціями (при репатріації доходів).

6. Накладні витрати, зумовлені окремими формами органі­зації бізнесу. Для різних форм організації бізнесу характерний різ­ний рівень накладних витрат як при заснуванні, так і при здійснен­ні поточної фінансово-господарської діяльності. Ці витрати пов'я­зані з особливостями ведення фінансового та податкового обліку, складання звітності, із залученням додаткового капіталу, організа­цією управління тощо. Для акціонерних товариств прикладом специфічних накладних витрат можуть бути емісійні витрати, витрати на обов'язкові аудиторські перевірки, обов'язкову публікацію звітності в засобах масової ін­формації, організацію зборів власників тощо.

Отже, корпорації відрізняються рядом ознак, які зумовлюють певні особливості формування їх фінансів. Розглянемо основи формування фінансів корпорацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.