Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gorogankina_M_E_Prihodko_V_V_Politichna_ekon.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
272.38 Кб
Скачать

3.7 Формули

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче за кожну формулу або рівняння повинно бути не менше за один вільний рядок.

Формули і рівняння в курсовій роботі (за винятком формул і рівнянь приведених в додатку) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділеного крапкою. Наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках в крайньому правому положенні у рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі або рівнянні. Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка.

Перший рядок пояснення починають з абзацу словом „де” без двокрапки.

3.8 Умовні позначення і скорочення

У тексті курсової роботи можуть використовуватися загальноприйняті умовні позначення символів і одиниць, а також скорочення у вигляді абревіатури, термінів, понять і назв.

При первинному вживанні в тексті символів, одиниць, термінів, понять і назв дається їх повне найменування, а в дужках приводиться скорочене.

Наприклад: „Організація з'єднаних націй (ООН)” „Валовий внутрішній продукт (ВВП)” „Тонн (т)” і т.д. В подальшому тексті використовуються тільки умовні позначення і скорочення.

3.9 Додатки

Додатки слід оформляти як додаток до тексту курсової роботи на його подальших сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них в тексті курсової роботи.

Додатки слід позначати послідовно прописними буквами алфавіту, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Додатки повинні мати спільну з основною частиною курсової роботи нумерацію сторінок.

Якщо в курсовій роботі у якості додатку використовуються нормативні акти, стандарти або інші документи, що мають самостійне значення, вони оформляються згідно вимогам до документа даного вигляду, його копію поміщають в курсовій роботі без змін в оригіналі.

Розділ 4 Захист курсової роботи і її оцінка

До захисту курсової роботи студенти готуються наперед. Захист носить публічний характер. Студенти повинні викласти зміст курсової роботи вільно, не дотримуючись письмового тексту.

Важливий і відповідальний момент захисту курсової роботи – відповіді на питання і зауваження рецензента. Слід мати на увазі, що відповіді на питання і зауваження, їх повнота і глибина впливають в значній мірі на загальну оцінку роботи.

Рішення комісії з двох викладачів про оцінку роботи ґрунтується разом: на рецензії і відповідях студента в процесі захисту курсової роботи.

Час і місце захисту курсової роботи призначається науковим керівником.

Курсова робота (загальна оцінка) оцінюється за чотирьохбальній системою (з обов'язковим переведенням досягнень студента в шкалу ЕСTS):

«Відмінно» (90 – 100 балів «А»), якщо робота містить всебічний аналіз поставлених питань, текст викладене відповідно до логічного, продуманого плану. Робота демонструє уміння автора самостійно аналізувати фактичний матеріал, вести полеміку із спірних питань, аргументувати теоретичні висновки і практичні рекомендації.

«Добре» (80 – 89 балів «В»), оцінюється робота, яка виконана на достатньо високому теоретичному рівні, розкриває питання теорії у взаємозв'язку з практикою, статистичним і фактологічним матеріалом. Проте робота містить окремі неточності і помилки.

«Добре» (75 – 79 балів «С»), оцінюється робота, яка виконана на достатньо високому теоретичному рівні, розкриває питання теорії у взаємозв'язку з практикою, статистичним і фактологічним матеріалом. Проте робота містить окремі неточності і помилки пов'язані з логікою викладу матеріалу, за умови надання достатньо повних відповідей при захисті курсової роботи.

«Задовільно» (74 – 70 балів «D») виставляється тоді, коли в роботі при достатньому висвітленні питань теми є цілий ряд погрішностей і помилок; викликає сумніви логіка викладу матеріалу, взаємозв'язок теоретичних положень і фактичних, статистичних даних; є порушення в оформленні курсової роботи.

«Задовільно» (69 – 60 «Е») виставляється тоді, коли в роботі недостатньо повно висвітлені питання теми, викликає сумніви логіка викладу матеріалу, взаємозв'язок теоретичних положень і фактичних, статистичних даних; є порушення в оформленні курсової роботи. При цьому, під час захисту студенти не можуть дати відповідь на деякі питання, що стосуються курсової роботи.

Підставою для «незадовільної» оцінки є значні погрішності в структурі курсової роботи, відсутність окремих її частин; використовування застарілого теоретичного матеріалу; відсутність статистичних і фактичних даних, аналізу тенденцій розвитку економічної системи України.

Знижують цінність курсової роботи порушення форм викладу матеріалу, тобто практично повне запозичення тексту з літературних джерел, наявність повторень і суперечностей, рясне цитування. Причиною незадовільної оцінки можуть бути істотні недоліки в оформленні роботи.

«Незадовільно» (49 – 30 балів «FX») оцінка роботи тягне за собою її відхилення рецензентом і повернення автору для доробки. Робота рекомендується до захисту лише при умові наявності позитивної повторної рецензії.

Рецензент має право перевіряти курсову роботу студента впродовж 10 календарних днів.

Студенти, які не з'явилися на захист без поважної причини або які одержали на захисті незадовільну оцінку, мають право на повторний захист курсової роботи.

Повторний захист курсової роботи проводиться після сесії. Якщо студенти не захистили курсову роботу, то вони не допускаються до здачі іспиту з політичної економії.

Студентам, які не захистили роботу з поважної причини, яка підтверджується документально, адміністрація інституту вирішує питання про допуск до захисту роботи згідно діючому положенню, індивідуально по кожному конкретному випадку.

Оцінка курсової роботи здійснюється за наступною шкалою:

- виконання індивідуального плану

у встановленій термін до 10 балів

- оформлення курсової роботи в

відповідності з даними вимогами до 20 балів

- зміст курсової роботи до 20 балів

- захист курсової роботи до 50 балів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.