Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
navchalno-metodichny_posibnik(1).doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
955.39 Кб
Скачать

62

Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Юридичний інститут

Навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять з дисципліни «Правознавство з основами конституційного права» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.010102 «Початкова освіта практична психологія» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Івано-Франківськ

2013

Дибель Н.В. Навчально-методичний посібник для проведення семінарських занять з дисципліни «Правознавство з основами конституційного права» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.010102 «Початкова освіта практична психологія» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Н.В.Дибель. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ, 2013. - 108с.

Затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права

Протокол № 1, від “28”серпня 2013 р.

Схвалено науково-методичною радою Юридичного інституту

Протокол №__ від “_____”________ 2013 р.

Навчально-методичний посібник розроблений на основі навчального плану Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника і призначений для проведення семінарських занять з курсу «Правознавство з основами конституційного права», підготовки до здачі екзамену. Посібник містить матеріал за одинадцятьма темами. По кожному з питань теми тезово подані ключові визначення, вказані поняття і суть правових явищ, їх ознаки, функції, система, структура. Для зручності і покращення зорового сприйняття і запам’ятовування, текстовий матеріал оформлений графічно за допомогою підкреслювання, курсиву, переліків. Окремі питання викладені у вигляді схем. Вказані нормативні та літературні джерела, рекомендовані для опрацювання. До кожної теми подаються тестові питання обов’язкові для розв’язання студентами при підготовці до семінарського заняття. Окремі теми містять задачі. Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів.

 Дибель Н.В. 2013

 ПНУ імені Василя Стефаника, 2013

Зміст

Вступ

Тема 1. Поняття, походження та основні інститути держави і права.

6

Тема 2. Конституційне право України - провідна галузь національної системи права.

11

Тема 3. Громадянство України. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні

21

Тема 4. Основи цивільного права України.

39

Тема 5. Основи сімейного права.

48

Тема 6. Основи трудового права.

56

Тема 7. Основи кримінального права.

61

Тема 8. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні

67

Тема 9. Президент України – глава держави.

79

Тема 10. Система органів виконавчої влади в Україні

85

Тема 11. Правосуддя в Україні

100

ВСТУП

В умовах демократизації українського суспільства особливо важливого значення набуває не лише машинальне засвоєння існуючої системи правових норм, а й формування нового мислення, виховання високої правової культури, професійності при вирішенні щоденних та професійних питань та розв’язанні конфліктів, вироблення почуття відповідальності, справедливості, поваги до закону.

Метою викладання навчальної дисципліни «Правознавство з основами конституційного права » є формування у студентів глибоких і системних знань з Конституційного права України та інших галузей права, умінь узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні поняття з конкретними явищами; навчити правильно розуміти конституційні норми. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні мати чіткі знання щодо конституційного законодавства, основних принципів Конституційного права України, особливостей конституційних норм і конституційної відповідальності, основ конституційного ладу, а також повинні розбиратися в основних конституційних процесах, вміти тлумачити чинне конституційне законодавство.

Вивчення курсу «Правознавство з основами конституційного права» є важливою передумовою не тільки юридичної, але і загальнотеоретичної підготовки студентів.

Навчально-методичний посібник для семінарських занять з дисципліни «Правознавство з основами конституційного права» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.010102 «Початкова освіта практична психологія» розроблений на основі діючого законодавства України, з урахуванням досягнень правової науки та у відповідності до програми та навчальної програми дисципліни, затверджених у 2013 році.

Посібник містить матеріал за сімома з одинадцяти тем дисципліни, оскільки решта шість тем виносяться на самостійне опрацювання студентів.

Теми передбачають питання, що максимально наближені до питань програмових вимог. По кожному питанню тезово подано ключові визначення, вказані поняття і суть правових явищ, їх ознаки, функції, система, структура. Там, де це можливо, містяться визначення із нормативно-правових актів, із посиланнями на останні. Для зручності і покращення зорового сприйняття і запам’ятовування, матеріал оформлений графічно за допомогою підкреслювання, курсиву, тезових переліків. Частина матеріалу викладена схематично.

За кожною із тем вказані джерела, рекомендовані для опрацювання, список яких складається з нормативно-правових актів, підручників і посібників, наукових статей та інтернет-ресурсів.

Особливу увагу студентам слід звернути на опрацювання нормативно-правових актів. Враховуючи стрімкість змін вітчизняного законодавства, при цьому найкраще користуватися саме офіційними інтернет-сайтами органів державної влади, зокрема, Верховної Ради України.

Щодо підручників та посібників, то студенти не обмежені у їх виборі тими, які запропоновані у списку джерел. Можуть бути використані і інші підручники та посібники проте, слід звернути увагу на рік випуску (вони мають бути максимально новими) і наявність відповідних грифів Міністерства освіти і науки України.

Опрацювання наукових статей є бажаним, проте не обов’язковим.

В результаті опанування дисципліни студенти повинні:

Знати:

 • базові поняття, визначення та ключові положення загальної теорії держави і права;

 • походження держави та причини її утворення, функції держави, механізм та форми держави, поняття державного правління, територіального устрою та політичного режиму, співвідношення особи і держави, поняття та ознаки правової держави;

 • поняття права, підходи до праворозуміння, функції права, структуру права, форми і джерела права, поняття правовідносин;

 • суть, значення і способи досягнення законності і правопорядку;

 • поняття та види правопорушень, види юридичної відповідальності;

 • основні положення Конституції України та конституційного законодавства;

 • основи правового статусу людини і громадянина в Україні;

 • статус і повноваження Верховної Ради України як єдиного законодавчого органу держави;

 • систему і повноваження органів виконавчої влади;

 • систему і структуру судової системи, роль і статус Прокуратури України;

 • загальну характеристику базових галузей (цивільного, кримінального, адміністративного, трудового) права та сімейного права.

Вміти:

 • користуватися першоджерелами права: порівнювати і аналізувати норми законодавства; тлумачити і застосовувати чинне законодавство та робити відповідні висновки;

 • щодо конкретних життєвих обставин визначати, які правовідносини виникли, предметом регулювання якої галузі права вони є;

 • здійснювати пошук необхідних нормативно-правових актів, що регулюють конкретну життєву ситуацію, а у ньому – відповідну норму, і правильно застосовувати її на практиці;

 • складати окремі документи правового характеру – заяви про надання адміністративних послуг, інші заяви, скарги, розписки про отримання коштів, прості договори, документи внутрішнього обігу юридичної особи, зокрема, кадрові, захищати власні інтереси, права фізичних та інтереси юридичних осіб у юрисдикційному та судовому порядку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]