Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
NMK_finansi_1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
1.66 Mб
Скачать

З М І С Т

ВСТУП 4

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСИ" 5

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ 9

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 65

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 87

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ 89

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 89

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 90

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 91

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 111

ВСТУП

Курс "Фінанси" відноситься до фундаментальних дисциплін і передбачає послідовне та систематизоване вивчення положень програми, яка є основою для подальшого засвоєння фінансових прикладних дисциплін.

Основою вивчення фінансової науки є засвоєння її фундаментальне засад. Саме це визначає місце навчальної дисципліни ''Фінанси" у системі економічної освіти. Курс "Фінанси" охоплює теоретичні засади фінансів, особливості фінансових відносин у сфері загальнодержавних фінансів, фінансів суб'єктів господарювання, домогосподарств, міжнародні фінанси тощо. Даний курс повинен сприяти формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі управління і менеджменту, фінансового контролю та бухгалтерського обліку.

Вивчення курсу "Фінанси" передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із таких фундаментальних та суміжних курсів, як "Економічна теорія", "Бухгалтерський облік", "Менеджмент", а також цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, що розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи.

Мета курсу — надання фундаментальних знань щодо необхідності та значення фінансів, їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства з метою усвідомлення студентами суті фінансів і тенденцій розвитку фінансових відносин та їх особливостей у сфері державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання та домогосподарств.

Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Знання теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичного обґрунтування практики функціонування фінансового механізму при формуванні та використанні централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.

Курс починається із загальної характеристики науки про фінанси, сутності та економічної природи фінансових відносин, їх місця і ролі в суспільних процесах. Цим питанням присвячені теми «Суть фінансів, їх функції та роль», «Фінансові ресурси», «Фінансова система», «Фінансова політика і фінансовий механізм», «Фінансове планування», «Фінансовий контроль».

Основою функціонування фінансової системи є фінанси матеріального виробництва. У темі «Фінанси підприємницьких структур»” розглядаються теоретичні засади організації фінансових відносин на підприємствах різних за формами власності та метою діяльності.

Механізм формування і використання централізованих фінансових ресурсів держави розкривається у темах «Державні фінанси», «Державні цільові фонди», «Податки та податкова система України», «Бюджет та бюджетна система», «Доходи й видатки державного бюджету», «Місцеві фінанси».

Програма курсу передбачає також вивчення питань страхової діяльності, функціонування фінансового ринку і міжнародні фінанси.

Завдання вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни "Фінанси" студенти повинні:

засвоїти теоретичні засади фінансів, з'ясувати їх суть та характерні ознаки, необхідність існування фінансів та значення в економічному житті суспільства;

опанувати закономірності розвитку фінансових відносин між державою, господарюючими суб'єктами та населенням;

засвоїти засади фінансової політики держави і механізму її реалізації, набути практичних навиків розробки такої політики;

набути навичок практичного використання теоретичних знань у практичній діяльності.

Програма дисципліни "Фінанси"

Тема 1. Суть фінансів, їх функції і роль.

Передумови та причини існування фінансів. Об'єктивна необхідність фінансів. Фінанси як економічна категорія. Поняття про грошові фонди як матеріально - речове втілення фінансів, їх ознаки. Дискусійні питання суті фінансів.

Функції фінансів. Зміст розподільчої функції. Первинний розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту.

Контрольна функція фінансів, її зміст. Прояви контрольної функції у фінансових відносинах. Дискусійні питання функцій фінансів.

Взаємозв'язок фінансів з іншими розподільчими категоріями у процесі вартісного розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту. Фінанси і ціни. Фінанси і гроші. Фінанси і заробітна плата. Фінанси і кредит.

Тема 2. Фінансові ресурси.

Фінансові ресурси, їх суть, склад, структура. Джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів держави, суб'єктів господарювання, фізичних осіб. Характеристика чинників росту фінансових ресурсів.

Фінансові резерви, їх суть і значення. Форми і методи формування фінансових резервів. Резервний фонд бюджету. Мета створення та напрями витрачання коштів резервного фонду Державного бюджету України.

Тема 3. Фінансова система.

Поняття фінансової системи. Фінансова система України та принципи її побудови. Сфери та ланки фінансової системи України, їх характеристика.

Фінанси підприємств, організацій, установ як вихідна ланка фінансової системи. Загальнодержавні фінанси, їх склад та призначення. Бюджетна система як центральна ланка фінансової системи. Фінанси фізичних осіб, домашніх господарств. Взаємозв'язок ланок фінансової системи.

Проблеми розвитку фінансової системи України.

Тема 4. Фінансова політика і фінансовий механізм.

Фінансова політика як складова частина економічної політики. Суть та види фінансової політики. Фінансова політика держави, її принципи, характеристика складових. Стратегія і тактика фінансової політики. Реалізація фінансової політики.

Поняття фінансового механізму, його значення. Склад фінансового механізму. Фінансове забезпечення. Фінансове регулювання, його місце у фінансовому механізмі. Фінансові важелі, їх характеристика. Фінансові стимули та фінансові санкції, їх види. Вплив фінансового механізму на життя суспільства та розширене суспільне відтворення.

Суть управління фінансами, його принципи та функціональні елементи.

Стратегічне управління фінансами. Функції органів законодавчої і виконавчої влади та представницьких органів в управлінні фінансами.

Оперативне управління фінансами. Фінансовий апарат та його ланки.

Фінансовий менеджмент, його місце в управлінні організаційно-господарськими процесами підприємств.

Тема 5. Фінансове планування.

Необхідність фінансового планування. Суть, етапи та методи фінансового планування. Система фінансових планів та їх взаємозв'язок. Загальна характеристика фінансових планів.

Особливості та зміст фінансових планів підприємств, організацій, установ. Оперативні фінансові плани. Поточні та перспективні фінансові плани. Державний бюджет - основний фінансовий план країни. Місцеві бюджети. Особливості бюджету як фінансового плану.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]