Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ стратегия.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Навчальна програма, методичні вказівки та контрольні завдання

з дисципліни "Стратегія підприємства"

для студентів спеціальності 6.030504 - економiка пiдприємства

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Навчальна програма, методичні вказівки та контрольні завдання

з дисципліни "Стратегія підприємства"

для студентів спеціальності 6.030504 - економiка пiдприємства

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № від . .2014

Дніпропетровськ НМетАУ 2014

УДК 338.45

Навчальна програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни "Стратегія підприємства" для студентів спеціальності 6.030504 - економiка пiдприємства

/Укл.: С.Б. Довбня, О.О. Письменна. М.М. Хитько. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 69 с.

Наведено програму та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Стратегія підприємства». Представлено завдання для контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання.

Призначені для студентів спеціальності 6.030504 - економiка пiдприємства

Укладачі: С.Б. Довбня, проф., д.е.н.

О.О. Письменна, асистент

М.М. Хитько, асистент

Відповідальна за випуск С.Б. Довбня, д-р екон. наук, проф.

Рецензент Т.В. Семенова, канд. екон. наук, доц. (НМетАУ)

Підписано до друку . .2014. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. Умов. друк. арк. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Зміст

Вступ………………………………………………………………….

1.

Навчальна програма, методичні вказівки та питання для самоконтролю………………………………

2.

завдання до виконання контрольної роботи..............

Література………………………………………….………………..

Додатки...................................................................................................

Вступ

Ефективність діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання обумовлюється, в першу чергу, обґрунтованим вибором та коректним формуванням стратегії його розвитку. Формування стратегії підприємства передбачає визначення місії його існування, обґрунтування системи стратегічних цілей, вибір на основі аналізу можливих альтернатив найбільш доцільних напрямів їх досягнення з метою забезпечення використання потенціалу та конкурентних переваг підприємства. Такий науково-обґрунтований підхід повинен базуватись на сучасному інструментарії стратегічного менеджменту, який створено вітчизняними та закордонними науковцями та апробовано на успішних підприємствах.

Навчальна дисципліна "Стратегiя пiдприємства" є нормативною  і входить до циклу дисциплін професійної підготовки. Мета вивчення дисципліни – засвоєння теоретичних засад стратегічного управління підприємством, сутності та класифікації стратегій, оволодіння навичками та інструментарієм стратегічного аналізу і формування стратегій підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- основні категорії теорії стратегічного управління;

- методичні основи проведення стратегічного аналізу та оцінки стратегічного потенціалу підприємства;

- види стратегій підприємства та їх особливості;

- інструментарій оцінки альтернативних стратегічних варіантів та обґрунтування найбільш доцільної стратегії.

вміти:

- оцінити зовнішнє оточення підприємства та виявити його загрози та можливості;

- оцінити поточний стан та перспективу розвитку підприємства та дослідити його сильні та слабкі сторони;

- розробити альтернативні варіанти розвитку підприємства;

- обґрунтувати найбільш доцільні варіанти розвитку підприємства та сформувати його стратегію;

- сформувати генеральну ціль підприємства та виконати її декомпозицію;

- розробити організаційне забезпечення реалізації обраної стратегії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]