Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Civ.ta.sim.pravo.Civ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
615.42 Кб
Скачать

11.3. Теми курсових робіт

 1. Поняття зобов'язання.

 2. Поняття зобов'язального права.

 3. Підстави виникнення зобов'язань.

 4. Суб'єкти зобов'язань.

 5. Множинність осіб у зобов'язаннях.

 6. Класифікація зобов'язань.

 7. Поняття й зміст договору.

 8. Форма договору.

 9. Укладення договору.

 10. Підстави припинення зобов'язань.

 11. Принцип належного виконання зобов'язань.

 12. Неустойка в договорі купівлі – продажу.

 13. Порука.

 14. Банківська гарантія.

 15. Договір застави.

 16. Вимоги до предмету купівлі-продажу.

 17. Обов’язки покупця за договором купівлі-продажу.

 18. Перехід права власності на товар за договором купівлі-продажу.

 19. Обов’язки продавця за договором купівлі-продажу.

 20. Вимоги до якості товару за договором купівлі-продажу.

 21. Поняття та правова характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.

 22. Поняття та правова характеристика договору поставки.

 23. Поняття та правова характеристика договору дарування.

 24. Поняття та правова характеристика договору.

 25. дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому.

 26. Поняття та правова характеристика договору ренти.

 27. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти.

 28. Поняття та правова характеристика договору найму.

 29. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм

 30. Поняття та правова характеристика договору прокату.

 31. Найм (оренда) транспортного засобу.

 32. Поняття та правова характеристика договору лізингу.

 33. Поняття та правова характеристика договору найму житла.

 34. Розірвання договору найму житла.

 35. Поняття та правова характеристика договору позички.

 36. Генеральний підрядник і субпідрядник.

 37. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника.

 38. Право підрядника на притримування.

 39. Поняття та правова характеристика договору побутового підряду.

 40. Поняття та правова характеристика договору будівельного підряду.

 41. Гарантії якості у договорі будівельного підряду

 42. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робот.

 43. Поняття та правова характеристика договору про надання послуг.

 44. Юридична характеристика договору позики.

 45. Форми розрахунків.

 46. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та їхня загальна характеристика.

 47. Загальні ознаки договору про спільну діяльність.

13. Методичне забезпечення

 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з цивільного та сімейного права (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з цивільного та сімейного права; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).

14. Рекомендована література Базова

 1. Агарков М.М. Основы банковскогоправа. Курс лекций. Изд. 2–е. Учение о ценных бума­гах. Научное исследование. Изд. 2–е. – М.: Издательство БЕК, 1994.– 350с.

 2. Антокольська М. В. Семейное право: учебник. – М.: Юристь, 2002. – 350с.

 3. Бабак Т. М. Методичні рекомендації щодо сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у запитаннях та відповідях) / Т. М. Бабак, С. Ю. Васильєва та ін. – К.: Держсоцслужба, 2005. – 116 с.

 4. Барщевский М.Ю. Наследственное право. – М.: Белые львы, 1996. – 192с.

 5. Бевз Г. М. Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: у 2-х кн. / Г. М. Бевз, Бондаренко Т. В., Комарова Н. М., Пєша І. В. та ін. К.: Держсоцслужба, 2006. – Кн. 2. – 180 с.

 6. Белых В. С., Кривошеев И. В. Страховое право. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 224с.

 7. Бобрик В. І. Сімейне право України: підручник. – К. : Право, 2005. – 160 с.

 8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 2–е, испр. – М.: Статут, 2000. – 848с.

 9. Буркацький Л. К. Спадкове право України: теорія, коментарі, практика, зразки заяв : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. – К.: Ін Юре, 2008. – 382с.

 10. Галянтич М. К. Житлово право. -К., 2002. – 276с.

 11. Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики.–М.: Статут, 2004.– 227с.

 12. Гопанчук В. С. Сімейне право України: підручник. – К. : Істина. – 2002. – 508 с.

 13. Горбач Л.М. Страхова справа. Навч. посібник. -2-говид., виправлене. - К.: Кондор. 2003. -252с.

 14. Граве К. А., Лунц Л. А. Страхование. -М.:ЮНИТИ, - 2003. –311с.

 15. Гражданский кодекс Украины Комментарий.- У 2-х Т. /Под обшей ред. Харитонова Е О. Калитенко О. М.–X.: ООО «Одиссей». 2004.–1024с.

 16. Гражданское право / Под ред. А. П. Серге­ева, Ю. К. Толстого – М.,2001. – 463с.

 17. Гражданское право Украины: Учеб пособие.Ч.ІІ/ Под ред. С.А. Слипченко,В.А. Кройтор. - Харьков.: Эспада,2000. –245с.

 18. Граждан­ское право. Т.1. Учебник. – 5–е изд./ Под.ред.А. Л. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ПБОЮЛ Л. В. Рожников, 2000. – 632с.

 19. Гражданское право/ под ред. С.П. Гришаева, - М.: Юрист, 1998. – 584с.

 20. Граждан­ское право: В 4–х т. Том 3: Обязательствен­ное право / Отв.ред.Е.Л. Суханов. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007.- 380с.

 21. Гражданское право: Учеб. /под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, - М.: Проспект, 2001. – Т.2. – 684с.

 22. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. –М.: Статут, 2000.– 411с.

 23. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебн. пособ. – М.: Юристъ, 2002. –125с.

 24. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. / Т.В.Боднар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200с.

 25. Дроников В. К. Наследственное право Украинской ССР. — К.: Вища школа, 1974. – 160с.

 26. Дроников В.К. Наследование по завещанию в советском праве. – К.: Житня, 1957. – 136 с.

 27. Заіка Ю. О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: монографія – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2007. – 288с.

 28. Заіка Ю.О. Спадкове право: навч. пасібник / Ю.О. Заіка, Є.О. Рябоконь. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

 29. Залетов О. М. Страхування: Навч. посібник. - К.: BeeZone, 2003.– 352с.

 30. Збірник типових договорів: Купівля-продаж. Міна, Постачання. Застава. Страхування. Тип. Статути. /Авт.-упоряд.: М. І. Гейко. М. М. Лядецький. - К.: А. С. К.,- 2002.- (Економіка. Фінанси. Право).

 31. Зобов'язальне право/ Навчальний посібник за ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком, 1998. – 657с.

 32. Індиченко С. П. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. – К. : Вентурі, 2002. – 272 с.

 33. Історія держави та права України: підручник: у 2-х т. / за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В. Д. Гончаренка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 656 с.

 34. Камлик М. І. Сімейне законодавство України: Збірник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.

 35. Клоченко Л.,Мюллер П.О договоре перестрахования //Страховое дело. - 1995.-№1.- С. 6-103.

 36. Леженин В. Н. Правовые вопросы семейного воспитания детей. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1992. – 143с.

 37. Майданик Р. А. Проблема довірчих відносин у цивільному праві. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 502с.

 38. Мартьянова Т. С. Страхование жизни и здоровья по договорам. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.– 128с.

 39. Мейер Д. И. Русское гражданскоеправо. - М.: Статут, - 2000. –688с.

 40. Мейер Д. Й. Русское гражданское право: В 2-хч. - М.: Статут, - 1997. –682с.

 41. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001 року / За реакцією М. І. Мельника та М. І. Хавронюка. – К.: Каннон, 2002. – 1104 с.

 42. Науково-практичний коментар до цивільного кодексу України: у 4 т. / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – К.: А.С.К.; Се­вастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2006. – Т. 3. – 928 с.

 43. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. — Вид. 2-ге, змін, і допов. / за ред. В. М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 552с.

 44. Нелін І.О. Спадкове право України. Історико-правовий аспект. – К.: Атіка, 2008. – 274 с.

 45. Нечипорук Л. В. Закон України «О страховании»: Комментарий.– Харьков: ООО «Одиссей», 2002. –386с.

 46. Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. -М.: Госюриздат, 1954.– 247с.

 47. Победоносцев К. П. Курс гражданского права в трех частях. Часть вторая. – М.: Статут, 2002. – 603с.

 48. Ромовська 3. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атика, 2005. – 560с.

 49. Ромовська З. В. Науково-юридичний коментар Сімейного кодексу України. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 679 с.

 50. Российское законодательство X-XXвеков.-Т. 5. Законодательство периода расцвета абсолютизма / Ред. тома Е. И. Индова.-М.: Юридическая литература, 1987.– 528с.

 51. Сapбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. – М.: Статут, 2003. – 734с.

 52. Серебровский В. И.Избранные труды по наследственномуи страховому праву. –М.»Статут», -2003. – 558с.

 53. Сімейне право України: підруч. / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова [та ін.]; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 200с.

 54. Сімейне право України: навчальний посібник / ред. Є. О. Харитонов. − Київ: Істина, 2008. – 200 с.

 55. Сімейний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. - №3.

 56. Спадкове право. Нотаріат. Адвокатура. Суд: наук.-практ. посібник / за заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 1216 с.

 57. Страхове право України: Підручник /За ред. П. Д.Біленчука. -К.: Атіка, 1999.– 368с.

 58. Страхове право: Навч. посібник /За ред.Ю. О. Заіки. - К.: Істина, 2004.– 192с.

 59. Страхові послуги: Навч.-метод. посібник /За заг. ред. Г. М. Артюр. –К.:КНЕУ. – 2000. – 124с.

 60. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С.Осадець. - К.: КНЕУ, - 2002.– 599с.

 61. Фурса С. Я. Драгневич Л. Ю. Фурса Е. І. Сімейні відносини у нотаріальному процесі. Настільна книга нотаріуса. – К.: ІнЮре, 2003. – 352с.

 62. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Спадкове право. Теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 496 с.

 63. Харитонов Е. О.,Саниахметова Н.А.Гражданскоеправо: Учебное пособие. – Х.: Одиссей,2004. –960с.

 64. Харитонов Є. О. Цивільне і сімейне право України: навчально-практичний посібник / під редакцією Є. О. Харитонова та А. І. Дрішлюка. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. – 640 с.

 65. Харитонов Є.О., Старцев О.В. Цивільне право України: підручник. – [вид. 2-е; перероб. і доп.] – К.: Істина, 2007. – 816 с.

 66. Цивільне право України. Академічний курс: Підр.: у двох томах /За заг. ред.Я.М. Шевченко. — Т.1.Особлива частина. —К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

 67. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2–х т./ За заг.ред.Я.М.Шевченко. – Вид.2–ге, доп. і перероб. – К.: Видавни­чий Дім «Ін Юре» 2006. – Т. 1. Загальна частина.

 68. Цивільне право України: Підручник у 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 720с.

 69. Цивільне право України: Підручник: У 2кн. /О, В. Дзера (керівник авт. кол.). Д. В. Боброва,А. С. Довгерт таін.: За ред. О. В, Дзери, Н. С.Кузнєцової. - К.:Юрінком їнтер, - 2004. –756с.

 70. Червонний Ю. П. Семейное право Украины: учебник / под редакцией Ю. П. Червонного. – К.: Право, 2004. – 520 с.

 71. Червоный Ю. С. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины от 10 января 2002 года / Под редакцией Ю.С. Червонного. – К.: Истина, 2003. – 764 с.

 72. Шахрайчук І.А. Спадкове право України (ретроспективний аналіз): навч. посібник. – Дніпропетровськ, 2000. – 224 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]