Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
usk_2000.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
8.57 Mб
Скачать

3 Терміни та визначення

У цьому стандарті застосовуються такі терміни й визначення.

3.1 центральний орган виконавчої влади з топографо-геодезичної

та картографічної діяльності [1]

Урядовий орган державного управління, що реалізує державну

політику у сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової

2

діяльності, діяльність якого регулюється законодавчими та іншими

нормативно-правовими актами України.

3.2 нормативно-технічний документ

Документ, який установлює правила, загальні принципи чи

характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін

охоплює такі поняття як "стандарт", "кодекс усталеної практики" та "технічні

умови". Створюється та узгоджується у встановленому порядку центральним

органом виконавчої влади з топографо-геодезичної та картографічної

діяльності.

3.3 технічні умови

Документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати

продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом,

частиною стандарту або окремим документом.

3.4 продукція

Будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, здійснюється

чи надається для задоволення суспільних потреб.

3.5 сертифікація

Процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган

документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем

управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим

законодавством вимогам.

3.6 Виконавець

Суб'єкт господарювання, який має ліцензію на провадження

господарської діяльності щодо проведення топографо-геодезичних і

картографічних робіт.

3.7 геопросторові дані

Географічні цифрові дані про просторові об’єкти місцевості, що містять

відомості про їх місцезнаходження та властивості.

3.8 геодезичні пункти [1]

Закріплені точки на земній поверхні, положення яких визначено у

загальній для них системі геодезичних координат і висот, прийнятої для

України.

3.9 супутники пунктів

Додаткові геодезичні пункти, що встановлюються біля нових пунктів

Державної геодезичної мережі 1, 2, 3 класів з обов’язковим забезпеченням

прямої видимості між пунктом та його супутниками. Координати супутників

пунктів визначаються за точністю не менше ніж 4 класу.

3.10 Державний картографо-геодезичний фонд України [1]

Вся сукупність топографо-геодезичних та картографічних матеріалів

незалежно від їх виду, місця створення і форми власності на них, які

знаходяться і зберігаються на території України.

3

3.11 об’єкт

Визначена територія (населений пункт з перспективними зонами

забудови, регіон, промислова площадка, геодинамічний полігон тощо) на

якій виконується комплекс топографо-геодезичних робіт із створення або

реконструкції геодезичних мереж.

3.12 супутникові геодезичні спостереження

Процес використання технічних засобів спостереження Глобальних

навігаційних супутникових систем типу "NAVSTAR GPS", "ГЛОНАСС",

"Galileo" з метою визначення місцеположення при виконанні цільових

державних та міжнародних науково-технічних програм і проектів,

задоволення потреб галузей економіки України.

3.13 лінійно-кутова мережа

Лінійно-кутова побудова (геодезична мережа), що створена одним із

традиційних методів полігонометрії, трилатерації, тріангуляції або їх

комбінацій.

3.14 референц-еліпсоїд [14]

Земний еліпсоїд, який взято для опрацювання геодезичних вимірів та

встановлення системи геодезичних координат.

3.15 квазігеоїд [14]

Поверхня, яка близька до поверхні геоїда і збігається з нею скрізь, де

геопотенціал дорівнює нулю, максимально відхиляється від неї в горах - не

більше 2 м.

3.16 "ключі" переходу [15]

Числові значення параметрів переходу від державної системи координат

до місцевої.

4 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

4.1 Скорочення

Скорочення

EUREF

GRS-80

IERS

ITRF

4

Повна назва

англійською

European

Reference Frame

Geodetic

Reference System

International

Earth Rotation

Service

IERS Terrestrial

Reference Frame

Повна назва українською

Європейська референцна основа

Геодезична референцна система 1980 року

Міжнародна служба обертання Землі

Реалізація земної референцної системи

координат ITRS

ITRS

NAVSTAR-

GPS,

ГЛОНАСС,

Galileo

WGS-84

ГНСС

ГМЗ

ДГМ

МГМ

МСК

СК-42

(Пулково)

СК-63

УСК-2000

International

Terrestial

Reference System

Global

Positioning

System

World Geodetic

System 1984

Міжнародна загальноземна референцна

система

Глобальні навігаційні супутникові системи

вимірів та геодезичних визначень

Світова геодезична система координат 1984

року

Глобальні навігаційні супутникові системи

Геодезичні мережі згущення

Державна геодезична мережа

Міська (місцева) геодезична мережа

Місцева система координат

Система координат 1942 року, вихідний

пункт Пулково

Умовна система координат 1963 року

(відмінена постановою ЦК КПРС та Ради

Міністрів СРСР від 25 березня 1987 року

№ 373-85)

Державна геодезична референцна система

координат 2000 року

УПМ

Українська

перманентна

мережа

ГНСС

спостережень Глобальних навігаційних

супутникових систем

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]