Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум для будівництва.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
866.3 Кб
Скачать

Практичне заняття 16 Модульний контроль №2. Питання для підготовки до модульного контролю №2:

1. Які складні слова пишуться через дефіс? Які – окремо?

2. Назвіть основні правила правопису власних назв.

3. Які особливості правопису прислівників? Наведіть приклади.

4. Що регулюють орфоепічні та акцентуаційні мовні норми?

5. Що регулюють синтаксичні мовні норми?

6. Що регулюють морфологічні мовні норми?

7. Які основні пунктуаційні правила сучасної української літературної мови?

8. Які категорії вивчає термінознавство?

9. Що означає поняття «термін»? Наведіть приклади.

10. Які вимоги висуваються до термінів?

 1. Які бувають терміни за структурою?

 2. У чому полягає головна ознака термінів – системність?

 3. Що таке «терміноїд»? Які різновиди терміноїдів Вам відомі?

 4. Дайте визначення понять «термінологія», «терміносистема». У чому полягає різниця між цими поняттями?

 5. Які основні етапи розвитку української науково-технічної термінології?

 6. У чому полягає різниця між термінами та професіоналізмами? Наведіть приклади.

 7. Які способи термінотворення Вам відомі?

 8. Що розуміють під термінами «термінологізація», «транстермінологізація»?

 9. Як відбувається процес повного запозичення терміна?

 10. Як відбувається процес часткового запозичення терміна?

 11. Дайте визначення поняттям «неологізм», «запозичення». Яку роль відіграють запозичення у розвитку термінології?

 12. Які особливості використання числівників у професійному мовленні?

 13. Які особливості використання займенників у професійному мовленні?

 14. Які особливості використання прислівників у професійному мовленні?

 15. Які особливості використання прийменників у професійному мовленні?

 16. Які існують критерії класифікації документів? Наведіть приклади.

 17. У чому полягають основні вимоги до оформлення документів?

 18. Які документи щодо особового складу Вам відомі? Назвіть основні реквізити документів такого виду.

 19. Які документи належать до інформаційних? Наведіть приклади.

 20. Поясніть поняття «лексична трансформація». Які види лексичних трансформацій Вам відомі?

 21. Поясніть поняття «термінологічні паралелі». Які види термінологічних паралелей Вам відомі?

 22. Вимоги до науково-технічного перекладу.

 23. Що є предметом вивчення лексикографії? Які типи словників Вам відомі?

 24. Дайте визначення поняттям «омонімія», «синонімія», «полісемія», «антонімія».

Література:

 1. Боярова Л. Г. Українська термінологія і мовна політика ( 20-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / Л. Г. Боярова // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2006. – Т. Х. – С. 187 – 196.

 2. Васенко Л. А. Фахова українська мова: Навч. посібник / Л. Васенко, В. Дубічинський, О. Кримець. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272с.

 3. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (Термінологія процесових понять). – К.: Вирій, Сталкер, 1997. – 254 с.

 4. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова: Підручник / М. Г. Зубков – Харків: Вид-во «Торсінг», 2004. – 448с.

 5. Муромцева О. Г. Шляхи творення української термінології в концепції і практиці М. П. Драгоманова / О. Муромцева, І. Муромцев // Українська мова: історія і стилі. – Харків, 1992. – С. 44 – 51.

 6. Онуфрієнко Г. С. Українська наукова мова у термінологічному вимірі і в контексті вимог Болонського процесу / Онуфрієнко Г. С. // Зб. наук. праць НДІУ. – Том Х. – К., 2006. – С. 175 – 187.

 7. Панько Т. І. Українське термінознавство: Підручник / Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

 8. Російсько-український науково-технічний словник / За ред. В. Перхача. – Львів, 1997. – 453 с.

 9. Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури в двох томах / За ред. Р. Кінаша. – Том І. – Л.: Ліга-Прес, 2005. – 959 с.

 10. Склад і структура термінологічної лексики української мови / М. П. Богуцька, А. В. Крижанівська, В. С. Марченко та ін. // АН УРСР. Комітет наук. термінології. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Наукова думка, 1984. – 194 с.

 11. Словник іншомовних слів / Укл. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута; український мовно-інформаційний фонд НАН України. – К.: Наукова думка, 2000. – 662с.

 12. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: Навчальний посібник / Т. В. Симоненко, Г. В. Чорновол, Н. П. Руденко. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 272с.

 13. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Наукова думка, 1993. – 240с.

 14. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. Ющук. – К.: Освіта, 2000. – 254с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.