Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции мпуя.doc
Скачиваний:
515
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
3.29 Mб
Скачать

Вивчення морфологічних написань

Суть морфологічних написань по­лягає в однаковому графічному по­значенні однотипних морфем не­залежно від звукових варіантів лінгвістичної природи морфологіч­них написань у методичній літературі рекомендується ви­користовувати під час їх опрацювання морфологічний ана­ліз і синтез, проводити роботу над морфологічною будовою слова, словозміною і словотворенням.

Одним із ефективних засобів навчання, що сприяє за­своєнню морфологічних написань, є формування розумових дій за правилом. У зв'язку з цим ставиться вимога не лише пояснювати суть орфографічного правила, а й те, як корис­туватися ним практично. Для цього рекомендується давати учням схеми дій за правилом, або алгоритми. Наводимо приклад такого алгоритму під час вивчення ненаголошених ], [и].

1. Визнач наголос у слові. 2, Визнач корінь.

3. Чи є в корені ненаголошений е або и? Якщо є, то:

Зміни слово так, щоб Або Добери споріднене, в яко- ненаголошений став му б ненаголошений в коре -

під наголос: весна — ні був під наголосом: весна

весни веснонька

Однак цього буде недостатньо, якщо не забезпечити наявність тих знань і умінь, які лежать в основі правила. Так, щоб учні навчилися діяти за правилом під час вивчен­ня написання ненаголошених [е], [и] в корені, необхідно забезпечити такі уміння:

1) визначати наголос у словах, розрізняти наголошені і ненаголошені склади;

2) змінювати слова так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним;

  1. уміти швидко орієнтуватися в морфемній будові слова і визначати корінь;

  2. вміти добирати споріднені слова;

  3. серед споріднених слів уміти вибрати перевірне.

Якщо хоч одне з цих умінь виявиться недостатньо сфор­мованим, учень затруднятиметься при позначенні ненаголошених е, и, допускатиме помилки.

Часто спостерігається таке явище, коли правило дитина знає, але пише з помилками. Однією з причин цього є те, що учні не вміють розпізнавати орфограму у слові, сприй­нятому на слух, а отже, і не застосовують потрібні правила правопису під час письма. У зв'язку з цим С. Ф. Жуйков ре­комендує перед написанням давати дітям завдання визна­чити, чи є в слові орфографічна трудність, якщо є, то яка. Для цього учні повинні знати розпізнавальні ознаки ор­фограм. Вони можуть бути фонетичними або морфологічни­ми. Наприклад, наявність ненаголошених голосних в корені належить до фонетичних ознак, наявність приймен­ників і слів з префіксами — до морфологічних. Лише піс­ля виявлення орфограми в слові учень може діяти за від­повідним їй правилом.

Вивчення семантичних написань

Засвоєння семантичних написань базується в основному на розумінні значення окремих слів (наприклад, Орел і орел). Однак, щоб вирішити питання, як саме писати, часто буває недостатньо одного ли­ше розуміння лексичного значення слова. У таких випадках необхідні ще й граматичні знання. Саме тому в методиці рекомендується при вивченні семантичних написань орієн­тувати учнів на «осмислене сприйняття написань, пов'я­зуючи їх, де можна, з явищами граматики, з законами жи­вого мовлення». Розглядаючи такі написання, як префікси і прийменники, М. С. Рождественський зазначає, що оскіль­ки в основі правила їх правопису лежить граматичний під­хід до слова, то при їх вивченні слід спиратися головним чином на граматичний аналіз. При цьому має значення ос­мислення префікса як частини даного слова і однозвучного прийменника як окремого слова (між ними і наступним сло­вом можна встановити ще одне чи декілька: за деревом, за високим струнким деревом ...). Так само на основі граматичного аналізу слів рекомендується вивчати правило про правопис не з дієсловами. Однак ця робота зовсім не виклю­чає осмислення значення частки не як повного заперечен­ня дії.

Д. М. Богоявленський, аналізуючи структуру орфогра­фічної навички під час вивчення семантичних написань, зазначає, що в її основі лежить найбільш складна система асоціацій; слухо-артикуляційне сприйняття — смислове або граматичне значення — зорове уявлення — буквене по­значення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.