Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fakhova_Naukovo-Doslidna_Robota_dlya_Stud.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
202.24 Кб
Скачать

10. Рекомендована література

Основна

 1. Арутюнов В.Х., Мішин В.М., Свінціцкий В.М. Методологія соціально-економічного пізнання. Навч.посібник.-К.:КНЕУ, 2005.-353с.

 2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник.-К.: АБУ, 2002.-480с.

 3. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник.-Київ: Центр навчальної літератури, 2004.-212с.

 4. Задорожна Н.В., Євдокимова Н.М., Решетняк Т.І. Науково-дослідна робота студента на прикінцевому етапі навчання в бакалавраті: науковий семінар. Курсова-есе: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2007. – 120 с.

 5. Методичні вказівки до підготовки доповіді ЕСЕ для бакалаврів спеціальності «Економіка підприємства» /Укл. Батенко Л.П. - Київ, КНЕУ, 2001.

 6. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження.-Л.: Світ, 2001.-419с.

 7. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч.посіб.-Київ:Лібра, 2004.-344с.

 8. Стеченко Д.М., Чмир О.С., Методологія наукових досліджень: Підручник.-К.: Знання, 2005.-309с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 9. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник.-4-те вид., випр. і доп. –К.: Знання, 2004. –307 с.

Додаткова

 1. Закон України “Про вищу освіту” (від 17.01.2002 №2984 - ІІІ)// Відомості Верховної Ради України, 2002.-№20,-Ст. 134.2003.-№10-11.-с.86.

 2. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (від 01.12.98 №284 - XIV)// Відомості Верховної Ради України, 1999. №2-3.

 3. Закон України “Про науково-технічну інформацію” (від 25.06.93 №3323 - ХІІ)// Відомості Верховної Ради України, 1993.-№33.

 4. Проект закону України “Про освіту дорослих” (про освіту впродовж життя). В сб. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004рр.)/ За ред. В.Г. Кременя.-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004.-147с.

 5. ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. Введ. 01.01.86.-М.: Изд-во стандартов, 1984.-76с.

 6. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.-К.: Держстандарт України, 1995.-38с.

 7. ДСТУ 3852-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. Введ. 01.07.98. – К.: Держстандарт України, 1998.-16с.

 8. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.-К.: Госстандарт Украины, 1998.-8с.

 9. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види та визначення. Введ. 23.05.95. – К.: Держстандарт України 1995.-45с.

 10. ГСВО МОН. Освітньо-кваліфікаційні характеристики молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра спеціальності “Економіка підприємства” напрямку підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”. Офіційне видання. – К.: МОН. 2004.-58с.

 11. ГСВО МОН. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – “Економіка і підприємництво”/ Видання офіційне. – К.: МОН. 2006.-124с.

 12. Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: У 2кн. / За ред. Ю.І. Горобця, М.І. Панова. – Х.: Право, 2001.-Кн.1.-784с.

 13. Постанова президії Вищої атестаційної комісії України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (від 15.01.2003 №7-05/1) // Бюлетень ВАК України. – 2003с.-№1с-2с.

 14. Ухвала Вченої ради КНЕУ “Про затвердження положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ” від 1 грудня 2005р.

 15. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М.:Владос, 1994. – 336 с.

 16. Абрамов В.А., Арутюнов В.Х. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі): Навч.-метод. посіб. для самост.вивч.дисц. -К.: КНЕУ, 2005. – 178 с.

 17. Блауг М. Методология экономической науки, или как экономисты объясняют. Пер. с англ. / Науч.ред. и вступ. ст. В.С. Автономова. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004.-416с.

 18. Бицюра Ю. До проблеми визначення понять сталого економічного зростання та розвитку // Економіст. - 2006. – №5 травень. - С.62-65.

 19. Вальтух К.К. Информационная теория стоимости. – Новосибирск: «Наука», 1996. – 413 с.

 20. Глазл Ф., Ливехуд Б. Динамичное развитие предприятий: как предприятия-пионеры и бюрократия могут стать ефективными. – Калуга: Духовное познание, 2000. – 450 с.

 21. Глухов В.В., Коробко С.Б., Маринина Т.В. Экономика знаний. – Спб.: Питер, 2003. – 528 с.

 22. Декарт Р. Метафізичні розмисли: Пер. з фр. – К.:Юніверс, 2000. – 304 с.

 23. Дёмин А. И. Информационная теория экономики. Макромодель. – М.: Полев, 1996. – 347 с.

 24. Довбенко М.В. Видатні незнайомці (наукові ідеї, здобутки та життя економістів-лауреатів Нобелевської премії). – К.:Академія, 2000. – 320 с.

 25. Довідник здобувача наукового ступеня: Зб. Норм.док. та інф. мат. з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації/ Ред. Р.В.Бойко. 3-тє вид., випр. і допов. – К.: Толока, 2003.-69с.

 26. Евстигнеева Л., Евстигнеев Р. От стандартной экономической теории к экономической синергетике // Вопросы экономики. – 2001. – № 10. – С. 24 – 39.

 27. Закс С. Эволюционная теория организаций: Пер. с англ.// Проблемы теории и практики управления. – 1998. – № 1. – С. 19-28.

 28. Зосимов А.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки: Монографія – 3-тє вид., доп. і випр. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005.-216с.

 29. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов. – М.: Академический проспект, 2003. 6-е изд., исп. и доп. – 640с.

 30. Клейнер Г. Системная парадигма и теория предприятия// Вопросы экономики. – 2002. – № 4. – С. 47 – 69.

 31. Ковалев А.И. Пролегомены к методам научных исследований: Учебное пособие. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2005.-312с.

 32. Корнаи Я. Системная парадигма: Пер. с англ.// Вопросы экономики. – 2002. – № 4 – С. 4 – 22.

 33. Коротков Э.М. Исследование систем управления. – М.: ДеКА, 1990.-285с.

 34. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч.посіб.-К.: Кондор, 2003.-192с.

 35. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. К. Наукова обробка документів: Підручник. –2-ге вид., випр., і доп. – К.: Знання, 2004.-331с.

 36. Майминас Е. Информационное общество и парадигма экономической теории// Русский гуманитарный Интернет-университет/ WWW.I-U.RU

 37. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник/ кол. авт.; под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. Финансовая академия при Правительстве РФ. – 6-е изд., исп. и доп. – М.:КНОРУС, 2006. – 624с.

 38. Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изменений/ Р.Д.Нельсон, С.Д. Уинтер, М.Я. Каждан: Пер. с англ. - М.:Дело, 2002. – 535с.

 39. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой: Пер. с англ./Общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича, Ю.В. Сачкова. Изд. 5-е. М.: КомКнига, 2005. – 296с. (Синергетика: от прошлого к будущему).

 40. Розанова Н. Эволюция взглядов на природу фирмы в западной науке // Вопросы экономики. – 2002. – № 1. – С. 50 – 67.

 41. Решетняк Т.І. Управління розвитком підприємства: інформаціологічний контекст (теоретико-методичні аспекти): Автореф. дис. канд. екон. наук (08.06.01)/ КНЕУ. – Київ, 2005.- 20 с.

 42. Решетняк Т.І. Інформаційна природа економічних систем// Стратегія економічного розвитку в Україні: Наук. зб.- Вип.16/ Відп.ред. А.П.Наливайко.-К.: КНЕУ, 2005.-с.159-164.

 43. Рузавин Г. И. Методология научного исследования: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999. – 317 с.

 44. Семенюк Е.П. Информационный подход к познанию действительности. – К.: Наукова думка, 1988. – 240 с.

 45. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / М.Сондерс, Ф. Льюис, Э. Торнхилл; (пер. с англ.) – 3-е изд. – М.: Эксмо, 2006. – 640 с. (Профессиональные издания для бизнеса)

 46. Сучасна економічна теорія: Економічна нобелеологія. Навч. посіб./ М.В. Довбенко. – К.: Академія, 2005. -335 с.

 47. Технологія наукових досліджень (схеми та приклади): Навчальний посібник/ Укладач М.С. Дороніна. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. - 104с.

 48. Тормоса Ю.Г. Основи наукових досліджень: Навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц.-К.:КНЕУ, 2003. - 76с.

 49. Тоффлер Э. Третья волна: Пер. с англ. – М.:ООО"Издательство АСТ", 2002. – 776 с.

 50. Філософський енциклопедичний словник / За ред. Л.В. Озадовської, Н.Л. Поліщук. - К.: АБРИС, 2002.-744с.

 51. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Системний аналіз: Навч.-метод.посіб.-К.: КНЕУ, 2003.-154с.

 52. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Економічна кібернетика: Навч.посібник.-К.: КНЕУ, 2004.-231с.

 53. Шеннон К.Э. Работы по теории информации и кибернетике/Сборник статей: Пер. с англ. с предисл. А.Н. Колмогорова. – М.: Изд. иностр. лит., 1963. – 829 с.

 54. Економічна енциклопедія/ у трьох томах/ т.1. - К.: Видавничий центр "Академія", 2000. – 863 с.

 55. Эрроу К.Дж. К теории ценового приспособления./В кн. «Теория фирмы»/ Под ред. В.М.Гальперина. Спб.: Экономическая школа, 1995. («Вехи экономической мысли»; Вып. 2). – С. 432-447.

 56. Эшби У. Р. Введение в кибернетику: Пер. с англ. - М.: Изд. иностр. лит., 1959. – 432 с.

 57. Юзвишин И.И. Основы информациологии. Учебник. 3-е изд. исп. и доп. – М.: Издательство "Высшая школа", 2001. – 600 с.

 58. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Метод. поради./ Авт.-упорядник Л.А. Пономаренко.- К.: Ред. “Бюл. Вищої атестаційної комісії України”, 1999.-80с.

Додаток А

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]