Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fakhova_Naukovo-Doslidna_Robota_dlya_Stud.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
202.24 Кб
Скачать

Заголовок

Анотація(2-3 речення)

Summary

1 інтервал

Текст (2-3 стор.)

1 інтервал

Література:

Змістові розділи:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Загальний обсяг курсової-есе 20-25 стор. на форматі паперу А4. Поля – 2 см, з лівого краю – 3 см, шрифт - Times New Roman Cyr, розмір 14. Міжрядковий інтервал – 1,5.

Основні наукові висновки і результати дослідження та прикладні рекомендації обговорюються та оцінюються на семінарських заняттях і враховуються при визначенні остаточної підсумкової оцінки по курсу.

Найбільш змістовні наукові доповіді кафедра рекомендує до участі в конференціях і конкурсах студентських робіт.

Дисципліна «Фахова науково-дослідна робота (науковий семінар+курсова робота+тренінг)» вивчається у першому семестрі з 1 по 17 тиждень. (1-2 тиждень – установча сесія)

9. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів

Оцінювання рівня знань здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно) за встановленою диференційованою шкалою (табл.4).

Об’єктами поточного контролю знань студента є:

 1. систематичність та активність роботи на засіданнях наукового семінару;

 2. якість виконання завдань модульного контролю;

 3. активність під час групового тренінгу;

 4. якість виконання курсової роботи-есе;

 5. якість презентації результатів дослідження на науковому семінарі.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь в позанавчальній науковій діяльності (в роботі наукових конференцій, підготовці наукових публікацій тощо), можуть присуджуватись додаткові бали за результатами поточного контролю. При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості обліку успішності за поточним модульним контролем, не може перевищувати 100 балів.

Таблиця 9.1

Критерії та бальні шкали оцінювання роботи студента з дисципліни

Фахова науково-дослідна робота

Об’єкти контролю та критерії оцінювання

Бальні шкали оцінювання

Для студентів денної форми навчання

Для студентів заочної форми навчання

 1. Систематичність та активність роботи на засіданнях наукового семінару та під час тренінгу(оцінює керівник семінару),

у т. ч.:

  1. Виконання індивідуального вибіркового завдання, слайд-презентація

0;6;8;10

0;6;8;10

  1. Активність у виконанні групового завдання тренінгу, слайд-презентація

0;3;4;5

-

 1. Якість виконання завдань модульного контролю (оцінює керівник семінару)

0;9;12;15

0;20;30;40

 1. Якість виконання курсової роботи-есе (оцінює науковий керівник курсової роботи-есе)

0; 20;30;40

0; 20;30;40

 1. Якість презентації результатів дослідження на науковому семінарі (оцінює керівник семінару)

0;6;8;10

0;6;8;10

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у такому порядку

Ects, національна та університетська шкали оцінювання

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

Зараховано

А

80-89

добре

Зараховано

В

70-79

С

66-69

задовільно

Зараховано

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

Не зараховано — з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Не зараховано —

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]