Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
16_MLM.doc
Скачиваний:
698
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.83 Mб
Скачать

Тема 7. "продуктивність праці"

Задача 7.1. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит

Підрахуйте, як змінився виробіток у основних робітників в умовно-натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці.

Базисний період

Звітний період

Коефіцієнт переводу в умовні тони

Вартість 1 кг, грн.

Цукор-сирець, тн.

3700

3200

1,0

2,0

Цукор-пісок, тн.

2050

2200

1,8

3,5

Цукор-рафінад, тн.

1750

1900

2,1

4,4

Чисельність основних робітників, осіб

170

170

Чисельність ПВП, осіб

550

540

Розв’язок.

;

;

Зростання виробітку

абсолютне 65,6 – 65,1 = 0,5 ум.тн.; відносне 65,6 : 65,1 ∗100 = 100,8%

Зростання продуктивності праці

абсолютне 41592,6– 40500 = 1092,6 грн.; відносне 41592,6 : 40500 = 102,7%

Задача 7.2. Автор: Завіновська Г.Т. Призначення: іспит

Робота двох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризується даними, наведеними в табл. 1.

Цех

Базисний період

Звітний період

Обсяг

виробництва, грн.

Середньоспискова чисельність, осіб

Обсяг

виробництва, грн.

Середньоспискова чисельність, осіб

1-й

21000

51

19000

39

2-й

25000

48

32000

57

Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці двох цехів.

Розв’язок.

Цех

Базисний період

Звітний період

Продуктивність праці

Обсяг

виробництва, грн.

Середньо-спискова чисельність, осіб

Обсяг

виробництва, грн.

Середньо-спискова чисельність, осіб

Базисний період

Звітний період

1-й

21000

51

19000

39

21000:51 = 411,8

19000:39 = 487,2

2-й

25000

48

32000

57

25000:48 = 520,8

32000:57 = 561,4

Разом

46000

99

51000

96

46000:99 = 464,6

51000:96 = 531,2

Цех 1. Іпп = 487,2 : 411,8 = 1,18; Цех 2. Іпп = 561,4 : 520,8 = 1,08; Разом 531,2 : 464,6 = 1,14

Задача 7.3. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит

Визначити показники продуктивності праці за валовою, готовою та реалізованою продукцією, якщо у звітному періоді було реалізовано продукції на 3,5 млн. грн., на складі готової продукції за звітний період сформовані товарні запаси на суму 0,8 млн. грн., обсяг незавершеного виробництва становить 0,5 млн. грн. Середньоспискова чисельність працівників - 1220 осіб.

Розв’язок.

Розрахуємо значення показників валової і готової продукції.

Обсяг готової продукції визначається як обсяг реалізованої продукції з урахуванням запасів готової продукції на складі. У звітному періоді він становить: 3,5 + 0,8 = 4,3 млн. грн.

Обсяг валової продукції - це загальна величина готової продукції та обсягів незавершеного виробництва. У звітному періоді валова продукція становить: 4,3 + 0,5 = 4,8 млн. грн.

Продуктивність праці становить:

за валовою продукцією: 4 800 000 : 1220 = 3,93 тис. грн.;

за готовою продукцією: 4 300 000 : 1220 = 3,53 тис. грн.;

за реалізованою продукцією: 3 500 000 : 1220 = 2,87 тис. грн.

Задача 7.4. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит

Визначити зростання продуктивності праці за зниження виробничої трудомісткості, якщо планова виробнича трудомісткість — 1 200 000 люд.-год, економія від впровадження комплексу заходів — 150 000 люд.-год, планується збільшити реальний фонд робочого часу одного робітника з 1830 до 1850 год і частку робітників у загальній чисельності ПВП із 65 до 72 %.

Розв’язок.

Індекс зростання годинного виробітку робітників

за рахунок зниження виробничої трудомісткості становить:

за рахунок поліпшення використання робочого часу:

Загальне зростання годинного виробітку становитиме Іпп год. = 1,143  1,01 = 1,154.

Індекс зростання продуктивності праці внаслідок зниження виробничої трудомісткості і з урахуванням зміни питомої ваги робітників у загальній чисельності ПВП становитиме:

1,154  0,72/0,65 = 1,279. Отже, заплановано зростання продуктивності праці на 27,9 %.

Задача 7.5. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит

Для виробництва продукції у плановому періоді за збереження виробітку, досягнутого в базисному періоді, потріб­но 1200 робітників. Упровадження нової технології дозволить скоротити потребу робітників на 5 %, модернізація діючого устаткування - на 7,5 %, скорочення внутрішньозмінних втрат робочого часу - на 1,5 %, удосконалення організації праці - на 4 %. Визначити зростання продуктивності праці за різними чинниками, ступінчатим методом та в цілому.

Розв’язок.

1. Приріст продуктивності праці під впливом і-го чинника визначається за формулою:

де Еі — зміна чисельності під впливом і-го чинника, осіб; Чвих — вихідна чисельність, осіб;

Знайдемо економію чисельності за кожним чинником:

Еч1 = 1200  0,05 = 60 осіб; Еч2 = 1200  0,075 = 90 осіб;

Еч3 = 1200  0,015 = 18 осіб; Еч4 = 1200  0,04 = 48 осіб.

Загальна економія становить: 60 + 90 +18 + 48 = 216 осіб.

Визначимо зростання продуктивності праці за кожним чинником:

Загальний приріст продуктивності праці становитиме:

З урахування часу реалізації заходів приріст продуктивності праці розраховується ступінчатим методом за такими формулами:

Задача 7.6. Призначення: іспит

Розрахувати зростання продуктивності праці за повним чинником зокрема і за всіма чинниками разом, маючи такі дані (ступінчатий метод). Розрахункова чисельність робітників за базисним виробітком складає 3000 осіб. За рахунок запровадження технології із виробництва вивільнено 45 осіб, за рахунок поліпшення організації виробництва -38 осіб, за рахунок зниження трудомісткості продукції - 25 осіб.

Розв’язок.

Зростання продуктивності праці за рахунок

запровадження нових технологій

організації виробництва

зниження трудомісткості

За всіма чинниками

Індексний метод 1,015*1,013*1,0086=1,037

Задача 7.7.

Підрахуйте, як змінилася продуктивність праці в умовно-натуральному вимірі у звітному періоді на фабриці по виробництву консервів. Необхідні дні в таблиці

Базисний період

Звітний період

Коефіц. переводу в умовні банки

Вироблено овочевих консервів, банок

310 200

290 800

1

Вироблено м’ясних консервів, банок

110 000

135 000

1,8

Консервів дитячого харчування, банок

73800

74200

2,8

Затрати праці, людиноднів

275

282

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]