Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчет.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
422.4 Кб
Скачать

13.2. Відносини з іншими країнами:

Підприємство ООО “Енергоочистка” ЛТД, крім України, має й потужні зв'язки та відносини і в зовнішньоекономічної області, с такими країнами, як:

1)Росія.

2)Білорусія.

3)Ізраїль.

Розділ 14: Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства:

В даний час в Україні спостерігається зростання промисловості і разом з ним посилення вимог до промислових підприємств, тобто місткість ринку, на якому знаходиться ТОВ "Енергоочістка, Лтд" постійно зростає, а разом з ним і саме підприємство.

Підприємство зможе налагоджувати зв'язки і з іншими країнами світу.

На сьогоднішний день екологічна проблема дуже актуально і всьому світі, і це відкриває великі можливості для цього підприємства.

При розширенні підприємства, збільшенні робочих місць, створення нових робочих місць. Надання робочих місць молодим спеціалістам, зможуть відкритися нові великі можливості та прибутки для підприємства ООО “Енергоочистка ЛТД”.

Список використаних джерел:

1.Артус М.М. Гроші та кредит. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2004. — 162 с.

Гриньова В.М., Проскура О.Ю. Гроші і кредит. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 207с.

2.Івасів Б.С. Гроші та кредит. — Т.: Карт-бланш, 2005. — 528 с.

3.Колодізєв О.М., Яременко О.Р. Гроші та кредит. — Х.: ВД "Інжек", 2006. — 156 с.

4.Полтавець Л.Т., Проша С.Ф. Гроші та кредит. — К.: КНУБА, 2003. — 70 с.

5.Розмарина А.Л. Гроші та кредит у системі сучасних економічних відносин. — О.: ТЭС, 2004. — 109 с.

6.Петренко С.М. “Контролінг” Київ, Ніка-Центр 2002.

7.Белінський Л.В Довгань Л.Є. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник К.: 2005. — 624 с.

8.Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учебник.— М.: Триада ЛТД, 1999. — 384с.

9.Воробьев Л.А. Основы управления производством.— Минск: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 2000. — 195 с.

  1. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл — К.: Кондор, 2005. — 228с.

  2. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. — СПб.: Питер, 2000. — 320 с. 6. Курочки А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. — К.: МАУП,2000. — 144 с.

  1. Лісовал В.П Старосельський М.І. Операційний менеджмент: Конспект лекцій / Національний авіаційний ун-т. — К.: НАУ, 2004. — 61 с.

  2. Соснін О.С Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посіб. / Європейський ун-т. — 2-ге вид. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2002. — 147 с.

  3. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. — М.: АО «Бизнес-школа», 2001. — 358с.

  4. Френкель А.А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. — М.: Экономика,1998.

  5. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1999. - № 29.

17.Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. - К., 2001.

18.Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое право. - М., 2001.

19. Дениэлс Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. - 6-е изд. - М., 2002.

20.Кириченко О.А. Реформи і зовнішня торгівля // Політика і час. - 2005. - № 3.

21.Лук'яненко Д.Г. Міжнародна економіка. - К., 2002.

22.Маринич М.А. Введение во внешнюю торговлю. - Минск, 2000.

23.Панченко Є.М. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. - К., 2002

24.Поручник A.M. Интеграция Украины в мировое хозяйство. - К., 2003.

25.Рут Франклін Р., Філіпенко Антон. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ.-К., 2005.

26.Сірка А. Як робити бізнес з американцями і канадцями. - К., 2000.

27.Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учеб. для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2003.

28.Управление внешнеэкономической деятельностью: Учеб. пособие / Под общ. ред. А.И. Кредисова. - К., 2003.

29.Філіпенко А.С., Бураковський І.В., Будкін B.C. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини. - К., 2000.

30.Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. — 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Аза-рян. — Харків: Студцентр, 2002.

31.Конституція України. – К.,1996.

32.Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – №31. – С.429.

33.Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992.– №10. – С.137.

34.Перелік чинного природоохоронного законодавства Україну від "ПроЕко" 35. Ядерне законодавство України

  1. Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань навколишнього середовища (Оргуська конвенція)

37. Закон України "Про відходи" 38. Закон України "Про екологічну експертизу"

39.Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

40. Збірник законодавчих та нормативних актів "Соціальна, медична та протірадіаціонная захист постраждалих в Україні внаслідок Чорнобильської катастрофи"

41.Національний план дій з гігієни довкілля на 2000 - 2005 рр..

42. Міський план дій з гігієни навколишнього середовища м. Харкова на 2002 - 2005 рр..

Додаток А.

Бухгалтерський баланс на 31.03.2011

Актив

Код

рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

1021

965

- первісна вартість

011

1673

1673

- накопичена амортизація

012

( 726 )

( 893)

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

12567

12587

- первісна вартість

031

44674

47563

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

10873

7872

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

35894

31563

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

14569

15347

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

45874

43762

Векселі одержані

150

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

16456

3457

- у т.ч. в касі

231

3

2

- в іноземній валюті

240

74678

115678

Інші оборотні активи

250

14589

16459

Усього за розділом II

260

536791

6034567

III. Витрати майбутніх періодів

270

847

1258

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

836824

912513

 

Пасив

Код

рядка

На початок

звітного

періоду

На кінець

звітного

періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

52813

52813

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

208395

208393

Резервний капітал

340

30583

30583

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

302567

313678

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

595039

606216

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

739

913

Інші забезпечення

410

162

234

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток пере страховиків у страхових резервах

416

0

0

Залишок сформованого призового фонду для виплати переможцям лотереї

417

0

0

Залишок сформованого резерву для виплати джек-поту

418

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

962

1153

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

2735

2735

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

2735

2735

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

3

3

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

197892

261518

- з бюджетом

550

11673

22345

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

3168

2235

- з оплати праці

580

6579

4326

- з учасниками

590

2784

2783

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

5267

3854

Усього за розділом IV

620

238085

302563

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

836824

926743

 

Примітки

д/н

Керівник

Бурейко Тетяна Володимірівна

Головний бухгалтер

Федяева Яна Юріївна1

Додаток В.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.