Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оформлення хибм САМ РАБ[1].doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.07.2019
Размер:
257.54 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра економіки і фінансів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.050100 “Фінанси і кредит”

ТА 7.050104 “ФІНАНСИ”

Харків, 2011

Затверджено на засіданні кафедри

Економіки і фінансів

Протокол № _____

від «___» _____ 2010р.

Укладачі:

Завідувач кафедри, д.т.н., професор Свідерський В.П.,

професор кафедри, к.е.н. Абрамова І.М.,

доцент кафедри, к.е.н. Дорошенко Г.О.

План ____. Поз. № __.

Підписано до друку _______. Формат 60 х 90 1/16.

Папір ТАТRА. Друк офсетний.

Ум.-друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. ___.

Тираж ___ прим. Зам. ___. Безкоштовно.

____________________________________________________________________

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Видавець та виготівник – видавництво ______________________________

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..4

1 Загальні рекомендації …………………………………………………..........5

2. Нумерація.…………………………………………………………….………6

3. Структура роботи ……………………………………………………………7

4. Перелік літератури …………………….………………………………..…...11

5. Додатки.……………………………….………………………………..…….13

6. Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння ……..……………………..…...15

7. Посилання на літературу …………………………………….……..…...….21

8. Використані джерела……………………………………………………..…26

ВСТУП

Випускна робота виконується на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, економічних, виробничих й інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи.

Дипломна робота виконується на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі і передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, економічних, виробничих й інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи.

Загальні рекомендації. Самостійні роботи студентів (далі – роботи), які виконуються ними в рамках навчального процесу (реферати, контрольні, курсові, випускні, дипломні роботи тощо) виконують з використанням текстового редактора Word, шрифт 14 Times New Roman для основного тексту (нежирний, непідкреслений, некурсив).

Міжрядковий інтервал полуторний (29-30 рядків на сторінці). За рукописного способу кількість рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення – 25-28 рядків.

Текст слід писати, дотримуючись таких берегів: лівий – не менше 25 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній - 20 мм.

Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору.

При виконанні робіт необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності і чіткості зображення по всій роботі. Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі. Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою (коректором) і нанесенням на тому ж місці виправленого. Виправлення має бути чітким, чорного кольору.

Допускається не більше 2 виправлень на аркуші (1-2 літери або 1 слово).

Не допускаються виправлення на титульному аркуші, у заголовках розділів, підрозділів.

Не дозволяється зафарбовувати білою фарбою цілі речення.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у роботі подаються мовою оригіналу.

Не слід допускати скорочення слів, що непередбачені правилами орфографії, а також стандартами.У тексті роботи слід використовувати одиниці SI (основні, додаткові, похідні). Позначення одиниць слід застосовувати тільки після числового значення величин, без перенесення на наступний рядок.

Не допускається застосовувати без числових або літерних значень математичні знаки, знаки № (номер), % (відсоток) тощо. Ці знаки у тексті пишуть словами, наприклад: "номер державного стандарту", "відсоток відрахувань"...

Числа з розмірністю пишуть цифрами, а без розмірності - словами, наприклад: "продуктивність збільшена у два рази", " ...відрахування не більше 20%".

Нумерація. Сторінки, розділи, підрозділи, рисунки, таблиці, формули нумерують арабськими цифрами без знака №.

Сторінки роботи нумерують, додержуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш і зміст включають до загальної нумерації сторінок. Номер на цих сторінках не проставляють. Починають проставляти номер сторінки за порядком на вступі.

Бланк завдання (за потреби, що визначається методичними рекомендаціями кафедри економіки і фінансів до кожного виду робіт окремо) оформлюють на одному аркуші з двох сторін та розміщують після титульного аркуша. Завдання не є роботи і тому до загальної нумерації сторінок не входить і в змісті не згадується.

Структурні елементи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ" не мають порядкового номера, їх назви правлять за заголовки структурних елементів. Структурні елементи роботи розміщують з нової сторінки, посередині рядка (симетрично до тексту) під верхнім берегом і друкують чи записують великими друкованими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д.

Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номери підрозділів складаються з номера розділу і підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.