Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оформлення хибм САМ РАБ[1].doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.07.2019
Размер:
257.54 Кб
Скачать

10 мм

Динаміка доходів

Динаміка витрат

Виходячи з рис. 2.1, можна зробити висновок, що в країні досить

раціонально використовувались доходи протягом тривалого часу

Рисунок 2.1 – Динаміка доходів та витрат населення за період з 2006 року

по 2009 рік

Динаміка доходів та витрат населення подана на рис. 2.1 [14, с. 53].

Посилання на джерело

15 мм

Абзацний відступ

15 мм

15 мм

Перший рисунок четвертого розділу

Роз’яснювальні дані

25 мм

Таблиця повинна мати назву, яку вказують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею (без лапок і крапки в кінці). Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Між назвою таблиці і самою таблицею роблять відступ 15 мм.

Слово “Таблиця” та її назву починають записувати з абзацного відступу відносно лівого краю берега. Якщо назва таблиці переходить на другий рядок, то її починають писати під першою літерою назви.

Для всіх даних в таблиці повинні вказуватися одиниці виміру. Вони вказуються після заголовку графи (рядка) через кому, або справа над таблицею через кому після назви таблиці, якщо дані вимірюються одними одиницями.

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць відповідно до зразка 7.

ЗРАЗОК 7

Таблиця _____ - __________________________________________________

номер назва таблиці

Головка

Заголовки граф

Підзаголовки

граф

Нумерація граф

Рядки

(горизонтальні рядки)

Боковик Графи (колонки)

(графа для заголовків рядків)

Рисунок 1 – Макет таблиці

Одиниці виміру скорочують згідно із загальноприйнятими нормами.

Дані в таблиці дозволяється друкувати 12 – 14 шрифтом.

ЗРАЗОК 8

та динаміка витрат на виробництво продукції наведені в

табл. 2.2.

Таблиця 2.2 – Структура та динаміка промислового

виробництва в Україні

Галузі

2008 рік

2009 рік

Зміна питомої ваги

Абсо-

лютне

значення,

млн. грн.

Питома вага, %

Абсо-

лютне

значення,

млн. грн.

Питома вага, %

1

2

3

4

5

6

Електро-енергетика

70291

67,70

217495

61,64

– 6,06

Металургія

27280

26,30

87602

24,80

1,50

Машино-

будування

1300

1,25

2230

0,64

– 0,61

Не допускається залишати в "головці" таблиці або в її даних незаповнені комірки. Якщо даних не існує, то ставлять "О" або "Х".

Графи та рядки таблиці нумеруються арабськими цифрами. Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під однією, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку.

Продовження таблиці 2.2

1

2

3

4

5

6

Легка промисловість

894

0,86

9851

2,79

1,93

Харчова промисловість

4066

3,92

570431

10,13

6,21

Разом

103831

100,00

352882

100,00

Перенос таблиці здійснюється із зазначенням номера таблиці без назви.

Допускається при поділі таблиці на частини її головку або боковик заміняти відповідними номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Якщо таблиця не переноситься на наступну сторінку, графи таблиці не нумеруються. Перенесення таблиці на наступну сторінку допускається при написанні не менш двох рядків після "головки" таблиці (зразок 8).

Формули та рівняння. Формули та рівняння розташовують посередині робочого рядка. Після формули чи рівняння ставиться кома.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають словом "де" без двокрапки (див. зразок стор. 25).

ЗРАЗОК 9

підрозділам і категоріям працівників:

∆F = F1 – F0, (2.1)

15 мм

де ∆F – абсолютне відхилення фонду оплати праці на

підприємстві;

F 1 – фонд оплати праці в поточному періоді;

F0 – фонд оплати праці в базисному періоді.

Згідно статистичних даних, у ВАТ “Комплекс” на початок

25 мм

10 мм

, (1.1)

, (1.2)

, (1.3)

перша формула першого розділу

Посилання на літературу. Посилання в тексті роботи на джерела зазначати порядковим номером за переліком літератури, виділеним квадратними дужками, наприклад, "... у джерелах [1-3] ....; [3, с. 79] ... " (зразок 9, 10).

ЗРАЗОК 9

Довгострокове кредитування передбачає витрати, пов’язані із

вкладанням коштів в основний та оборотний капітал та фінансові

активи. На цей вид кредиту у 2008 році придбано лише 15

загального обсягу кредитування [5].

посилання

Абзацний відступ

Ф ПР

КПР = , (3.1) [21, с. 15]

Ф

При посиланнях на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

Якщо посилання наводяться у тексті, варто писати:

’’ ... у розділі 2 ...’’

’’ ... відповідно до підрозділу 2.3 ...’’

’’ ... на рисунку 1.5 ...’’

’’ ... у таблиці 3.2 ...’’

’’ ... згідно таблиці 3.2 ...’’ або ’’ ... виходячи із таблиці 3.2 ...’’

’’ ... за формулою (2.5) ...’’

’’ ... у рівняннях (1.9)-(1.12) ...’’

’’ ... у додатку Б ...’’ або ’’ ... (додаток Б)’’.

ЗРАЗОК 10

Виходячи з таблиці 3.2, можна зробити висновок, що ...

Коефіцієнт плинності кадрів на підприємстві можна визначити за формулою (3.5).

Статистичний аналіз можна провести за допомогою ПК (додаток Б).

Примітки. Примітки вміщують у роботі за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.

Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

Одну примітку не нумерують.

Слово "Примітка" вказують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, в кінці ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку дають текст примітки (зразок 11).

ЗРАЗОК 11

Виробництво товарів 113,1

Виробництво послуг 96,5

Примітка. Виробництво товарів та послуг за мінусом проміжного

споживання.

абзацний відступ

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою (зразок 12).

ЗРАЗОК 12

Виробництво товарів1 113,1

Виробництво послуг2 96,5

Примітки:

1. Виробництво товарів та послуг за мінусом проміжного

споживання.

2. Виробництво послуг за мінусом проміжного споживання

абзацний відступ

Переліки. Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині тексту підрозділів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку ставити арабські цифри з дужкою (перший рівень деталізації).

При подальшій деталізації переліку використовувати малу літеру абетки з дужкою (другий рівень деталізації). При переносі речення на другий рядок в переліках його запис слід розпочинати від лівого поля (як при першому так і при другому рівнях деталізації).

Переліки першого рівня деталізації вказують арабськими цифрами з абзацного відступу, другого рівня – з абзацного відступу відносно місця розташування переліків першого рівня (зразок 13).

З РАЗОК 13

Елементи витрат включають:

1) матеріальні витрати;

  1. 2) витрати на оплату праці:

а) витрати на оплату основної та додаткової заробітної

плати;

б) виплати за не відпрацьований на підприємстві час;

в) витрати, пов’язані із підготовкою (навчанням) та

перепідготовкою кадрів;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація основних засобів та нематеріальних активів;

5) інші витрати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.