Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оформлення хибм САМ РАБ[1].doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.07.2019
Размер:
257.54 Кб
Скачать

Структура роботи

Титульний аркуш. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи. У роботах зазначають повну назву навчального закладу та його відомчу підпорядкованість, назву спеціальності, кафедри, тему роботи, дані про студента та наукового керівника, дату (число, місяць, рік) та підписи, місто та рік подання роботи до захисту.

Завдання. Зміст завдання (за потреби) передбачено бланком установленої форми. Завдання має інформативний характер щодо підприємств (галузі, території, країни тощо), які виступають об’єктом дослідження в роботі. У ньому наводяться прізвище, ім’я, по-батькові автора, тема роботи, короткі методичні рекомендації до теми та графік її виконання. Завдання підписує науковий керівник. Бланк завдання розміщують безпосередньо після титульної сторінки.

Зміст роботи. Зміст розміщують безпосередньо після завдання, починаючи з нової сторінки.

Зміст складають, якщо робота містить в собі не менше двох розділів, або один розділ і додаток при загальній кількості сторінок не менше десяти.

Зміст відповідає плану роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, зокрема вступу, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Перенос слів у «ЗМІСТІ» не дозволяється.

Вступ. Вступ призначений для обґрунтування наукової значущості, актуальності теми. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми.

У вступі формулюється задача роботи, визначається ступінь розробленості теми в літературі.

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми, завдання та їх значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, висвітлення сучасного стану досліджуваної проблеми та обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Вступ починають з нової сторінки після змісту (зразок 1).

ЗРАЗОК 1

3

ВСТУП

Тільки заробітна плата відображає в певному розумінні

різнобічні результати діяльності підприємств та організацій

Основна частина. Основна частина роботи складається з декількох частин. Як правило, це теоретична, аналітична та оптимізаційна частини. Кожна частина може оформлюватись як окремий розділ. Також допускається поєднання за змістом окремих частин в розділі (теоретично-аналітичний, аналітично-оптимізаційний розділи тощо).

Кожний розділ починають з нової сторінки. Розділи можуть поділяться на підрозділи. Розділи і підрозділи повинні мати нумерацію та заголовки. Кожний підрозділ повинен містити закінчену інформацію. В основній частині роботи викладаються сутність теми та теоретичні засади проблеми, аналіз досліджуваної теми, шляхи запобігання виникнення проблеми та напрями її вирішення.

Під час виконання роботи слід дотримувати чіткості побудови, логічної послідовності викладення матеріалу, переконливості аргументації, стислості й точності формулювань, конкретності у висвітленні результатів, доказовості висновків та обґрунтованості рекомендацій.

Кількість розділів та підрозділів визначається методичним рекомендаціями кафедри до кожного виду робіт окремо.

Заголовки розділів слід розташовувати посередині другого рядка після слова РОЗДІЛ з порядковим номером розділу без крапки в кінці (симетрично до тексту) і друкувати чи записувати друкованими великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи (зразок 2).

ЗРАЗОК 2

5

РОЗДІЛ 1

Вартість та структура капіталу

    1. Рівень життя як соціально-економічна категорія. Шляхи її

удосконалення

Рівень життя населення є однією з найбільш складних соціаль-

но-економічних категорій. Увагу економістів та статистиків, не

Перенос слів у заголовках не допускається. За комп’ютерного набору роботи заголовки пишуть з використанням текстового редактора Word, шрифту 14 Times New Roman великими літерами для основного тексту.

Заголовки підрозділів слід починати з абзацного відступу і виконувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовки підрозділів переходять на другий рядок, то їх починають писати від лівого поля роботи.

Відстань між назвою розділу та підрозділу, підрозділу і подальшим чи попереднім текстом має бути 15 мм, однакова по всій роботі (зразок 2).

Після назви розділу відразу йде назва підрозділу (зразок 3).

ЗРАЗОК 3

громадян основним джерелом прибутків і, отже, стимулом до

поліпшення виробничих результатів.

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу

України до ринкових відносин

В умовах становлення ринкових відносин поняття про

заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила

Не допускається розміщувати назву підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту (зразок 4).

ЗРАЗОК 4

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу

України до ринкових відносин

В умовах становлення ринкових відносин поняття про

заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила

Висновки. У «ВИСНОВКАХ» викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані у самостійній роботі, які повинні містити розв’язання поставленої наукової проблеми, її значення для теорії і практики. Висновки до всієї роботи не потребують її переказу, а повинні відображати поглиблене розуміння розглянутих питань. Вони мають бути лаконічними, чіткими відбивати сутність поставлених проблем.

Перелік літератури. Особливої уваги потребує оформлення списку використаної літератури, що є складовою частиною курсової чи дипломної роботи і характеризує глибину вивчення теми студентом.

Перелік літератури, на яку посилаються в основній частині роботи, має бути наведений після висновку з нової сторінки. Обсяг літератури визначається методичними роекомендаціями кафедри до кожного виду робіт окремо.

Перелік джерел розташовують в такій послідовності:

  1. Конституція України;

  2. закони України;

  3. укази, розпорядження Президента України;

  4. постанови Верховної Ради України;

  5. постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

  6. рішення уряду; положення, вказівки; інструкції; рекомендації; листи Кабінету Міністрів, галузевих міністерств, відомств;

  7. книги, підручники, довідники, статті з періодичних видань, які розміщують в загальному алфавітному порядку.

Відомості про книги, підручники, довідники записують згідно з бібліографічним описом, який містить прізвище та ініціали автора (якщо їх більше чотирьох, зазначають тільки першого, додаючи "та ін."), заголовок книги, місце видання, назву видавництва та рік видання.

Відомості про статтю з періодичного видання повинні включати: прізвище та ініціали автора, назву статті, назву видання, рік видання, номер видання, сторінки статті (велика літера С, крапка, номери сторінок першої і останньої через тире).

Особливу увагу необхідно звернути на правильність опису офіційних матеріалів (законів, указів, положень). Після назви офіційного матеріалу ставиться двокрапка і вказується, ким прийнятий (затверджений) даний законодавчий акт, дата прийняття і номер. Далі треба вказати джерело, де опубліковано цей матеріал, тобто після двох косих ліній указується назва газети, рік і число.

Бібліографічний опис джерел складається відповідно до чинних стандартів з бібліографічної та видавничої справи.

Приклад оформлення переліку літератури вміщено на зразку 5.

ЗРАЗОК 5

Таблиця 1 Приклади бібліографічного опису окремих джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Законодавчі, нормативні акти

Господарський процесуальний кодекс України: Офіц. текст із змін. станом на 1 лип. 2002 р. / М-во юстиції України. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2002. – 129 с. – (Кодекси України).

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги

Сімонок В.П. Фінансова рівновага підприємства / Нац. юрид. акад. України. – Х.: Основа, 2000. – 331 с. – Бібліогр. с. 291 – 329.

Оплата праці в сільськогосподарському виробництві / М-во аграр. політики України, Наук.-дослід. центр нормативів праці; Ю.А. Лузан, В.В. Вітвіцький, О.А. Аврамчук та ін. – К.: Центр „Агропромпраця”, 2006. – 462, [1] с.: іл., табл.

Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: У 4 т. / Акад. прав. наук України, Держ. патент. відомство України, Держ. агентство України з авт. і суміжн. прав; За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Вид. дім „Ін Юре”, 2005. – Т. 1 – 4.

Складові частини журналу

Гуляева Т., Ильина И. Оценка взаимосвязи экономических показателей с эффективностью производства // АПК: экономика, управление. – 2004. - №1. – С. 62 - 63.

Електронний ресурс

Розподіл населення найбільш чисельних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: За даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; Ред. О.Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во „Інфодиск”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) цв. 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001) – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Заголовок з титул. екрану.

Форум: Електрон. інформ. бюл. – 2005. № 118. – Режим доступу: http://www.mcforum.vinnitsa.com/mail-list/118.html. - Заголовок з екрану

Додатки. Додатки розташовують після переліку літератури. У додатках вміщують матеріал, який є необхідним для повноти роботи (включення його до основної частини роботи може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу), або не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг чи способи відтворення (таблиці, ілюстрації, пакети документів, інструкцій тощо).

Після “ПЕРЕЛІКУ ЛІТЕРАТУРИ” до роботи додається аркуш паперу з написом “ДОДАТКИ”.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток має заголовок, оформлений вгорі малими літерами з першої великої, симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути указане слово "Додаток _____" і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А і т. д.

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Допускається виконання додатків з використанням ПК, якщо робота виконана рукописним способом.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, Рисунок Б.3 - третій рисунок додатку Б; Таблиця А.2 - друга таблиця додатку А; формула (А.1) - перша формула додатку А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад: рисунок А.1, таблиця А.1, формула (А.1).

Якщо у роботі як додатки використовуються документи, що мають самостійне значення і оформлюються згідно з вимогами до документів даного виду (відповідно до вимог ГОСТ 6.38.90.), його копію вміщують у роботі без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово "Додаток ___" і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію роботи (не змінюючи власну нумерацію сторінок документа).

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння. Ілюстрації, таблиці, формули слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації, таблиці та формули мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації та таблиці повинні мати назву.

Ілюстрації, таблиці, формули слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком тих, що наведені в додатках.

Номер ілюстрації, таблиці, формули складається з номера розділу і їх порядкового номера, відокремлених крапкою, наприклад: таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу; рисунок 2.1 – перший рисунок другого розділу; формула (2.1) – перша формула другого розділу.

Якщо у роботі одна ілюстрація чи таблиця, чи формула, їх нумерують також згідно із зазначеними вимогами.

Відстань від тексту роботи до ілюстрації, таблиці, формули, таблиці і від них до тексту – 15 мм.

Рисунки (графіки, схеми, діаграми). Рисунки повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисуночний текст).

Ілюстрація позначається "Рисунок ____", що разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад: "Рисунок 3.2 – Динаміка доходів та витрат населення".

Слово "Рисунок" пишеться з абзацного відступу від лівого берега. Якщо назва переходить на другий рядок, то її починають писати під першою літерою назви. Назва ілюстрації пишеться з великої літери. Усі інші – малі (за машинного способу), звичайним 14 шрифтом (не жирним, не курсивом, не підкресленим), без лапок і без крапки в кінці (зразок 6).

ЗРАЗОК 6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.