Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
укр. мова проф спрямув. лекц.2011.doc
Скачиваний:
244
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
909.82 Кб
Скачать

КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Українська мова за професійним спрямуванням

Практикум

Навчальний посібник

Харків

2011 Зміст

Передмова………………………………………………………………………..

І. Культура професійного мовлення. Лексичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні…………………………………….

  1. Вступ. Державотворча роль мови……………………………..

  2. Функції мови……………………………………………………….

 1. Стильові різновиди української мови……………………

  1. Функціональні стилі української мови……………………

 2. Культура ділового мовлення……………………………..

  1. Ознаки культури мовлення, вимоги до нього……

  2. Норми літературної мови, їх різновиди та характеристика….

 3. Усне ділове спілкування………………………………….

  1. Етика ділового спілкування, її предмет та завдання…..

  2. Структура ділового спілкування…….

  3. Мовленнєвий етикет……………………………………………

  4. Правила усного спілкування фахівця (зустрічі, переговори, телефонне спілкування)………………………………………………………….

 4. Терміни і термінологія………………………

  1. Загальнонаукові терміни………………………..

  2. Спеціальна термінологія і професіоналізми……………..

  3. Типи термінологічних словників……………………..

 5. Точність і доречність мовлення……………………

  1. Складні випадки слововживання…………..

  2. Функціональні особливості синонімів, паронімів та омонімів у діловому мовленні……………………………….

ІІ. Морфологічні та синтаксичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні. Укладання професійних документів……..

 1. Орфографічні норми сучасної української літературної мови…..

 2. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови….

 3. Морфологічні норми сучасної української літературної мови….

 4. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови….

 5. Складання професійних документів………………….

  1. Загальні вимоги до складання документів….

  2. Текст та основні реквізити документа……..

  3. Класифікація документів…..

  4. Укладання документів щодо особового складу….

  5. Довідково-інформаційні документи…..

  6. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів….

  7. Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки…..

ІІІ. Завдання та вправи…..

 1. Додатки……..

  1. Слова з літерою Ґ…..

  2. Відмінності слововживання частин мови……..

  3. Російсько-український словничок типових мовних зворотів………

  4. Зразки укладання документів…………………………………………………..

  5. Список використаної літератури…………………………….

ПЕРЕДМОВА__________________________________________________

Мова – то магічне джерело, невичерпний засіб спілкування, живий організм, який постійно змінюється і оновлюється в тісному взаємозв’язку з поступом суспільства. Питання культури мовлення набуває особливої уваги в сучасному суспільстві. Українське писемне мовлення поширюється у всіх сферах життєдіяльності держави: науці, політиці, економіці. Мовленнєва культура офіційного ділового стилю стає важливим інструментом для досягнення успіху в професійній діяльності. Тому мовні знання посідають значне місце у фаховій підготовці. Вміння чітко і зрозуміло висловлюватися, правильно застосовувати слова та словосполучення, грамотно вживати синтаксичні конструкції, властиві українській мові, стає ознакою не тільки загальної культури, але й високого фахового рівня.

Навчальна дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням» передбачає вироблення, а частіше – закріплення умінь та навичок володіння українською мовою для висловлення думки, для складання фахових документів. Пропонований посібник є теоретично-практичним підґрунтям названої дисципліни. Він складається з двох частин: граматика (загальні питання правопису, морфологія, синтаксис) та діловодство. Укладений відповідно до навчального плану, він містить відомості з культури українського мовлення, пропонує мовні норми, знайомить із основними функціональними стилями, із особливостями усного та писемного професійного спілкування. Також подано систему вправ і завдань для закріплення вивченого матеріалу, які також сприяють формуванню базисного словникового запасу професійної лексики. Тренувальні вправи є кількох видів: 1) граматичні; 2) на редагування тексту; 3) творчого характеру; 4) на переклад тексту (відповідно до напряму підготовки). Вправи мають узагальнений характер, їхнє виконання передбачає глибоке знання теоретичного матеріалу. Тренувальні вправи, які містять завдання перекласти та відредагувати текст, сприятимуть вихованню у студентів чуття слова, вибору граматичної та стилістично правильної форми.

Друга частина підручника – діловодство – спрямована на формування у студентів навичок складання документів. Подається аналіз кожного окремого виду документа, який ознайомлює зі структурою і порядком його укладання.

Завершується посібник додатками, які містять правопис слів з літерою Ґ, відмінності слововживання частин мови та російсько-український словничок типових мовних зворотів, список використаної літератури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.