Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 семестр / АЛКЕНЫ-2.ppt
Скачиваний:
53
Добавлен:
23.01.2022
Размер:
604.67 Кб
Скачать

4. Окисление

4.1.син-Гидроксилирование

Реакция Вагнера

C

 

C

KMnO4

C

 

C

- ð-öèÿ Âàãí åðà

 

 

 

 

 

 

pH 7,5-8; 0-200C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OH OH

 

 

 

 

 

 

Механизм

 

 

 

 

 

18

18O H2O

 

18

 

 

18

 

 

 

C

 

OH

-

 

 

 

 

 

 

 

C

 

C

18O

+ Mn O4-

 

Mn 18

 

 

18

+ MnO2 + OH

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

C

 

O

O-

C

 

OH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMnO4, H2O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH =7,5-8; 0-50C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OH

OH

цикло гексен

öèñ-1,2-цикло -

 

 

 

 

 

гексан дио л (37%)

Реакция Криге

C

 

 

C

O

O NaHSO3

C

OH

+

H2OsO4

C

+

OsO4

C

O

Os

C

OH

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

1) OsO4

 

 

 

 

 

 

 

 

H H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) NaHSO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OH

OH

цикло гексен

 

 

öèñ-1,2-цикло -

 

 

 

 

 

 

 

гексан дио л (98%)

Стереохимия син-гидроксилирования

a

R R/

C C

H b H öèñ-алкен

a

R H

C C

Hb R/ ò ðàí ñ-алкен

HO

 

OH

a

C

C

R/

R

H

 

H

b

 

 

R/

R

 

 

H

C

C

H

 

 

HO

 

 

OH

HO

 

OH

a

C

C

 

R

H

H

 

 

R/

b

 

H

R

 

H

C C

R/

HO

 

OH

ýí àí òèî ì åðû

ýðèò ðî -ô î ðì û

ýí àí òèî ì åðû ò ðåî -ô î ðì û

4.2. Эпоксидирование (реакция Прилежаева)

Ag

CH2 CH2 + 1/2O2

250-3000C

R

 

CH

 

CH2

+

R/

C O

 

OH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п еро ксикисло та

H

H

Cl

CO3H

C

C

+

 

R

R/

ì -õëî ðï åðî êñè-

öèñ-алкен

 

 

бен зо йн ая кисло та

CH2 CH2

O этилен о ксид

R

 

CH

 

CH2

+

R/

C O

 

 

 

 

O

 

 

OH

 

 

 

 

 

 

ýï î êñèä

 

 

 

H

H

Cl

COOH

C C

 

+

 

R O R/ öèñ-ýï î êñèä

Гидролиз эпоксидов. анти-Гидроксилирование алкенов

 

 

 

H +

H

 

 

 

 

O

OH

 

 

 

H2O

 

+ H+

C C + H+

C C

C C

C C

 

 

O

O+

 

OH

OH

 

 

H

 

 

 

 

ì -ClC6H4CO3H

 

 

H O, H+

 

 

 

 

 

 

 

 

2

OH H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H OH

ò ðàí ñ-1,2-цикло -

гексан дио л

CF3COOH - H2O2

OH H H2O

H OH 82%

Стереохимическое соотношение между конфигурацией алкена и типом присоединения

ñèí -ï ðèñî åäèí åí èå

H H

C C

RR/ öèñ-алкен

àí ò è-ï ðèñî åäèí åí èå

XX

H C C H

R R/

ýðèò ðî -ô î ðì û (ï ðè R=R/ - ì åçî -)

XX

R C C H H R/

ò ðåî -ô î ðì û

àí ò è-ï ðèñî åäèí åí èå

R

 

H

C

 

C

 

 

H

 

R/

ò ðàí ñ-алкен

ñèí -ï ðèñî åäèí åí èå

X = Br, OH, D

4.3. Озонолиз

R

 

- 780C

R

 

O

 

R/

C

 

CHR/

+ O3

 

 

C

C

H

 

 

 

 

 

 

R

 

 

R

O

 

O

 

 

 

î çî í èä

Окислительное расщепление озонидов

R

 

O

C

R/

 

C

H

R

O

 

O

 

R

C O

R

êåòî í

H2O R

R/

 

C

 

O + O

 

C

+ H2O2

 

 

 

 

 

 

 

R

H

 

 

R/

 

+ O

 

C

+ H2O

 

 

 

 

OH

 

карбо н о вая

 

кисло та

 

 

 

 

 

 

COOH

 

COOH

1)

O3

п еларго н о вая кисло та

 

2)

H2O2

 

+

 

 

 

о леин о вая кисло та

 

HOOC

COOH

азелаин о вая кисло та

Восстановительное расщепление озонидов

R

 

O

 

R/

[H]

R

 

 

R/

[H]: Zn - CH3COOH;

 

C

C

 

 

C

 

O + O

 

C

Ph3P;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

O

 

O

H

 

R

 

 

H

H2 [Pt]

 

 

 

 

 

 

 

 

êåòî í

альдегид

 

 

 

 

CH3 1) O3

O

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

2) H2 [Pt]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-î êñî ãåï òàí àëü

1-м етилцикло -

 

гексен

 

 

 

(85%)

Соседние файлы в папке 1 семестр