Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари Педагогіка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
140.8 Кб
Скачать

Змістовий модуль ііі теорія виховання

Семінар 7. Розвиток, виховання і соціалізація особистості (2 год.).

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Особистість, її розвиток і формування.

 2. Спадковість у людському розвитку.

 3. Соціалізація і становлення особистості.

 4. Роль виховання у розвитку людини і формування її особистості. Діяльність як чинник розвитку особистості.

 5. Акселерація та ретардація. Вікова періодизація дітей.

ІІ. Аналіз педагогічних ситуацій з погляду наукових підходів вивчення розвитку особистості.

Рекомендована література

Основна:

 1. Волкова н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене, доповнене / н.П. Волкова. – к.: Академвидав, 2007. – 616 с. (Альмаматер). – с. 35-48.

 2. Кузьмінський а.І. Педагогіка: Підручник / а.І. Кузьмінський, в.Л. Омеляненко. – к.: Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – с. 42-49.

 3. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – С. 38-45.

 4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене / Н.Є. Мойсеюк. – К.: ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с. – С. 53-87.

 5. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 560 с. (Альма-матер). – С. 39-228.

 6. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с. – С. 67-101.

Додаткова література:

  1. Бех І.Д. Від волі до особистості / І.Д. Бех. – К.: Україна-Віта, 1995. – 202 с.

  2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтовані технології виховання / І.Д. Бех // Психологія і педагогіка життєтворчості: [Наук.-метод. посіб.] / Ін-т змісту і методів навчання та ін. – К., 1996. – Ч. 1, розд. 2. – С. 283-298.

  3. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В.О. Сухомлинський // Вибрані твори: В 5 т. – Т.1 – К.: Радянська школа, 1976.

  4. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори: В 5-ти т. – К.: Рад. школа, 1976. – Т.2. – С.149-416.

Семінар 8. Технологія виховання (2 год.).

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Поняття про технологію виховання. Технологія комплексного підходу до виховання.

 2. Виховна справа як система. Структура виховної справи.

 3. Виховання гуманістичних цінностей у школярів як соціально-педагогічна проблема.

 4. Діагностика вихованості: діагностика, вимірювання, критерії, ступені, методи.

ІІ. Проектування тематики виховних справ в загальноосвітній школі.

Рекомендована література

Основна:

 1. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – С. 146-147.

 2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене / Н.Є. Мойсеюк. – К.: ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с. – С. 477-503.

Додаткова:

 1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтовані технології виховання / І.Д. Бех // Психологія і педагогіка життєтворчості: [Наук.-метод. посіб.] / Ін-т змісту і методів навчання та ін. – К., 1996. – Ч. 1, розд. 2. – С. 283-298.

 2. Іванюк Г.І. Педагогіка. Модуль «Основи педагогіки», «Теорія виховання»: навчальний посібник / Г.І. Іванюк, С.М. Мартиненко. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2006. – 64 с.

 3. Кліменкова С. Учень – особистість: авторська програма виховання / С. Кліменкова // Шкільний світ. – 2011. – Березень (№ 10). – С. 7-12.

 4. Макаренко А.С. Методика організації виховного процесу / А.С. Макаренко // Твори: У 7-и т. – К.: Рад. школа, 1954. – Т.5. – С. 9-109.

 5. Макаренко А.С. Методы воспитания / А.С. Макаренко // Соч.: В 7 т. – М.: Просвещение, 1961. – Т.5.

 6. Матвієнко О.В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Матвієнко. – К.: Стилос, 2006. – 543 с.

 7. Сорока Г.І. Сучасні виховні технології: навч.-метод. посіб. / Г.І. Сорока. – Х.: Ранок, 2002. – 128 с.

Семінар 9. Робота класного керівника (2 год.).

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Роль і місце класного керівника в школі за нових соціально-культурних умов.

 2. Завдання, функції, напрямки і форми роботи класного керівника.

 3. Робота класного керівника з вивчення учнів та з організації і виховання учнівського колективу. Робота з різними категоріями дітей.

 4. Взаємодія класного керівника з дитячими громадськими формуваннями та з батьками вихованців.

 5. Планування класним керівником виховної роботи. Ведення документації класу.

ІІ. Складання професіограми класного керівника.

Рекомендована література

Основна:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.