Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари Педагогіка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
140.8 Кб
Скачать

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Семінарське заняття 1. Педагогіка як наука і навчальний предмет

(2 год.).

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

Питання для обговорення:

 1. Педагогіка є наукою чи мистецтвом? Обґрунтувати свою думку.

 2. Для чого потрібна наукова педагогіка, якщо є народна? Їх подібні й відмінні риси.

 3. Які функції реалізує педагогіка як наука?

 4. Співвідношення основних категорій педагогіки.

 5. Місце педагогіки в системі наук про людину.

 6. У чому суть нової методології педагогіки?

ІІ. Розробити і презентувати опорну схему «Структура системи педагогічних наук».

Рекомендована література

Основна:

 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене, доповнене / Н.П. Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с. (Альмаматер).

 2. Кузьмінський А.І. Педагогіка: Підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене / Н.Є. Мойсеюк. – К.: ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с.

 4. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 560 с. (Альма-матер).

 5. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.

Додаткова:

  1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методичні поради молодим науковцям – АПН України / С.У. Гончаренко. – К.: Б.В., 1995. – 45 с.

  2. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник / С.П. Максимюк. – К.: Кондор, 2009. – 670 с.

  3. Мартиненко С.М. Загальна педагогіка: Навч. посіб. / С.М. Мартиненко, Л.Л. Хоружа. – К.: МАУП, 2003. – 176 с.

  4. Подласый И.П. Педагогика: Новий курс: Учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 2 кн. / И.П. Подласый. – М.: Гуманитарний изд. центр «Владос», 2001. – Кн. 1. Общие основы: процесс обучения. – 574 с.

Змістовий модуль іі теорія освіти і навчання

Семінар 2. Освітня система в Україні (2 год.).

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Поняття системи освіти, її структура.

2. Принципи освіти в Україні.

3. Завдання закладів освіти.

4. Управління системою освіти в Україні.

5. Основні тенденції розвитку освіти в Україні на сучасному етапі.

ІІ. Презентація законодавчих та нормативних документів про організацію освіти в Україні (назва документа; рік створення; мета, завдання документа; структура, характеристика основних розділів).

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література

Основна:

 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене, доповнене / Н.П. Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с. (Альмаматер). – С. 247-265.

 2. Кузьмінський А.І. Педагогіка: Підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – С. 57-63.

Додаткова:

1. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К.: Райдуга, 1994.

2. Державна програма «Вчитель» // Директор школи. – 2002. – № 23-24 (червень).

3. Зайчук В. Нормативно-правове забезпечення освіти в Україні / В. Зайчук // Вища школа. – 2002. – № 2-3. – С. 3-14.

4. Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: Парламентське видавництво. 2002. – 159 с.

5. Закон України «Про освіту» // Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002.

6. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г. Кремень. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.

7. Національна доктрина розвитку освіти // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – С. 12-24.

Семінар 3. Технології навчання в сучасній школі (2 год.).

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

Питання для обговорення:

 1. Поняття про технології (типи, види, концепції) навчання. З історії проблеми.

 2. Класифікація технологій навчання. Традиційні та нові технології навчання.

 3. Інтерактивне навчання як інноваційне педагогічне явище. Ігрові інтерактивні технології навчання в початковій школі.

 4. Характеристика традиційних технологій навчання (пояснювально-ілюстративна, проблемна, програмована, диференційована).

 5. Характеристика нових технологій навчання (особистісно орієнтована, групова навчальна діяльність школярів, розвивальне навчання, формування творчої особистості, модульно-рейтингове навчання, нові інформаційні технології навчання (НІТ) та інші).

ІІ. Презентація фрагментів моделей інтерактивних технологій навчання в школі.

Рекомендована література

Основна:

 1. Волкова н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене, доповнене / н.П. Волкова. – к.: Академвидав, 2007. – 616 с. (Альмаматер).

 2. Кузьмінський А.І. Педагогіка: Підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене / Н.Є. Мойсеюк. – К.: ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с.

 4. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 560 с. (Альма-матер).

 5. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.

Додаткова:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.