Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари Педагогіка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
140.8 Кб
Скачать
 1. Волкова н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене, доповнене / н.П. Волкова. – к.: Академвидав, 2007. – 616 с. (Альмаматер). – с. 132-182.

 2. Кузьмінський А.І. Педагогіка: Підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – С. С. 145-165.

 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене / Н.Є. Мойсеюк. – К.: ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с. – С. 276-300.

 4. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 560 с. (Альма-матер). – С. 190-202.

 5. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с. – С. 392-402.

Додаткова:

 1. Вивчення музики в 1-4 класах: Навчально-методичний посібник для вчителів / [Л.М. Масол, Ю.О. Очакова, Л.В. Беземчук, Т.О. Наземнова]. – Х.: Скорпіон, 2003. – 144 с.

 2. Гарна О. Підсумкові уроки з музичного мистецтва / О. Гарна // Початкова школа. – 2010. – №3 (березень). – С. 46-48.

 3. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі: [Метод. посіб.] / О.О. Гумінська; худож. В.А. Басалига. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 104 с.

 4. Лобова О. Уроки музики очима вчителя початкових класів: результати анкетування / О. Лобова // Початкова школа. – 2010. – №5. – С. 41-45.

 5. Основи викладання мистецьких дисциплін.: Навчальний посібник / Загальна редакція О. Рудницької. – К.: АПН України, 1998. – 168 с.

 6. Печерська Є.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник / Є.П. Печерська. – К.: Либідь, 2001. – 272 с.

 7. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: Навч.-методич. посіб. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 215 с.

 8. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник / О.П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.

Семінар 6. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів (2 год.).

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Поняття про контроль і діагностику навчання. Функції контролю.

 2. Принципи організації діагностики і контролю навчальних досягнень учнів.

 3. Види, методи і форми контролю.

 4. Рівні компетенції та критерії їх оцінювання. Особливості оцінювання результатів навчання в початковій школі.

 5. З історії оцінювання. Зарубіжна практика контролю успішності учнів.

ІІ. Аналіз педагогічних ситуацій з погляду педагогічної доцільності аналізу й оцінки навчальних досягнень школярів.

Рекомендована література

Основна:

 1. Волкова н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене, доповнене / н.П. Волкова. – к.: Академвидав, 2007. – 616 с. (Альмаматер). – с. 406-414.

 2. Кузьмінський а.І. Педагогіка: Підручник / а.І. Кузьмінський, в.Л. Омеляненко. – к.: Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – с. 167-179.

 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене / Н.Є. Мойсеюк. – К.: ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с. – С. 348-364.

 4. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 560 с. (Альма-матер). – С. 216-228.

 5. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с. – С. 403-419.

Додаткова:

  1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!: [Пособие для учителя. Предисл. А.В. Петровского] / Ш.А. Амонашвили. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с., ил.

  2. Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка / Ш.А. Амонашвили. – М.: Знание, 1980. – 96 с.

  3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти // Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13.04.2011 N 329 [Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304]. 

  4. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

  5. Оцінка й оцінювання: історія та теорія // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 4. – С. 16-17.

  6. Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается / В.Ф. Шаталов. – М.: Педагогика, 1989. – 336 с.: ил.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.