Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Семінари Педагогіка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
140.8 Кб
Скачать
   1. Застосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів: Методичний посібник для вчителів початкової школи / [О.І. Пометун, Л.В. Пироженко, О.А. Біда та ін.]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 304 с.

   2. Інтерактивні методи навчання у початковій школі / упоряд. О.М. Кондратюк. – К.: Шкільний світ, 2011. – 104 с. – (Б-ка «Шкільного світу»)

   3. Дичківська і.М. Інноваційні педагогічні технології: [навч. Пос.] / і.М. Дичківська. – к.: Академвидав, 2004. – 218 с.

   4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач н.П. Новолокова. – х.: вг «Основа», 1011. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

   5. Каленюк Л.В. Інтерактивні технології – перспектива розвитку: використання інтерактивних технологій в навч. процесі поч. школи: технології колект.-груп. навчання; кооперат. навчання; ситуативного моделювання; опрацювання дискус. питань; види діяльності в малих групах / Л. В. Каленюк // Розкажіть онуку. – 2010. – №5. – С. 8–30.

   6. Коломієць н.А. Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів: Дис. Канд. Наук: 13.00.09 / Наталія Андріївна Коломієць. – 2009. – 278 с.

   7. Мухина С.А. Современные инновационные технологи обучения / С.А. Мухина, А.А. Соловьева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 360 с.

   8. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За ред. О.М. Пехоти. – К.: «АСК», 2002. – 255 с.

   9. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І. Пометун. – К.: СПД Кулінічев Б.М., 2007. – 144 с.

Семінар 4. Урок як основна форма організації навчання в загальноосвітній школі (2 год.).

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Форми організації навчання в школі. Урок, його класифікації.

 2. Типи уроків, їх структура. Взаємозв’язок типу і структури уроку. Нестандартні уроки.

 3. Підготовка учителя до уроку. Основні вимоги до уроку. Організація навчальної діяльності учнів на уроці.

 4. Педагогічний аналіз уроку.

ІІ. Аналіз педагогічних ситуацій з погляду ефективності організації навчально-виховної роботи на уроці.

Рекомендована література

Основна:

 1. Волкова н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене, доповнене / н.П. Волкова. – к.: Академвидав, 2007. – 616 с. (Альмаматер). – с. 132-182.

 2. Державний стандарт початкової загальної освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 // Початкова освіта. – 2011. – Травень (№ 18). – С. 4-43.

 3. Закон України «Про загальну середню освіту» / нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч.1 (статті 12-14, 16).

 4. Кузьмінський а.І. Педагогіка: Підручник / а.І. Кузьмінський, в.Л. Омеляненко. – к.: Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – с. 145-165.

 5. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – С. 110-133.

 6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене / Н.Є. Мойсеюк. – К.: ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с. – С. 276-300.

 7. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 560 с. (Альма-матер). – С. 190-202.

 8. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с. – С. 392-402.

Додаткова:

 1. Бондар В.І. Дидактика / В.І. Бондар. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.

2. Кравчук Л. Урок – унікальна і неповторна дидактична форма навчання і виховання / Л. Кравчук // Початкова освіта. Методичний порадник. – 2010.– №24 (червень).– С. 3-17.

 1. Кузьмінський А.І. Технологія і техніка шкільного уроку: навчальний посібник / А.І. Кузьмінський, О.В. Омельяненко. – К.: Знання, 2010. – 335 с.

 2. Педагогічний пошук: книга для вчителя [пер. з рос.] / ред. В.Ф. Бех; упоряд. І.М. Баженова. – К.: Радянська школа, 1989. – 496 с.

 3. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко / за ред.: О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 2006. – 192 с.: іл.

 4. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський // Твори: В 5-ти т. – К. Рад. школа, 1976. – Т.2. (поради 9, 11, 18, 20, 23, 32).

Семінар 5. Особливості проведення уроків музичного мистецтва в сучасній школі (2 год.).

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Музика в школі як навчальний предмет та урок мистецтва.

 2. Структура уроку музичного мистецтва. Характеристика його складових елементів.

 3. Підготовка учителя до уроку музичного мистецтва.

ІІ. Моделювання фрагментів уроків музичного мистецтва, їх аналіз.

Рекомендована література

Основна:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.