Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
семінари і со этнопсих.docx
Скачиваний:
13
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
26 Кб
Скачать

Семінар 1. Тема:  Предмет, методи, історія етнопсихології як науки. (2год)

 План заняття

  1. Предмет етнопсихології.

  2. Понятійно-категорійний апарат науки.

  3. Місце етнопсихології в системі наукового знання

  4. Принципи і методи етнопсихологічних досліджень

  5. Стародавній світ і дослідження відмінностей між народами.

  6 Друга половина ХІХ ст. – становлення етнічної психології.

   7. Розвиток етнопсихології в 20-му столітті.

Основна література:  1, 3, 5,7.

Додаткова література: 7, 8, 14.

 

Семінар 2. Тема:  Аргументи на користь полікультурного розвитку сучасної людини. (2год.)

                      План заняття.

  1.  Проблеми сучасного людства у галузі національних

відносин. Стан і тенденції розвитку.

2. ...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.. (Т.Г.Шевченко).

3. Якщо ви збираєтесь вчитись за кордоном.

4. Одруження з іноземцем.

5. Мандрівка світом.

6. «Ласкаво просимо до України» - бути гостинним і привітним господарем.

7. Що  зробить вас «людиною світу»?

 Основна література:  1, 3, 5,7.

Додаткова: 6, 7, 12, 17.

Форми контролю: модульна контрольна робота, перевірка  ІНДЗ, конспектів, анотацій, таблиць.

 

                  Змістовий модуль ІІ

 

 ПРОБЛЕМА ЕТНОСУ ТА НАЦІЇ В ЕТНОПСИХОЛОГІЇ.

 

Семінар 3.Тема: Етнос – фундаментальне поняття етнопсихології (2год.).

 

План заняття.

1.     Психологічні ознаки етносу. Основні підходи до визначення поняття “етнос”.

2.     Статичні і динамічні характеристики етносу.

3.     Етногенез як еволюція етнічної спільноти.

4.     Роль первісних світоглядних уявлень, міфологічних джерел, легенд, повір’їв, переказів в становленні історії етносу.

5.     Поняття етносу в концепції етногенезу Л.Гумільова. Поняття етнічної свідомості та етнічної самосвідомості..

6.     Проблема етносу і нації в етнопсихології.

7.     Теорії нації.

Основна література: 1, 3, 5,7.

Додаткова: 1,5, 17.

 

 

Семінар 4 Етнічна та соціально-психологічна характеристика  національного характеру. (2год.)

 

План заняття

1.     Суть, зміст, структура характеру як психологічного феномену.

2.     Національний характер і ментальність.

3.     Національний характер - визначальний структурний елемент національної психології.

4.     Методи вивчення характеру народу.

5.     Джерела національного характеру та його компоненти.

6.     Діалектика національного та загальнолюдського в національному характері.

Основна література: 1, 3, 5,7.

Додаткова: 5,7, 8, 16.

 

Семінар 5. Тема: Ааутостереотипи та гетеростереотипи, їх роль у функціонуванні етносів. (2год.)

   

                    План заняття.

1.Детермінанти етнічної поведінки.

2. Поняття про етнічні аутостереотипи та гетеростереотипи.

3. Етнічні диспозиції та етнічні еспектації.

4. Сприймання народами власних національних особливостей.

5. Аутостереотипи у фольклорі та художній літературі.

6.  Взаємні характеристики і оцінки народів світу.

 

Основна література:  1, 3, 5,7.

Додаткова література: 6,7,12, 16, 17.

 

 Семінар 6. Національний характер народу і його прояви. (2год.)

 

                            План заняття

1.     Прояв національного характеру. Національна самобутність як індивідуальність, неповторність, своєрідність етнічної спільності.

2.     Національна ідея та національні почуття в структурі національного характеру

3.     Особливості національного характеру окремих народів.

4.     Прогнозування взаємин етнічних груп  з погляду особливостей їх національного характеру.

Основна література: 1, 3, 5,7.

Додаткова література: 6, 7, 12, 15.

 

Форми контролю: модульна контрольна робота, перевірка конспектів, анотацій, таблиць

 

 

 

 

 

Змістовий модуль ііі. Психологія українців та національні особливості народів світу.

 

 

 

 

Семінар 7. Тема: Етноформуючі ознаки українського етносу.(2год.)

 

                                  План заняття.

1.     Формування протоукраїнської території  та етномовної спільноти.

2.     Відродження української самобутності та культури національних меншин на сучасному етапі.

3.     Характеристика української мови як системи символів етнічного буття людей.

4.     Роль релігії в процесах етнічного буття українців.

5.     Звичаї і традиції українського народу.

6.     Національний характер українців.

7.     Українська ментальність очима іноземців.

8.     Формування менталітету молоді в сучасному українському суспільстві.

9.     Презентація авторських програм формування менталітету молоді.

 

Основна література: 1, 3, 5,7.

Додаткова література: 3,4, 6, 7, 8, 9.

 

 

Семінар 8. Тема: Психологія етнічних конфліктів. (2год.)

 

План заняття.

 

1.     Визначення та класифікація етнічних конфліктів (соціально-економічні,культурно-мовні,політичні,територіальні).

2.     Етноцентризм, його гіпертрофовані варіанти як джерело напруженості і можлива причина конфліктів.

3.     Аналіз причин, розвитку,  ескалації конфліктів та шляхів  їх врегулювання.

4.     Поняття етнічної категорізації, її наслідки.

5.     Попередження етнічних конфліктів.

 

Основна література: 1, 3, 5,7.

 

Додаткова: 1, 10, 12, 17.

 

Семінар 9.Тема: Роль культури в процесах зближення націй. (2год.)

 

 

                            План заняття.

 

1.     Культура як явище, її суть, зміст, типи.

2.     Взаємодія  етнічних культур в історичному вимірі.

3.     Конфігурація культур.

4.     Механізми обміну культурою народів.

5.     Сімейно-шлюбні стосунки в різних етнічних культурах. Проблеми змішаних шлюбів.

6.     Повідомлення на тему: гармонізація відносин в різноетнічному середовищі. Підведення підсумків.

Основна література: 1, 3, 5,7.

Додаткова: 5, 6, 7, 13, 17.

 

Семінар 10. Тема: Етнічні традиції та міжкультурне спілкування. (2год)

 

                                   План заняття.

1. Етнічні традиції: знайомство, привітання, звернення та інші.

2.     Ділові і приватні контакти, листування, спілкування.

3.     Сімейні традиції, виховання дітей.

4.     Свята, обряди, звичаї.

5.     Символи, табу, фетиші.

6.     Підведення підсумків роботи студентів.

 

Примітка. Студенти готують повідомлення про специфіку різних етнічних (національних) спільнот: США, Англії, Франції, Німеччини,Польщі, Італії, Греції і т.д.)

 

Рекомендована література

Основна: 1, 3, 5, 6, 7.

 

Додаткова: 6, 7, 13.

Форми контролю: модульна контрольна робота, перевірка конспектів, анотацій, таблиць

 

 

Vі. Завдання для самостійної роботи Змістовий модуль і. Предмет і методи етнопсихології.

 

 

 

Тема1. Предмет етнопсихології, значення, завдання. Методи етнічної психології.

 

- Здійснити аналіз зв’язків етнопсихології з іншими науками.

- Визначити дослідницькі блоки предметної галузі етнопсихології.

- Скласти словник основних понять етнопсихології.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.