Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МАГІСТРИ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
237.06 Кб
Скачать

4. Вимоги до змісту магістерської роботи

Магістерська робота незалежно від обраної теми повинна мати наступну структуру:

титульний аркуш,

завдання до магістерської роботи,

зміст,

вступ,

теоретико-методологічні основи функціонування, обліку і аудиту з теми дослідження,

організація обліку з теми дослідження,

аудит теми дослідження,

організація інформаційних систем обліку та аудиту,

висновки та пропозиції,

список використаної літератури,

додатки.

Титульний аркуш.

Титульний аркуш магістерської роботи виконується у відповідності до зразка наведеного в додатку А для студентів стаціонарної форми навчання та додатку Б для студентів заочної форми навчання.

Завдання до магістерської роботи.

Завдання до магістерської роботи виконується у відповідності до зразка наведеного в додатку В.

Зміст.

Зміст подають на початку роботи, він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів. Зразок змісту магістерської роботи наведено в додатку Д, Ж.

Вступ.

Розкриває сутність і стан наукової проблеми, а саме актуальність теми, мету та задачі дослідження, об’єкт дослідження, предмет дослідження, методи дослідження, інформаційну базу дослідження.

Теоретико-методологічні основи функціонування, обліку і аудиту з теми дослідження.

У розділі слід коротко освітити економічну сутність предмету дослідження; охарактеризувати нормативно-правову базу питання дослідження; розкрити стан теоретичних напрацювань обраної теми; проаналізувати існуючі різні точки зору по даному питанню, обґрунтувати і систематизувати їх; виявити не вирішені питання, які потребують розв’язання в теоретичному, методологічну та прикладному плані.

Організація обліку з теми дослідження.

У розділі наводиться коротка характеристика підприємства. Після організаційно-економічної характеристики господарства при висвітленні організації обліку в галузі рослинництва необхідною складовою частиною є аналітичний параграф: “Аналіз виробництва продукції (зерна, цукрових буряків, картоплі, овочів та іншої продукції рослинництва)”.

В цьому розділі аналізується динаміка виробництва продукції за 3 роки, вказуються посівні площі, урожайність, валовий збір.

Потім приступають до аналізу продуктивності праці, собівартості продукції. Ці показники вивчають в динаміці, в порівнянні з даними по району, чи області.

Далі вивчають динаміку рентабельності виробництва тієї чи іншої культури, виявляють фактори, що обумовили зміну показників рентабельності звітного року в порівнянні з показниками попередніх періодів, тобто виявити вплив на зміну рентабельності обсягів виробництва, ціни реалізації і собівартості 1 ц реалізованої продукції. В кінці такого аналізу роблять висновок про рівень ефективності виробництва тієї чи іншої продукції та про можливі резерви покращення стану виробництва.

Щодо аналізу виробництва продукції тваринництва (якщо тема по організації обліку даної галузі) вводять аналогічний параграф, тільки при цьому аналізується виробництво продукції тваринництва (молока, м’яса ВРХ, свинини та інших видів продукції).

Досліджується в натуральних величинах динаміка виробництва того чи іншого виду продукції тваринництва, показують вплив зміни поголів'я і продуктивності на валове виробництво продукції.

Далі, як і в галузі рослинництва, аналізують продуктивність праці, собівартість і рентабельність виробництва, з визначенням впливу факторів на зміну цих показників і роблять відповідні висновки.

Щодо аналізу роботи допоміжних виробництв, то особливу увагу приділяють динаміці зміни обсягів виконаних робіт в т/км (вантажний автотранспорт), еталонних гектарах (машинно-тракторний парк).

Потім аналізують основні показники, що характеризують рівень використання роботи цих виробництв.

Особливу увагу приділяють аналізу собівартості одиниці робіт як в цілому, так і по статтям витрат. Роблять висновки по рівню ефективності цих виробництв і вказують шляхи покращення їх роботи (коротко). При аналізі основних засобів доцільним є вивчення таких питань:

  • склад, структура і рух основних засобів;

  • аналіз фондозабезпеченості, фондоозброєності;

  • аналіз показників ефективності використання основних засобів.

При цьому важливо підкреслити співвідношення між основними фондами та іншим капіталом. На основі проведеного аналізу визначають резерви покращення використання основних засобів.

При виконанні магістерської роботи на базі промислових підприємств рекомендується провести аналіз та оцінку фінансового стану (визначення фінансових коефіцієнтів), а також провести аналіз наявності, структури та динаміки предмета дослідження.

У випадку написання магістерської роботи на базі бюджетних установ, банків, страхових компаній тощо автором досліджується фінансовий стан за даними балансу та інших форм фінансової звітності, структура балансу, аналіз виконання кошторису бюджетної установи та інші показники, що характеризують діяльність даних організацій.

Після характеристики та аналізу підприємства в магістерській роботі дипломник повинен висвітлити питання стану організації обліково-аналітичної роботи на підприємстві (форму обліку, розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії, стан обліку по темі дослідження). По результатам проведеного аналізу встановлюються існуючі на підприємстві особливості і недоліки в організації бухгалтерського обліку окремо по кожному питанню та обґрунтовуються і розробляються конкретні пропозиції по вдосконаленню обліку. Розділ закінчується розробкою облікової політики підприємства.

Аудит теми дослідження.

У розділі важливе місце посідає викладення методів і прийомів дослідження визначених проблем. Розкривається послідовність здійснення аудиторських процедур, а також джерела даних для формування аудиторських доказів. Основне місце повинно бути відведено аналізу стану аудиту (контролю) по темі дослідження з обов’язковим виділенням недоліків.

Автором необхідно дати чіткі, обґрунтовані рекомендації по підвищенню економічної ефективності контрольно – ревізійної роботи та усуненню недоліків які мають місце на підприємстві.

Для цього повинні бути представлені конкретні розрахунки, які підтверджують дієвість даних рекомендацій з урахуванням досвіду інших підприємств. Можуть бути внесені пропозиції по використанню більш раціональних способів і прийомів перевірки, які сприятимуть розкриттю допущених порушень і зловживань. У розділі також можуть бути розроблені заходи щодо профілактики порушень фінансової, трудової та виробничої дисципліни.

Завершується написання розділу висновком, який повинен відображати оцінку одержаних результатів.

Організація інформаційних систем обліку та аудиту.

Існує два варіанта виконання даного розділу.

В випадку, якщо на підприємстві бухгалтерський облік ведеться за допомогою інформаційної системи обліку та аудиту, в магістерській роботи цей розділ іде під нумерацією 2.2. після розділу 2.1. В розділі необхідно відобразити: характеристику загального стану автоматизації бух обліку, який можна представити в вигляді таблиці; інформацію про кількість комп’ютерної техніки, яка використовується в бухгалтерії, програмне забезпечення та інше; загальну характеристику програми, яка використовується.

В випадку, якщо на підприємстві не використовується інформаційна система бухгалтерського обліку та аудиту, розділ має номер четвертий. Будова розділу повинна відповідати таким вимогам: вступ, в якому висвітлюється питання актуальності автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві впровадження на підприємстві інформаційної системи обліку; характеристика нормативно-довідкової інформації, куди входить перелік та формування довідників і нормативної інформації необхідної для роботи бухгалтера; перелік вхідної інформації до якої відноситься інформація, яка вноситься оператором в програму чи передається в електронному вигляді до бази даних; вихідна інформація формується на основі даних занесених у базу даних з первинних документів, ручних проводок і інформації отриманої з інших автоматизованих робочих місць.

Висновки і пропозиції.

В висновках в загальному вигляді відображається сутність дипломної роботи. Він містить стислий виклад актуальності теми, проведеного аналізу організації обліку та аудиту на підприємстві та результатів досліджень по основних питаннях теми, вказуються конкретні пропозиції для впровадження.

Список використаної літератури.

В список повинні бути включені використані при підготовці і написанню магістерської роботи літературні джерела, законодавчі та інші нормативні документи.

Додатки.

В додатки виносять громіздкі таблиці, схеми, первинні і зведені документи, регістри обліку, які пропонуються для впровадження та інші матеріали.

Загальний обсяг магістерської роботи не повинен бути більше 80 сторінок основного тексту.

Послідовність розміщення:

Титульний лист

Завдання на дипломну роботу

Зміст (1–2 стор.)

Вступ (3–5 стор.)

Розділ 1 (20-25 стор.)

Розділ 2 (25-30 стор.)

Розділ 3 (13-15 стор.)

Розділ 4 (8-10 стор.)

Висновки і пропозиції (3-5 стор.)

Список використаної літератури

Додатки (обсяг та перелік встановлюється в залежності від теми магістерської роботи).

Окремі розділи роботи (організація інформаційних систем в обліку та аудиті, охорона праці, екологічна експертиза) виконуються при консультуванні викладачів відповідних кафедр.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.