Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МАГІСТРИ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
237.06 Кб
Скачать

42

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні рекомендації

щодо виконання дипломних робіт спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного

рівня “Магістр”

С у м и – 2008

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кафедра бухгалтерського обліку

Кафедра економічного контролю та аудиту

Методичні рекомендації

щодо виконання дипломних робіт спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного

рівня “Магістр”

для студентів спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”

С у м и – 2008

Укладачі:

Михайлов М.Г. к.е.н., професор зав. кафедри бухгалтерського обліку

Гордієнко М.І. к.е.н., зав. кафедри економічного контролю і аудиту

Кадацька А.М. к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” для студентів спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”. - Суми, 2008. - с.

В методичних рекомендаціях наведена затверджена на Раді інституту економіки та менеджменту тематика робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, вимоги до оформлення та структура магістерських робіт, зразок титульного листа, зразок змісту роботи, приклад оформлення списку використаної літератури, бібліографічних посилань, правила оформлення статистичних таблиць та порядок захисту магістерської роботи.

Рецензенти:

Кірейцев Г.Г., д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Національного аграрного університету м. Київ

Плаксієнко В.Я. д.е.н., професор завідувач кафедри обліку та аудиту Дніпропетровського державного аграрного університету

Рекомендовано до видання методичною радою Інституту економіки та менеджменту Сумського національного аграрного університету. Протокол № від 2008 року.

Сумський національний аграрний університет, 2008

Михайлов М.Г., Гордієнко М.І., Кадацька А.М., 2008

З М І С Т

1. Загальні положення 5

2. Мета та завдання написання магістерської роботи 7

3. Вибір та затвердження теми магістерської роботи 9

4. Вимоги до змісту магістерської роботи 13

5. Вимоги щодо оформлення магістерської роботи 19

6. Підготовка автореферату магістерської роботи 25

7. Порядок захисту магістерської роботи 28

1. Загальні положення

У відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні», національної програми «Освіта (Україна XXI століття)», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719 «Про перелік напрямків, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра» в Сумському національному аграрному університеті на основі освітньо-професійних програм створена підготовка за напрямками «бакалавр» та «магістр», останні етапи якої закінчуються виконанням кваліфікаційних робіт.

Виконання кваліфікаційної роботи магістра має за мету:

  • систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань за відповідним напрямком вищої освіти і формування навичок застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових і науково-технічних задач;

  • розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи і оволодіння методами наукових досліджень;

  • набуття досвіду аналізу отриманих результатів досліджень. Формулювання нових висновків і положень та їх прилюдного захисту.

Кваліфікаційна робота магістра є закінченим науковим дослідженням, вона повинна мати внутрішню єдність та свідчити про підготовленість автора до виконання самостійної наукової або творчої професійної роботи з використанням теоретичних знань і практичних навичок. Кваліфікаційна робота є важливим підсумком магістерської підготовки, у зв’язку з чим зміст роботи та рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. Кваліфікаційна робота магістра повинна продемонструвати уміння автора стисло, логічно, аргументовано і філологічно коректно викладати матеріал.

У процесі підготовки і захисту кваліфікаційної роботи студент повинен продемонструвати:

- здатність творчо мислити;

- уміння самостійно аналізувати наукову економічну літературу, фінансово-економічну інформацію, дані статистичних органів, законодавчі та нормативні державні документи, звітну документацію та інші документи підприємств та організацій;

- здатність формулювати мету дослідження, уміння складати організаційно-економічне обґрунтування проведення дослідження;

- володіння методами і методиками досліджень, які використовувались у процесі роботи;

- здатність узагальнити отримані результати дослідження та роботи на їх основі науково - обґрунтовані висновки і пропозиції щодо ефективного вирішення конкретних фінансових, організаційних та управлінських завдань з урахуванням вимог сучасного ринку та новітніх фінансових технологій;

- уміння оцінити можливості використання отриманих результатів в науковій та практичній діяльності;

- володіння сучасними інформаційними технологіями для здійснення досліджень та оформлення атестаційної роботи.

За всі відомості, викладені в кваліфікаційній роботі магістра, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обґрунтованість висновків та положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосередньо магістрант – автор кваліфікаційної роботи.

У методичних рекомендаціях викладено основні вимоги та вказівки щодо написання магістерської роботи. Їх мета – допомогти студенту правильно, ефективно організувати написання та захист магістерської роботи, яка визначає якість і здатність майбутнього фахівця до самостійної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.