Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка для ДЕК БАКАЛАВР.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
373.25 Кб
Скачать

64

ЗМІСТ

стор.

Методичні вказівки до комплексного державного іспиту

5

Програма комплексного державного іспиту за освітньо – кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР»

7

Розділ 1. Фінансовий облік I

7

Розділ 2. Фінансовий облік II

14

Розділ 3. Управлінський облік

20

Розділ 4. Організація і методика аудиту

33

Список рекомендованої літератури

42

Критерії оцінювання знань та вмінь випускників Державною екзаменаційною комісією

64

Методичні вказівки до комплексного державного іспиту

Метою державної атестації є встановлення фактичної відповідності рівня освітньо – професійної підготовки випускників вимогам Галузевого стандарту вищої освіти України освітньо – кваліфікаційної характеристики та освітньо – професійної програми

спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»

напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»

освітнього рівня «базова вища освіта»

кваліфікації «бакалавр з обліку і аудиту»,

з узагальненим об’єктом діяльності «облік і аналіз господарських операцій» з нормативним терміном навчання чотири роки для денної та п’ять років для заочної форми навчання.

Державну атестацію випускників здійснює Державна екзаменаційна комісія вищого навчального закладу за фахом, голову якої затверджує Міністерство аграрної політики України.

Вищий навчальний заклад має право вибирати структуру завдань державної атестації випускників з наступних двох варіантів:

  • державний іспит з економічної теорії та захист випускної роботи;

  • державний іспит з економічної теорії та комплексний державний іспит за фахом.

Комплексний державний кваліфікаційний іспит за фахом повинен виявити професійні знання, вміння та навики з комплексу нормативних дисциплін циклу професійної підготовки, а саме:

  • Фінансовий облік I;

  • Фінансовий облік II;

  • Управлінський облік;

  • Організація і методика аудиту.

Екзаменаційні білети, які охоплюють зазначений комплекс фахових дисциплін, включають тестові завдання, теоретичні питання з кожної дисципліни, які виносяться на іспит. Крім цього, до складу екзаменаційного білету входить задача практичного спрямування, яка охоплює різні сторони обліку і аудиту.

Включені в комплексний державний фаховий іспит навчальні дисципліни, які мають за мету оцінити рівень знань з теорії і практики бухгалтерського (фінансового і управлінського) обліку, аудиту, вміння та навики ведення бухгалтерського обліку, проведення незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств і організацій та послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), розуміння необхідності нових підходів до ефективності використання та збереження майна підприємств (власників) і відповідно пошуку та вивчення різних форм контролю.

Бакалавр з обліку і аудиту повинен показати знання зазначеного комплексу професійно – орієнтованих дисциплін, що визначає підготовленість випускника до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009 – 96», затвердженим наказом Держкомстандарту України від 22.10.1996 року № 441; здатність виконувати професійні роботи та обіймати первинні посади, перелік яких визначено «Державним класифікатором професій ДК 003 – 95»; самостійно виконувати стеоретипні та діагностичні завдання, за установленими алгоритмами проводити економічні розрахунки, збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.