Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка бухгалтерський облік.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.09.2019
Размер:
537.09 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Бухгалтерський облік

Розділ 2

Методичні вказівки

для проведення практичних занять та самостійної роботи

СУМИ 2012

МІНІСТЕРСТВО ГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра статистики, АГД та маркетингу

Бухгалтерський облік

Розділ 2

Методичні вказівки

для проведення практичних занять та самостійної роботи

для студентів 3 курсу денної форми навчання

напрямку підготовки 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво»

СУМИ 2012

УДК 657.1(072)

Укладачі: Барановська Антоніна Степанівна – к.е.н., доцент кафедри статистики, аналізу

господарської діяльності та маркетингу.

Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час вивчення курсу «Бухгалтерський облік», проведення практичних занять і самостійної роботи; містять загальні методичні рекомендації, завдання, а також питання та тести для самоперевірки.

Рецензенти: Мишньова Н.М к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,

Лишенко М.О. к.е.н., доцент кафедри статистики, аналізу господарської діяльності та

маркетингу

Відповідальний за випуск: Жмайлов В.М., к.е.н., доцент, завідуючий кафедрою статистики, аналізу господарської діяльності та маркетингу.

Рекомендовано до видання методичною радою Інституту економіки та менеджменту Сумського національного аграрного університету (протокол №____від «___»__________2012 року)

© Сумський національний аграрний університет, 2012

Зміст

Передмова

 1. Завдання до практичних занять та самостійної роботи до теми: Облік грошових коштів.

 2. Завдання до практичних занять та самостійної роботи до теми: Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

 3. Завдання до практичних занять та самостійної роботи до теми: Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 4. Завдання до практичних занять та самостійної роботи до теми: Облік запасів.

 5. Завдання до практичних занять та самостійної роботи до теми: Облік праці та її оплати.

Список використаної літератури

Передмова

Бухгалтерський облік нині є важливою частиною економічної науки, забезпечуючи необхідні для відображення господарської діяльності та контролю за її результатами дані. Він перетворився на міжнародну мову бізнесу і став обов’язковою передумовою успішної діяльності кожного підприємства.

Метою тем « Бухгалтерський облік» є набуття практичних навичок з суцільного, безперервного, взаємопов’язаного, документального спостереження за господарською діяльністю підприємств і організацій різних форм власності та господарювання, накопичення інформації про цю діяльність та використання її для прийняття управлінських рішень.

Завдання методичних вказівок полягає в тому, щоб студенти отримали теоретичні та практичні знання про принципи організації бухгалтерського обліку грошових коштів, розрахункових операцій з покупцями і постачальниками, запасів та з праці і її оплати.

В результаті вивчення тем студент повинен уміти: складати плани і розробляти заходи щодо організації і ведення бухгалтерського обліку; оформляти в первинних документах дані обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій; вести регістри бухгалтерського обліку; визначати витрати на придбання і доходи від реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг; закривати рахунки бухгалтерського обліку; складати форми періодичної і річної бухгалтерської звітності; здійснювати контроль і аналіз та приймати відповіді операційні рішення з метою економного і раціонального використання ресурсів.

Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу і призначені для поглибленого вивчення та практичного застосування.

Завдання до практичних занять та самостійної роботи до теми: Облік грошових коштів.

Мета: Вивчити організацію обліку наявності та руху коштів у касі та на поточних рахунках в банку. Здійснювати документальне оформлення руху грошових коштів. Вміти відображати господарські операції на рахунках. Складати регістри аналітичного та синтетичного обліку.

Методичні вказівки:

Грошові кошти охоплюють кошти в касі й на поточних та на інших рахунках у банках, що можуть бути використані для поточних операцій.

Надання користувачам повної і неупередженої інформації про зміни, що відбулися в грошових коштах підприємства і їх еквівалентах за звітний період, дотримуючись норм і правил П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів».

Грошові кошти обліковують на рахунках класу 3 (облік касових операцій – рахунок 30 і грошових документів – рахунок 33 та операцій на поточному рахунку в банку – рахунок 31, як в національній так і іноземній валюті), які об’єднуються у відповідні статті та відображаються у Балансі за встановленою П(С)БО 2 формою.

Завдання 1. На підставі переліку господарських операцій:

Перелік господарських операцій

№ п/п

Дата

Документи і зміст господарських операцій

Сума, грн..

1

2.04

ВКО № 130 виданий з каси інженеру Іванову В.П.

600

2

2.04

ПКО № 75. отримано з банку по грошовому чеку № 093615: на зарплату

22600

3

4.04

ПКО № 76. отримано від Максимова В.Н. невикористані підзвітні суми

50

4

5.04

ВКО № 131. Виплачена заробітна плата робітникам за березень по платіжної відомості № 11

22600

5

8.04

ВКО № 132. Видано аванс на відрядження менеджеру Вєтровій Р.М.

500

6

15.04

ПКО № 77. Отримано від Вєтровій Р.М. невикористаних підзвітних сум

90

7

16.04

ПКО № 78. Одержано в банку по грошовому чеку № 093616:

- на заробітну плату

- депонентам

- на поточні витрати

30400

200

800

8

16.04

ВКО № 134. Видано Максимову В.Н. на господарські потреби

300

9

17.04

ВКО № 135, квитанція банку. Внесено виручку до поточного рахунку

1000

10

18.04

ВКО №136. Виплачена заробітна плата за березень службовцям по платіжної відомості № 12

30400

11

25.04

ВКО № 137. Виплачено Сидорову П.Н. на поточні витрати

200

12

2.04

Авансовий звіт № 47. Витрачено Васильєвим М.Н. на відвантаження готової продукції

250

13

17.04

Авансовий звіт № 48. Витрачено Васильєвим М.Н. на відрядження

410

14

20.04

Авансовий звіт № 49. Витрачено Петровою В.С. на закупку матеріалів

140

15

22.04

Авансовий звіт № 50. Витрачено Сидоровим П.Н. на закупку палива

30

Примітка: ПКО - Прибутковий касовий ордер; ВКО – Видатковий касовий ордер

Необхідно:

а) скласти «Журнал реєстрації господарських операцій»;

б) заповнити прибутковий та видатковий касові ордери;

в) скласти касову книгу за квітень поточного року;

г) скласти журнал-ордер № 1 та відомість № 1.1 до нього.

Завдання 2. Підприємство отримало з банку у касу 1200 грн. на відрядження, з яких видано 400 грн. працівникам як аванс на відрядження (кошти використані повністю) та 800 грн. експедитору на закупівлю матеріалів. Експедитор закупив матеріали на цю суму з ПДВ та здав авансовий звіт.

Необхідно:

а) скласти «Журнал реєстрації господарських операцій»;

б) відобразити на рахунках господарські операції.

Самостійна робота 1.

Залишок грошових коштів на початок місяця в касі складає 1200 грн., на поточному рахунку 25000 грн.

5.03 – отримано в касу підприємства 10000 грн. для виплати заробітної плати;

6.03 – виплачена заробітна платав робочим в сумі 9200 грн.;

7.03 – залишок грошових коштів по не виплаченої заробітної платі повернений на поточний рахунок;

18.03- погашена дебіторська заборгованість готівкою 1000 грн.

Необхідно:

а) скласти Журнал реєстрації господарських операцій та визначити первинні документи, що

оформлюють ці господарські операції;

б) навести схеми рахунків 301 та 311;

в) відобразити на рахунках зміни в результаті господарських операцій і визначити залишки.

Самостійна робота 2. На основі кореспонденції рахунків :

1. Д-т 301 К-т 311

2. Д-т 301 К-т 372

3. Д-т 301 К-т 70

4. Д-т 301 К-т 375

5. Д-т 301 К-т 719

6. Д-т 311 К-т 301

7. Д-т 661 К-т 301

8. Д-т 372 К-Т 301

9. Д-т 947 К-т 301

10. Д-т 333 К-т 301

Необхідно:

а) сформулювати зміст господарських операцій;

б) визначити первинні документи для оформлення цих господарських операцій.

Самостійна робота 3.

Господарські операції за березень місяць:

1. Зарахування сум, що надійшли від покупців в оплату рахунків-фактур за відвантажені товари –

50000 грн.;

2. Надходження сум готівкою – 30000 грн.;

3. Зарахування сум, що надійшли від інших дебіторів – 15000 грн.;

4. Кошти, що надійшли від засновників підприємства як внесок до статутного капіталу – 50000 грн.;

5. Зарахування одержаних штрафів, пені, неустойки – 5000 грн.;

6. Зарахування сум одержаного короткострокового кредиту – 10000 грн.;

7. Одержання грошей в касу за чеком – 5000 грн.;

8. Сплата заборгованості постачальникам – 30000 грн.;

9. Перерахування платежів до бюджету – 10000 грн.;

10. Сплата штрафів, пені, неустойки – 1000 грн.;

11. Погашення короткострокової позики банку – 10000 грн.;

12. Перерахування на погашення заборгованості органам соціального страхування – 3000 грн.;

13. Суми, що списані банком за касове обслуговування – 1000 грн.;

14. Попередня оплата за ТМЦ постачальнику – 8400 грн.

Необхідно:

а) відобразити в журналі реєстрації господарських операцій господарські операції, приведені вище;

б) навести схему рахунку 311;

в) відобразити на рахунку зміни в результаті господарських операцій і визначити залишок (сальдо).

Питання для закріплення та самоперевірки:

 1. Дайте визначення грошових коштів.

 2. Нормативні документи, які регулюють обіг грошових коштів в Україні.

 3. Основні завдання обліку грошових коштів.

 4. Дайте характеристику первинним документам з обліку касових операцій.

 5. Охарактеризуйте синтетичні рахунки , на яких узагальнюють інформацію про наявність і рух коштів у касі підприємства.

 6. Дайте характеристику регістрам з обліку касових операцій

 7. Які вимоги ставляться до обліку касових операцій.

 8. Вимірники, що застосовуються в обліку касових операцій.

 9. Що є еквівалентами грошових коштів.

 10. За яким нормативним документом здійснюються касові операції.

 11. Дайте перелік касових операцій та їх бухгалтерські проводки, що оформлюються прибутковим касовим ордером.

 12. Дайте перелік касових операцій та їх бухгалтерські проводки, що оформлюються видатковим касовим ордером.

 13. Що є регістром аналітичного обліку касових операцій. Дайте його характеристику.

 14. Перелік, порядок, документи та бухгалтерські проводки з оформлення здачі виручки підприємства.

 15. Назвіть строки та порядок проведення ревізії каси. Дайте кореспонденцію рахунків при виявленні в касі нестачі або надлишків цінностей.

 16. Назвіть порядок відкриття поточних рахунків у банках.

 17. Охарактеризуйте виписку банку, їх перевірку та бухгалтерську обробку.

 18. Дайте характеристику синтетичному рахунку , на якому узагальнюють інформацію про наявність і рух коштів на рахунках у банках.

 19. Дайте характеристику регістрам аналітичного та синтетичного обліку операцій на рахунках у банках.

 20. Назвіть основні бухгалтерські проводки за рахунком 311.

21. Назвіть особливості обліку грошових операцій в іноземній валюті.

22. Назвіть П(С)БО, які регламентують операції із грошовими коштами.

Тести для самоконтролю:

 1. На підставі яких документів оформлюються касові операції з надходження та видатків грошових коштів?:

 1. прибуткові та видаткові касові ордери;

 2. чекові книжки;

 3. розрахунково-платіжні відомості;

 4. векселі.

 1. Видача готівки з каси не підтверджена розпискою отримувача в залишок по касі не включається і ця сума вважається?:

 1. збитком та списується за рахунок прибутку підприємства;

 2. нестачею і відшкодовується за рахунок касира;

 3. витратами обігу та списується на витрати в межах встановлених норм;

 4. джерелом надходження виручки.

 1. Яким записом оформлюється видача з каси підзвітній особі сум для придбання матеріалів:

 1. Д-т 201 К-т 301;

 2. Д-т 372 К-т 301;

 3. Д-т 301 К-т 201;

 4. Д-т 301 К-т 372.

 1. Яким записом оформлюється господарська операція з отримання готівки в касу з поточного рахунка для виплати заробітної плати основного виробництва?:

 1. Д-т 231 К-т 661;

 2. Д-т 301 К-т 661;

 3. Д-т 301 К-т 311;

 4. Д-т 661 К-т 311.

 1. Приймання готівки в касу підприємства оформлюється :

 1. прибутковим касовим ордером та випискою з касової книги;

 2. видатковим касовим ордером та квитанцією про приймання грошей;

 3. прибутковим касовим ордером;

 4. видатковим касовим ордером.

 1. Яким документом оформлюють перерахування до бюджету сум податків утриманих із заробітної плати робітників підприємства?:

а) платіжна вимога;

б) платіжне доручення;

в) розрахунковий чек;

г) фіскальний чек.

 1. Яка кореспонденція рахунків складається при безготівковому погашенні заборгованості постачальникам за отримані запасні частини?:

а) Д-т 207 К-т 311;

б) Д-т 631 К-т 311;

в) Д-т 207 К-т 631;

г) Д-т 631 К-т 207.

 1. Яка кореспонденція рахунків складається при здійсненні операції по оплаті з розрахункового рахунку постачальникам за попередньо отримані та оприбутковані матеріали?:

 1. Д-т 201 К-т 311;

 2. Д-т 631 К-т 311;

 3. Д-т 311 К-т 631;

 4. Д-т 361 К-т 301.

 1. Яка кореспонденція рахунків складається при отриманні в касу з поточного рахунку готівки на господарські потреби?:

 1. Д-т “Загальновиробничі витрати” К-т “Розрахунки з підзвітними особами”;

 2. Д-т “Каса в національній валюті” К-т “Розрахунки з підзвітними особами”;

 3. Д-т “Каса в національній валюті” К-т “Поточний рахунок в національній валюті”;

 4. Д-т “Розрахунки з підзвітними особами” К-т “Поточний рахунок в національній валюті”.

 1. Записи на синтетичному рахунку 301 «Каса» виконуються на основі:

 1. прибуткових і видаткових касових ордерів;

 2. касової книги;

 3. первинних документів по надходженню і витратах грошей;

 4. відривних листів касової книги і прикладених до них первинних документів.

 1. Яким бухгалтерським записом оформлюється надходження безготівкових коштів за реалізовану покупцям готову продукцію?:

 1. Д-т 361 К-т 26;

 2. Д-т 311 К-т 361;

 3. Д-т 301 К-т 361;

 4. Д-т 311 К-т 27.

 1. Платіжні доручення дійсні з дня виписки на протязі :

 1. одного дня;

 2. трьох днів;

 3. 10 днів;

 4. безстроково.

 1. Запис по синтетичному рахунку 311 «Поточний рахунок в національній валюті» виконується на основі таких первинних документів:

 1. платіжних доручень, рахунків;

 2. виписок з розрахункового рахунку;

 3. виписок з розрахункового рахунку з прикладеними до них первинними документами;

 4. довідок бухгалтерії.

 1. Бухгалтерський запис Д-т 311 К-т 681 означає:

 1. залік раніше одержаного авансу від покупця;

 2. отримання авансу від покупця;

 3. залік постачальником раніше отриманого авансу від покупця;

 4. надходження коштів від покупця для заключного розрахунку з постачальником.

 1. Яка кореспонденція рахунків складається при поверненні на поточний рахунок суми депонованої зарплати працівників?:

 1. Д-т “Поточний рахунок в національній валюті” К-т “Розрахунки з депонентами”;

 2. Д-т “Поточний рахунок в національній валюті” К-т “Каса в національній валюті”;

 3. Д-т “Загальновиробничі витрати” К-т “Розрахунки з депонентами”;

 4. Д-т “Розрахунки з депонентами” К-т “Каса в національній валюті”.

 1. Який рахунок дебетується при перерахуванні авансом коштів транспортній організації за доставку матеріалів?:

 1. “Поточний рахунок в національній валюті”;

 2. “Розрахунки з постачальниками”;

 3. “Матеріали”;

 4. “Розрахунки за авансами виданими”.

 1. Визначити сальдо на рахунку «Каса», якщо відомо, що сальдо нам початок місяця – 5000 грн., надходження за місяць – 20000 грн., видано – 17000 грн.:

 1. 2000 грн. (дебетове);

 2. 4200 грн. (дебетове);

 3. 8000 грн. (кредитове);

 4. 8000 грн. (дебетове).

 1. Що таке оборот за дебетом по рахунку «Каса»?:

 1. сума усіх записів за дебетом рахунку з залишком;

 2. сума усіх записів за дебетом рахунку без залишків;

 3. сума записів за дебетом усіх рахунків з залишками;

 4. сума записів за дебетом усіх рахунків.

 1. Що означає наступна бухгалтерська проводка: Д-т 372 К-т 301?:

 1. видані гроші під звіт;

 2. гроші надійшли до каси від підзвітних осіб;

 3. погашена заборгованість від підзвітних осіб;

 4. надійшов авансовий звіт від підзвітних осіб.

 1. Визначте дебетовий оборот рахунку 311, якщо залишок коштів на початок місяця був на суму 20000 грн., надійшло грошей – 30000 грн., списано коштів – 10000 грн.:

 1. 50000 грн.;

 2. 10000 грн.;

 3. 30000 грн.;

 4. 40000 грн.

 1. Якою бухгалтерською проводкою буде відображена наступна господарська операція: «Виплачена заробітна плата виробничим працівникам»:

 1. Д-т 661 К-т 301;

 2. Д-т 661 К-т 231;

 3. Д-т 301 К-т 661;

 4. Д-т 231 К-т 661.

 1. Під впливом якої операції відбудеться зменшення підсумку балансу?:

 1. виплачена з каси заробітна платав;

 2. надійшли з поточного рахунку в касу гроші для виплати заробітної плати;

 3. надійшли безкоштовно основні засоби;

 4. відпущені матеріали у виробництво.

 1. Що означає наступна бухгалтерська проводка: Д-т 631 К-т 311?:

 1. надійшов платіж від постачальників;

 2. погашено з поточного рахунку заборгованість постачальнику;

 3. відображена заборгованість постачальникам;

 4. надійшов платіж за матеріали.

 1. Який економічний зміст наступної бухгалтерської проводки?:

 1. відвантажена готова продукція покупцям за договірними цінами;

 2. надійшов платіж від покупців;

 3. відображено доход від реалізації готової продукції;

 4. перераховано заборгованість покупцям.

 1. Рахунок 331 «Грошові документи в національній валюті» :

 1. пасивний;

 2. активно-пасивний;

 3. активний;

 4. збирально-розподільчий.

 1. Рахунок 33 «Інші кошти» має субрахунків:

 1. один;

 2. два;

 3. три;

 4. чотири.

 1. Рахунок 33 «Інші кошти» має сальдо?:

 1. кредитове;

 2. дебетове;

 3. не має сальдо;

 4. і дебетове і кредитове.

 1. Яке з наведених тверджень неправильне:

 1. готівка відображається в пасиві балансу ;

 2. готівка є необоротними засобами підприємства;

 3. готівка відображається в активі балансу;

 4. готівка відображається у Звіті про фінансові результати.

 1. Виписка банку є реєстром обліку?:

 1. синтетичного;

 2. аналітичного;

 3. процесу постачання;

 4. процесу реалізації.

30. Записи в касовій книзі касир робить:

а) наприкінці робочого дня;

б) одразу після отримання чи видачі грошей за кожним ордером;

в) після виводу залишку грошей у касі на наступне число;

г) не має значення коли.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.