Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка на курсову роботу.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
578.56 Кб
Скачать

ВСТУП

Методичні рекомендації розроблені для студентів економічних спеціальностей з дисципліни "Планування та організація діяльності підприємства".

Забезпечення конкурентоздатності виробництва потребує опрацювання і прийняття всебічно обгрунтованих рішень відносно процесів, пов'язаних з економіко-виробничою діяльністю аграрного виробництва, що вимагає належної-підготовки молодших спеціалістів ринкового типу. Цьому підпорядковується вся система форм і методів навчання - лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота та курсова робота. Кожна з цих форм вирішує власні, але взаємо­пов'язані завдання.

Заключним етапом вивчення курсу "Планування та організація діяльності підприємства" є виконання курсової роботи.

Курсова робота є свідченням вміння студентів самостійно збирати, опрацьовувати інформацію стосовно обраної теми, об'єктивно оцінювати результати виробничої діяльності господарства, виявляти невикористані резерви і пропонувати грамотне їх викорис­тання на практиці.

Вирішення цих завдань потребує певних методичних підходів. Пропоновані методичні рекомендації висвітлюють зміст і методику виконання, порядок опрацювання різної фінансової звітності, літературних джерел тощо.

Використовуючи рекомендований методичний підхід, студент визначає тенденції чи закономірності розвитку конкретного економіч­ного явища, надає висновки і пропозиції виробництва.

Курсова робота поглиблює теоретичні знання студентів при вивченні дисципліни "Планування та організація діяльності підпри­ємства", сприяє формуванню навичок наукового пошуку, розвитку творчих здібностей.

Терміни виконання курсової роботи встановлюються навчальним планом.

1. Мета і завдання курсової роботи

Курсова робота є самостійним індивідуальним науковим дослідженням студента, яке виконується з певного навчального курсу або окремих його розділів.

Метою написання курсової роботи є: поглиблення теоретичних знань, здобутих в процесі вивчення навчальної дисципліни "Планування та організація діяльності підприємства";

 • формування досвіду самостійної роботи з науковою, кав- чально-методичною, правопою, юридичною літературою, статистичними даними;

 • напрацювання досвіду самостійного аналізу положень нормативно-правових актів, виявлення прогалин, колізій та інших проблем у плануванні та діяльності підприємств;

 • оволодіння навичками порівняльного аналізу діяльності різних підприємств за різний період;

 • удосконалення вмінь та навичок написання наукових робіт.

Виконання курсової роботи включає такі етапи:

 • ознайомлення з теоретичними і практичними проблемами відповідної галузі діяльності підприємства;

 • вибір теми;

 • підбір норматавно-правових та наукових літературних джерел, фактичного матеріалу;

 • складання проекту плану курсової роботи;

 • узгодження плану курсової роботи з керівником навчалько- виробничої практики;

 • написання та оформлення курсової роботи;

 • передача роботи науковому керівнику для попередньої перевірки; доопрацювання курсової роботи з урахуванням зауважень наукового керівника;

 • попереднє оцінювання курсової роботи науковим керівником та складання рецензії по роботі;

 • усний захист курсової роботи студентом та виставлення підсумкової оцінки.

Завдання:

 • навчити студентів аналізувати, детально вивчати і опрацьо­вувати нормативні документи, що регламентують підприємницьку та організаційну діяльність в різних галузях;

 • виробити у студентів практичні навички використання здобу­тих знань для вирішення специфічних проблем організації виробництва;

 • дати можливість майбутньому фахівцю чітко усвідомити своє місце в досягненні мети організації.

2. Етапи підготовки курсової роботи

1. Вибір теми

Кожен студент обирає тему курсової роботи із запропонованого переліку. Обирає самостійно, залежно від його зацікавленості даною темою або з допомогою викладача.

Студент має право обрати тему, пов'язану з місцем проход­ження практики або проживання. Також слід враховувати актуальність та практичне значення теми.

 1. Підбір літературних джерел

Важливі принципові поняття, що мають актуальний характер, містяться у законах, указах, постановах та інших джерелах.

Допомогу у підборі літератури надають каталоги районної, міської бібліотеки, бібліотеки коледжу.

Особливу увагу слід звертати на першоджерела, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті та рік їх видання.

Необхідно використовувати різноманітні статистико-інформа- ційні джерела та дані, здійснювати порівняльний аналіз діяльності досліджуваного господарства з аналогічним, середніми показниками району, області, України.

Вихідним матеріалом для виконання курсової роботи є звітні та планові документи господарства. При цьому використовують інструктивні матеріали та рекомендації науково-дослідних установ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.