Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МАГІСТРИ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
237.06 Кб
Скачать

Додаток д Примірний зміст магістерської роботи на тему:

Облік і аудит наявності та руху основних засобів”

(за умови ведення обліку без використання інформаційних систем)

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

1.1. Основні засоби, як економічна категорія

1.2. Нормативне регулювання обліку і аудиту наявності та руху основних засобів

1.3. Теоретико-методологічні основи обліку і аудиту основних засобів.

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Склад та оцінка основних засобів

2.3. Первинний облік руху основних засобів

2.4. Синтетичний і аналітичний облік наявності та руху основних засобів

2.5. Розробка елементів облікової політики з питання обліку основних засобів

РОЗДІЛ 3. АУДИТ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

3.1. Методика проведення аудиторської перевірки

3.2. Аудит основних засобів

3.3. Документальне оформлення аудиту основних засобів

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

5

8

8

10

15

28

28

31

36

38

46

53

59

62

64

70

84

86

Додаток ж Примірний зміст магістерської роботи на тему:

Облік і аудит наявності та руху основних засобів”

(за умови ведення обліку з використанням інформаційних систем)

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

1.1. Основні засоби, як економічна категорія

1.2. Нормативне регулювання обліку і аудиту наявності та руху основних засобів

1.3. Теоретико-методологічні основи обліку і аудиту основних засобів.

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Організація інформаційної системи обліку та аудиту

2.3. Склад та оцінка основних засобів

2.4. Первинний облік руху основних засобів

2.5. Синтетичний і аналітичний облік наявності та руху основних засобів

2.6. Розробка облікової політики з питання обліку основних засобів

РОЗДІЛ 3. АУДИТ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

3.1. Методика проведення аудиторської перевірки

3.2. Аудит основних засобів

3.3. Документальне оформлення аудиту основних засобів

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

5

8

8

10

15

28

28

31

36

38

46

53

59

62

64

70

84

86

Додаток з приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Законодавчі акти

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-14 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 33. - с. 71-79.

Монографії (один, два або три автори)

Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / за ред. Ф.Ф. Бутинця / ЖІТІ - Житомир: ПП „Рута”, 2004. – 672с.

Чотири та більше авторів

Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи в бухгалтерському обліку: Підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Іваненко, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – 2-е вид. перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544с.

Словники

Библиотечное дело: Терминол. словарь / Сост. И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. - 2-е изд. - М.: Книга, 1986. - 224 с.

Складові частини книги

Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технологических процессов в прокатном производстве. - М.: Металлургия, 1979. - С. 141-148.

Збірки наукових праць

Бурдейна Л.В. Облік виробничих запасів за національними стандартами // Збірник наукових праць. Вип.12, Подільський ДАТУ – Кам’янець-Подільський, 2004. – с.272-274.

Журналу

Автоматизація обліку ТМЦ // Дебет –Кредит - 2005. - № 37. – с. 42-44.

Іноземні джерела

Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix //Oncolgy.-1993.-Vol.7, № 2.-P.89-I 96.

Енциклопедії

Жадько. В. Податки // Мала російськ-українська енциклопедія з податків: Підприемництво. Економіка. Митниця. Податки. Фінанси. Банки. Право / Віктор Жадько (упоряд.). — К. : ПП "Павлушка", 2000. — 736с.

Тези доповідей

Рудницька А.В., Лотиш О.В. Організація обліку та оцінка виробничих запасів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку // Проблеми реформування власності колективних сільськогосподарських підприємств / Матеріали науково-практичної конференції, 23-25 березня - 2000. - Житомир, 2001 – с.152-155.

Автореферати дисертацій

Яценко В. Ф. Обліково-аналітічне забезпечення стратегічного управління витратами виробництва на підприємстві (на прикладі підприємств будівництва): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 20 с.

Додаток И

ЗРАЗОК ОБКЛАДИНКИ АВТОРЕФЕРАТУ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.