Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка МАГІСТРИ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
237.06 Кб
Скачать

7.Порядок захисту магістерської роботи

Порядок захисту магістерської роботи встановлюється “Положенням про державні екзаменаційні комісії”.

Студент готує до захисту реферат та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, рисунки, первинні документи, регістри) для всіх членів комісії. Ілюстративний матеріал може подаватися у вигляді плакатів, слайдів чи презентації. Вони повинні мати назву і номер додатка чи таблиці за якою наведені в магістерській роботі.

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій необхідно розкрити:

- актуальність теми;

- об’єкт дослідження;

- висновки за результатами проведеного дослідження;

- зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх ефективності, при цьому слід відзначити, які розробки (рекомендації) впроваджені або намічені до впровадження.

Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст. Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути стислим та конкретним.

Члени ДЕК присутні на захисті ставлять випускнику запитання з метою оцінки визначення його спеціальної підготовки та ерудиції.

Після відповіді студента на запитання, слово надається керівнику та рецензенту, а при їх відсутності, зачитується рецензія одним із членів комісії. На зауваження рецензента студент повинен дати аргументовану відповідь. Відзив наукового керівника та рецензія повинні бути представлені в письмовій формі, та оформлені згідно додатку Л та М.

Захист магістерської дипломної роботи оформляється протоколом засідання ДЕК, в якому окремо відзначається практична цінність та рекомендації щодо впровадження пропозицій автора у виробництво.

Загальний час захисту дипломної роботи не повинен перевищувати 30 хвилин на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК, виноситься відповідне рішення, яке оголошується головою в день захисту. При отриманні незадовільної оцінки, випускники відраховуються з університету. До повторного захисту магістерська дипломна робота може бути подана на протязі трьох років після закінчення навчання в університеті. Після захисту магістерська дипломна робота передається на зберігання в архів університету.

Додаток А

Зразок форми титульного листа магістерської роботи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет інститут економіки та менеджменту

кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Допустити до захисту в ДЕК

Завідувач кафедри ________

_________________________

«___»_____________200___р.

Магістерська р о б о т а

ОБЛІК І АУДИТ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Виконавець ____________________________ _______________

прізвище, ім’я, по батькові підпис

Науковий керівник ______________________ ___________________

посада, прізвище, ім’я, по батькові підпис

СУМИ – 2008

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.