Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5_Методрекомендации ЭОХР_ для з.о.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
193.54 Кб
Скачать

4.1 Питання до іспиту

 1. Поняття управлінського рішення. Мета та завдання управління підприємством.

 2. Прибутковість капіталу. Показники аналізу прибутковості капіталу.

 3. Управління заборгованістю. Показники аналізу управління заборгованістю.

 4. Ліквідність активів. Показники ліквідності активів.

 5. Поняття та показники фінансової стійкості підприємства.

 6. Показники ринкової вартості активів.

 7. Поняття постійних витрат. Їх склад.

 8. Поняття змінних витрат. Їх склад.

 9. Аналіз беззбитковості: суть, мета, фактори впливу.

 10. Критичний обсяг виробництва. Залежність критичного обсягу виробництва від змін цін та постійних витрат.

 11. Урахування в аналізі беззбитковості очікуваного прибутку.

 12. Графічний та аналітичний засоби визначення точки беззбитковості.

 13. Показники прибутку підприємства: балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, позареалізаційні результати, оподаткований прибуток, реінвестований та чистий прибуток.

 14. Визначення точки беззбитковості в натуральній та вартісній формах.

 15. Операційний важіль: поняття та розрахунок рівня.

 16. Вплив операційного важеля на обґрунтування господарських рішень.

 17. Дохідність інвестованого, власного та позиченого капіталу.

 18. Ефект фінансового важеля.

 19. Порядок розрахунку ефекту фінансового важеля з урахуванням та без урахування податкової економії.

 20. Вплив інфляції на ефект фінансового важеля.

 21. Фактори зміни ефекту фінансового важеля та доходності власного капіталу.

 22. Диференціал фінансового важеля.

 23. Коефіцієнт плеча фінансового важеля.

 24. Залежність прийняття управлінських рішень від визначення рівня фінансового важеля.

 25. Поняття, необхідність та методика розрахунку комбінованого важеля.

 26. Обґрунтування інвестиційних проектів на основі оцінки терміну окупності інвестицій.

 27. Метод визначення доходу на внесений капітал. Переваги та недоліки методу при виборі інвестиційного проекту.

 28. Визначення вартості інвестицій на основі методу дисконтування грошових надходжень.

 29. Метод чистої поточної вартості при обґрунтуванні довготривалих інвестиційних проектів.

 30. Прогнозування ефективності капітальних вкладень з урахуванням інфляції.

 31. Економічний ризик: поняття, фактори та причини.

 32. Фінансові ризики інвестиційних проектів.

4.2 Критерії оцінки знань студентів

Формою підсумкового контролю з дисципліни „Економічне обґрунтування господарських рішень” є іспит. До екзамену допускаються лише ті студенти, які пройшли проміжний контроль та захистили контрольну або курсову роботу.

Форми контролю:

Проміжний контроль:

заочна форма навчання – курсова робота;

заочна прискорена форма навчання – контрольна робота.

Підсумковий контроль: екзамен.

Контроль рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється за допомогою білетів, які затверджуються кафедрою. Кожен білет містить 2 питання та практичне завдання.

Шкала оцінювання

Обсяг потрібних знань, вмінь, навичок

Чотирьохбальна

„відмінно”

Достатньо повне знання теоретичних засад обґрунтування поточних і довгострокових рішень, особливостей методики урахування ризику. Досконале вміння проводити розрахунки за методикою маржинального аналізу, та оцінювання інвестиційних проектів у складних умовах (високого ступеня невизначеності та ризику). Вміння вибирати окремі методи оптимізації господарчих рішень, з урахуванням їх специфіки та ступеню ризику. Розвинуті навички щодо використання ПК і пакетів прикладних програм для обґрунтування господарчих рішень

„добре”

Знання теоретичних засад обґрунтування поточних і довгострокових рішень, особливостей методики урахування ризику на хорошому рівні. Вміння проводити розрахунки за методикою маржинального аналізу, та оцінювання інвестиційних проектів, вибирати окремі методи оптимізації господарчих рішень, з урахуванням ступеню ризику. Добрі навички щодо використання ПК і пакетів прикладних програм для обґрунтування господарчих рішень

„задовільно”

Знання теоретичних засад обґрунтування поточних і довгострокових рішень, основ методики урахування ризику на середньому рівні. Базове вміння проводити розрахунки за методикою маржинального аналізу, оцінювання інвестиційних проектів. Середнього рівня навички щодо використання ПК і пакетів прикладних програм для обґрунтування господарчих рішень

„незадовільно”

Відсутність знань, вмінь або навичок базового рівня

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]