Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5_Методрекомендации ЭОХР_ для з.о.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
193.54 Кб
Скачать

25

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

економічний факультет

Кафедра економіки підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою факультету

протокол № __ від___

Голова Ради

_____________________

д.е.н., проф.Черніченко Г.О.

Робоча програма і методичні вказівки

з навчальної дисципліни

„Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків”

для студентів заочної форми навчання спеціальності 0107

Донецьк 2008

Укладач: к.е.н., доц. Лях О.В., ст.викладач Тофан А.Л.

Рецензенти: к.е.н., доц. Бичкова О.В., к.е.н., доц.. Стреліна О.М.

Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри економіки підприємства, протокол №1 від 29.08.2008р.

Зав. кафедрою ___________________ д.е.н., проф. Краснова В.В.

Робочу програму ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол №___ від______.

Голова навчально-методичної комісії ____________ к.е.н., доц. Орєхова Т.В.

ЗМІСТ

стор.

Вступ

4

1. Тематичний план

5

2. Навчальна програма курсу

7

3. Організація самостійної роботи

8

3.1 Завдання для позааудиторної контрольної роботи

8

3.2 Питання для самостійного опрацювання матеріалу

13

3.3 Завдання для самоконтролю знань

14

4. Організація підсумкового контролю знань

20

4.1 Питання до іспиту

20

4.2 Критерії оцінювання знань

21

4.3 Зразок типового білету до іспиту

22

5. Література

23

ВСТУП

Вміння обґрунтовувати поточні рішення в умовах лінійних і нелінійних зв’язків між обсягами виробництва і елементами витрат, оцінювати вплив різних чинників на ефективність інвестиційних рішень, визначати та оцінювати економічний ризик поточних і довгострокових рішень є актуальним аспектом функціонування діяльності будь-якого підприємства.

Курс «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» є нормативною навчальною дисципліною професійної підготовки для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму „Економіка підприємства”.

1. Опис.

В ринкової економіці, якій притаманна економічна нестабільність та невизначеність кон’юнктури ринку, постійно виникає потреба у швидкому прийнятті економічно обґрунтованих рішень щодо досягнення конкретних стратегічних та поточних цілей суб’єкта господарювання

2. Рівень

Попередні умови. Дисципліна базується на знаннях студентів, що отримані після вивчення наступних дисциплін: „Мікроекономіка”, „Економічний аналіз діяльності підприємств”, „Економіка підприємств”, „Маркетинг”. Наступними дисциплінами, що ґрунтуються на попередніх знаннях будуть: „Ціноутворення”, „Бізнес-планування підприємства”, „Стратегія підприємства”, „Інвестиційний менеджмент”, „Фінансовий менеджмент”.

3. Викладацький склад. Викладання дисципліни здійснює викладачи кафедри економіки підприємства: к.е.н., доц. Лях О.В., ст. викладач Тофан А.Л.

4. Форми навчання: лекції, практичні заняття.

5. Мова викладання: російська, українська.

6. Форми контролю: позааудиторна контрольна робота (курсова робота), іспит.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]