Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5_Методрекомендации ЭОХР_ для з.о.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
193.54 Кб
Скачать

4.3 Зразок екзаменаційного білету

1. Диференціал фінансового важеля.

2. Фінансові ризики інвестиційних проектів.

3. Задача.

Компанія бажає реалізувати 15 тис. одиниць товару, питомі зміні витрати на виготовлення та продаж яких складають 20 грн. Постійні витрати дорівнюють 50,5 тис. грн., а прогнозований прибуток 32 тис. грн. Обґрунтуйте, за якою ціною необхідно продавати товари?

V. Рекомендована література:

 1. Клименко С.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 252 с.

 2. Аналіз вигід і витрат: Практичний посібник: Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 179 с.

 3. Баканов И.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 220 с.

 4. Бортникова Н.Ф. Экономический анализ: Учебн.-практ. пособие. – Донецк: ДонНУ,ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 222 с.

 5. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 420 с.

 6. Вітлінський В.В., Верчено П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

 7. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. – К.: Всеувито, Наук. думка, 2001. – 242 с.

 8. Економіка підприємства: Практичний посібник/ За ред. С.Ф. Покропівного. – Вид. 2-ге, перераб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

 9. Загородній А.Г. Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання”,КОО, 2000

 10. Иванов Г.П. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению.- М.: Экономика и право - ЮНИТИ, 1995

 11. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, – 2000. – 263 с.

 12. Левицька Е.В. Менеджмент підприємств за кризових умов: Навч. пособник. – Львів: «Новий світ – 2000», 2007. – 176 с.

 13. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 14. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи та моделі: Навч. пособник. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1997. – 183 с.

 15. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч. пособник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

 16. Орлов О.А., Рясных Е.Г. Маржинальная прибыль в экономических расчетах на промышленных предприятиях. – К.: Издательский дом «Скарбы», 2003. – 132 с.

 17. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: «Ось-89», 1999. – 80 с.

 18. Рапопорт Б.М. Оптимизация управленческих решений. – М.: ТЕИС, 2001. – 264 с.

 19. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 1995. – 204 с.

 20. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. пособник. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

 21. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учебн. пособие.- К.: Абсолют-В,Эльга, 1999. – 304 с.

 22. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 254 с.

 23. Устенко О. Л. Теория экономического риска. – К.: МАУП, 1997. – 164 с.

 24. Финансовый бизнес-план: Учеб. пособие / Под ред. Попова В.М. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 317 с.

 25. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.

 26. Финансовый менеджмент: Теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.:Перспектива, 1997. – 574 с.

 27. Хіт Р. Кризовий менеджмент для керівників: Пер. з англ. – К.: Всеувито, Наук. думка, 2002. – 566 с.

 28. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб.пособие для студ. вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 239 с.

 29. Шим Дж. К., Сигел Дж. Г. Методы управления стоимостью и анализа затрат / Пер. с англ. – М.: Информ.-издательский дом „Филинъ”, 1996. – 344 с.

 30. Шмидт Р.А., Райт Х. Финансовые аспекты маркетинга: Учеб. пособие для вузов: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 367 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]