Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SHulgenko_I.V._Intlektualna_vlasnist2010.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
675.33 Кб
Скачать

93

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра правових і загальнонаукових дисциплін

Шульженко

Інтелектуальна власність Курс лекцій для всіх спеціальностей денної, заочної форм навчання

Донецьк 2010

Тема 1. Интеллектуальная собственность как право на результаты творческой деятельности человека План

1. Понятие интеллектуальной собственности и условия ее возникновения

2. Эволюция интеллектуальной собственности

3. Место и роль интеллектуальной собственности в экономическом и социальном развитии государства литература

1. Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44, Ст. 356.

3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / О.В. Дзера (ред.) – 2 вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 831 с.

4. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39, ст. 288.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2002. – 164 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-175-6.

7. Кримінальний кодекс України / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2001. – 144с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-098-9.

8. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.

9. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

10. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р., із змінами і доповненнями, внесеними Законом України Законом України від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 35. – Ст. 271.

11. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. (в редакції Закону від 02 листопада 2006 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21. – Ст. 218.

12. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 8. – Ст. 28.

13. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. (в редакції Закону від 01 червня 2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.

14. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165.

15. Право інтелектуальної власності : Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. Закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін..; За ред.. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.

16. Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення : Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 264 с.

17. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. Видання друге, виправлене. – К.: Кондор, 2007. – 156 с.

18. Дрожжина С.В. Інтелектуальна власність: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з тем курсу для всіх спеціальностей денної, заочної форм навчання – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 92 с.

Используемые сокращения

ОИС – объекты интеллектуальной собственности

ГКУ – Гражданский кодекс Украины

Украина признана мировым сообществом страной с рыночной экономикой. Рыночная экономика предусматривает наличие конкуренции, в том числе в области образования, науки, культуры и производственно-технической деятельности. Достижения в области вышеперечисленных факторов являются результатами интеллектуальной, творческой деятельности и относятся к объектам интеллектуальной собственности, а объекты интеллектуальной собственности, как и любой вид собственности, нуждаются в правовой охране и защите.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.