Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
оновлений інд № 1.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
878.08 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ І СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Керецман Н.П.

Історія середніх віків

Навчально-методична розробка

для студентів історичного факультету

(відповідно до умов Болонського процесу)

Частина І

УЖГОРОД – 2012

Інформаційний пакет навчальної дисципліни „Історія середніх віків” за вимогами кредитно-модульної системи:. Навчально-методичне видання. – Ч.1. Період раннього та класичного середньовіччя (V-XV ст.) - Ужгород, УжНУ, 2012. - 79 с.

Підготувала:

Керецман Н.П. кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків

Відповідальний за випуск:

Ліхтей І.М. кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії стародавнього світу і середніх віків

Навчально-методична розробка складена у відповідності до вказівки ректора УжНУ від 9 грудня 2005 року № 8 та наказу від 28 грудня 2005 року № 37/01-03

Схвалено до друку на засіданні кафедри історії стародавнього світу і середніх віків, протокол № 1 від вересня 20 року, засіданні методичної комісії історичного факультету .... та рішенням Вченої ради

© Керецман Н.П.

ЗМІСТ

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ” 3

2. ПЕРЕДМОВА 6

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 7

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 8

5. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 42

6. ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 46

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 67

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 70

9. ФОРМИ КОНТРОЛЮ 71

10. МОДУЛЬНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 71

11. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 78

1. Опис навчальної дисципліни

„ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ”

істовно-модульна

структура дисципліни

Курс: ІІ

Семестр: 3- 4

Напрям, спеціальність,

ОКР

Характеристика

Навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

ECTS; 8,5

Модулі:

Кількість модулів: 4

(два модулі у семестрі 3, два модулі у семестрі 4)

Загальна кількість годин:

За навчальним планом:

255

Напрям:

Історія

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Нормативний курс

Лекцій:

100 год.

(у 3 семестрі – 60 годин,

у 4 семестрі – 40 годин)

Семінари:

42 год.

(у 3 семестрі – 24 години,

у 4 семестрі – 18 годин)

Самостійна робота:

Вид контролю:

у 3 семестрі – іспит

у 4 семестрі - іспит

Предмет: Історія середніх віків

Мета: всебічне та ґрунтовне вивчення історії середніх віків – наукової дисципліни, яка вивчає процес формування європейської Середньовічної цивілізації.

Завдання::

 • з’ясувати цивілізаційні особливості західноєвропейського Середньовіччя;

 • розглянути широке коло питань становлення та розвитку - господарського, соціального, політичного, духовного, культурного – середньовічного Заходу;

 • осмислити явища і процеси як загальноєвропейського значення, так і особливості розвитку окремих історичних регіонів чи країн;

 • на прикладі аналізу дискусійних моментів у дослідженні окремих проблем

середньовічної історії формувати у студентів плюралістичність бачення історичних

процесів, незаангажованість, толерантність у відношенні як до історичного

матеріалу, так і до історичної науки взагалі.

Передумови вивчення: нормативний курс „Історія середніх віків” читається після загального курсу „Історія Стародавньої Греції та Риму”, носить міждисциплінарний характер і знаходиться у тісному зв”язку із такими предметами як „Історією середньовічного Сходу”, „Історією України”, „Історією народів Росії”, „Історією світової культури”, „Джерелознавством”, „Історією філософії”, „Етнологією”, допоміжні історичні дисципліни.

2. Передмова

Середньовіччя стало часом зародження, становлення, розквіту і розкладу феодальних відносин, виникнення народностей і націй, держав сучасної Європи, появи, власне, Європи. В середні віки формуються основи християнського віровчення і організації римо-католицької, православної і протестанських церков. Глибокі зміни відбувалися в духовному розвитку суспільства, що пройшло шлях від пізньої античності чи варварства до розвинутої міської та рицарської культури, появи університетів, зародження гуманістичного світогляду, що знайшов найбільш яскраве вираження в епоху Відродження. Разом з тим, історія середніх віків – це гострі соціальні конфлікти, жорстокі війни, спустошливі епідемії, наступ на вільнодумство, початок колоніалізму.

В основі навчально-методичних розробок є програма з загального курсу “Історія середніх віків”, складена у відповідності з навчальним планом історичних факультетів університетів, згідно системи викладення навчального матеріалу в більшості наявних підручників з історії середніх віків. Вона складається з трьох розділів:

І розділ - раннє середньовіччя (V - ХІ ст.);

ІІ розділ - класичне середньовіччя ( ХІ- ХV ст.);

ІІІ розділ - пізнє середньовіччя ( ХVІ - перша половина ХVІІ ст.) або ранній новий час.

Історії середніх віків для державних та національних університетів охоплює країни Західної та Центральної Європи, а також Візантію. Історія південних і західних слов`ян, історія Росії, історія середньовічного Сходу складають предмети окремих курсів.

Навчальним планом на вивчення історії середніх віків відводиться 255 годин із них, лекцій - 100 годин, на семінарські заняття - 42 годин. Пропонований курс читається на другому курсі. Подані навчально-методичні розробки стосуються історії середніх віків періоду раннього та класичного середньовіччя.

Основною формою контролю засвоєного матеріалу є екзамени, які студенти другого курсу стаціонарного відділення здають в кінці третього семестру (період раннього і класичного середньовіччя) та після четвертого семестру (період пізнього середньовіччя). Впродовж семестру студенти повинні пройти два модульних контролі (по 50 балів), кожен із яких включає написання контрольної роботи (30 балів), виступи на семінарських заняттях (10 балів), самостійну роботу (10 балів).

Студенти повинні знати:

 • об’єкт, предмет та методологія медієвістики;

 • сучасні наукові погляди на процеси становлення, еволюцію, основні риси, кризові явища цивілізації середньовічного Заходу;

 • основні закономірності соціально-економічного, політичного, духовного розвитку як середньовічної цивілізації в цілому, так і специфічні особливості такого розвитку в окремих історичних регіонах, чи, згодом, країнах;

 • програмовий матеріал, загальний перебіг історичних подій, хронологію;

 • основні поняття та терміни;

- принципи методології та методики історичного дослідження;

Студенти повинні вміти:

 • визначати ключові події середньовічної історії;

 • характеризувати основні явища та процеси в становленні та розвитку середньовічної цивілізації;

 • аналізувати інформацію з різних категорій історичних джерел;

 • добирати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати, критично осмислювати наукові дослідження;

 • проводити історичні паралелі з іншими цивілізаціями та епохами;

- робити науково-обгрунтовані висновки;

- застосовувати набуті знання на практиці: педагогічній чи науковій діяльності.