Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Dlya_EP-23.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
403.46 Кб
Скачать

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу

Завідувач кафедри______ к.е.н., доцент В. Д.Попова

Протокол № ________від ______________2012 р.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

за кредитно-модульною системою на І семестр 2011-2012 навчального року для груп ФК - 21, ФК - 22, ФК - 23, ФК - 24, ФК - 25 (ФЕФ), ЕП-23, ЕП-24 (ОЕФ)

Укладачі: ст. викладач Кравчук В.С., асистент Анчук Л.О.

Тема

Кількість годин

Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями (бали)

Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)

Всього

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота, ІНДЗ

Скорочення

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Модуль І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

9

2

-

2

4

1

2

13

Тема 2. Бухгалтерський баланс

8

2

-

2

3

1

2

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

14

4

-

4

5

1

2

4

Тема 4. Оцінювання та калькуляція

7

2

-

2

3

-

2

Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

14

4

-

4

5

1

3

Форма змістового модульного контролю 1 – Модульна контрольна робота 1

10

Разом за модуль 1

52

14

-

14

20

4

2

23

Модуль ІІ. Основи фінансового обліку

Змістовий модуль 2. Облік господарських засобів

Тема 6. Облік необоротних активів

9

2

-

2

4

1

2

8

Тема 7. Облік запасів

8

2

-

2

3

1

2

Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

12

2

-

4

5

1

4

Тема 9. Облік фінансових інвестицій

6

2

-

-

3

1

2

-

Всього за змістовний модуль 2

35

8

-

8

15

4

2

8

Змістовий модуль 3. Облік джерел утворення господарських засобів

Тема 10. Облік власного капіталу

7

2

-

2

2

1

2

6

Тема 11. Облік зобов’язань

10

2

-

2

5

1

2

Тема 12. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

9

2

-

2

4

1

2

Всього за змістовний модуль 3

26

6

-

6

11

3

6

Змістовий модуль 4. Облік доходів, витрат підприємства. Фінансова звітність

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства

13

4

-

4

4

1

4

8

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

10

2

-

2

5

1

2

Тема 15. Фінансова звітність

8

2

-

2

3

1

2

Всього за змістовний модуль 4

31

8

8

12

3

8

Форма змістового модульного контролю 2, 3, 4 – Модульна контрольна робота 2

10

Разом за модуль 2

92

22

-

22

38

10

32

Модуль ІІІ. ІНДЗ

ІНДЗ

-

-

-

-

-

14

5

Форма підсумкового контролю - екзамен

40

Загальна кількість годин

144

36

-

36

58

14

4

100

4. Зміст навчальної дисципліни за темами Модуль і. Теоретичні основи бухгалтерського обліку Змістовий модуль 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

Господарський облік, його значення, історія виникнення. Види обліку. Завдання і принципи бухгалтерського обліку. Користувачі бухгалтерської інформації. Вимірники бухгалтерського обліку. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Облікова політика.

Предмет, об’єкти та суб’єкти бухгалтерського обліку. Господарські операції і факти в обліку. Групування господарських засобів за складом, функціями, розміщенням, джерелами їх утворення. Метод бухгалтерського обліку та його елементи.

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс, його зміст, призначення та побудова. Види балансу. Структура і характеристика активу і пасиву балансу. Вплив господарських операцій на зміни в балансі.

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки, їх будова. Техніка запису господарських операцій на рахунках обліку. Подвійний запис, його суть і значення. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку, субрахунки. Узагальнення даних обліку: оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках. Взаємозв’язок між балансом і рахунками. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку: за економічним змістом, за призначенням і структурою.

Принципи та способи побудови Плану рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій в Україні. Відповідність Плану рахунків показникам фінансової звітності. Робочий план рахунків підприємства.

Тема 4. Оцінювання та калькуляція

Економічна сутність вартісного вимірювання та його значення. Оцінка господарських засобів: мета, принципи, методи, вимоги. Чинний порядок оцінки найважливіших видів засобів господарства. П(С)БО 7, 8, 9, 10, 11 про оцінку активів та зобов’язань. Калькулювання як спосіб групування витрат і визначення собівартості продукції, робіт, послуг. Калькуляція, її види та значення. Процес та методи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку

Первинне спостереження. Документування господарських операцій: суть і значення. Вимоги до змісту і оформлення документів. Класифікація бухгалтерських документів. Порядок перевірки і опрацювання документів. Організація документообігу та зберігання документів. Суть інвентаризації та її значення. Види інвентаризацій. Порядок проведення інвентаризації. Виявлення результатів інвентаризації та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності.

Облікові регістри їх види та форми. Техніка облікової реєстрації. Помилки в облікових регістрах та способи їх виправлення. Форми бухгалтерського обліку. Автоматизовані форми та системи обліку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]