Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DLYa_STUDENTIV (1).doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
233.98 Кб
Скачать

Розглянуто і затверджено на засіданні

кафедри загальноекономічних дисциплін

Протокол № 1 від 29 серпня 2012 р.

Зав. кафедри_________________________

д.е.н., професор Комарницький І.Ф.

Структура навчальної дисципліни «Політична економія» на і семестр 2012/2013 н.Р. Для груп фк-201, фк-202, фк-203, фк-204, фк-205, фк-206

Тема

Кількість годин

Усього

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Змістовий модуль 1. Загальні засади економічного розвитку

Тема1. Політична економія як фундаментальна наука.

8

2

2

-

4

Тема 2. Виробництво і його основні чинники. Суспільний продукт.

7

2

2

-

4

Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні.

7

2

-

4

Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності.

9

4

2

-

4

Тема 5. Відносини власності в економічному житті.

7

2

-

4

Тема 6. Товарне виробництво і товарно-грошові відносини.

12

4

2

-

6

Тема 7. Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки.

16

6

4

-

6

Тема 8. Змішана економіка та її типи.

7

2

2

-

4

Тема 9. Суспільний продукт і його форми. Національний дохід.

7

2

-

4

Тема 10. Економічне зростання і його чинники.

7

2

2

-

4

Тема 11. Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження, добробут людини.

7

2

-

4

Тема 12. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу.

14

6

2

-

6

Разом

108

36

18

-

54

Форма підсумкового контролю – екзамен

.

Список рекомендованої літератури Основна

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115с.

 2. Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004. – 208с.

 3. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993р. № 3659-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50 (зі змінами та доповненнями).

 4. Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України від 23.12.2010р. № 2857-17 // Голос України. – 2010. – № 249.

 5. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 // Відомості Верхов­ної Ради України. - 1991. - № 47 (зі змінами та доповненнями).

 6. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001р. № 2210-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 50.

 7. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 липня 1999 року № 966-XIV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33 (зі змінами та доповненнями).

 8. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник/ Л.В.Білецька, О.В.Білецький, В.І. Савич. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652с.

 9. Бойда С.В. Політична економія: Навч. посібник / С.В. Бойда, О.О. Петращак. – Чернівці: БДФА, 2011. – 192с.

 10. Булана О. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції у СОТ і ЄС /О. Булана // Економіка України. - 2011. - № 2. - С.68-78.

 11. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібн./ А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. – К.: Вища школа, 2002. – 544с.

 12. Гаршина О.К. Практикум з політичної економії. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.К. Гаршина, В.А. Панков. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. – 208с.

 13. Діденко В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка): Навч. посіб./ В.М. Діденко. – Чернівці, 2000. – 640 с.

 14. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719с.

 15. Економічна теорія: політекономія.: практикум: навч. посіб. / [В.Д. Базилевич та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2010. - 494 с.: табл. - (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).

 16. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навч. посіб. – Вид. 2-ге, без змін. / А.З. Зазимко. – К.: КНЕУ, 2006. – 358с.

 17. Климко Г.Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н. Климко. – Київ, 2004. – 615с.

 18. Корнійчук Л. Політекономія: виникнення і еволюція /Л. Корнійчук // Економіка України. - 2011. - № 1. - С.80-92.

 19. Мельник Л.Ю. Економічна теорія - політекономічний контекст: навч. посіб./ Л.Ю. Мельник . – К. : Кондор, 2008. – 524 с.

 20. Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Політекономія: Підручник/ С.В.Мочерний, Я.С. Ларіна. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 390с. – (Вища освіта ХХІ ст.)

 21. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 540с.

 22. Політична економія: Навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508с.

 23. Політична економія: Навч. посібник / [О.С. Степура та ін.]; за ред. О.С. Степури. - К.: «Кондор», 2004. – 408с.

 24. Політична економія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /за заг. ред. Ю.В. Ніколенка; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. — К.: Центр учб. л-ри, 2009. — 631 с.: іл., табл.

 25. Туган-Барановский М.І. Політична економія. Монографія / М.І. Туган-Барановський. – К., 1994. – 262с.

 26. Чистякова В.М. Економічна теорія: 100 основних питань: експрес-довідник / В.М. Чистякова, О.Н. Литвинова, В.С. Коломийчук. – Т.: ТДМУ «Укрмедкнига», 2008. – 128c.

 27. Рибалкін В.О. Основи економічної теорії: Посіб. / В.О. Рибалкін. – Київ, 2002. – 352 с.

 28. Рибалкін В.О. Політична економія: Навч. посібник / В.О. Рибалкін, В.Г. Бодров. – К.: Академвидав, 2004. – 672с.

 29. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів/ Є.В. Савельєв. – Тернопіль, 2002. – 504с.

 30. Соскін О.І. Теоретико-методологічні аспекти аналізу національної економічної моделі/О.І. Соскін // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С.36-45.

 31. Трофимова В.В. Трансформація економічних функцій держави в умовах становлення глобальної економіки /В.В. Трофимова. // Економіка та держава. - 2010. - № 5. - С.8-12.

 32. Харазішвілі Ю. Методичний підхід до оцінки тіньової зайнятості в України / Ю. Харазішвілі, Н. Дмитренко // Економіка України. - 2010. - № 12. - С.16-28.

 33. Ульянова Л.П. Політекономія: питання і відповіді: Навч. посіб. / Л.П. Ульянова. – К.: МАУП, 2003. – 184с.

 34. Цибін О.С. Шляхи вдосконалення державної політики доходів домашніх господарств в Україні /О.С. Цибін // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 4. - С.186-191.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]