Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 6 УБР.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
545.79 Кб
Скачать

Лекція 6. Управління фінансовими неціновими ризиками План

6.1. Сутність та джерела виникнення кредитних ризиків.

6.2. Оцінювання кредитного ризику банку та класифікаційні моделі оцінки.

6.3. Методи управління кредитним ризиком банку. Управління ризиком окремого кредиту. Формування резерву на відшкодування можливих втрат.

6.4. Ефективність управління кредитним портфелем.

6.5. Сутність, аналіз та оцінювання ризику ліквідності.

6.1. Сутність та джерела виникнення кредитних ризиків

Кредитний ризик — це ймовірність невиконання позичальником зобов'язань за кредитними операціями (тобто ризик того, що сплата позичальником процентів і основного боргу за кредитни­ми операціями проводитиметься з відхиленнями від умов кредит­ної угоди або взагалі не проводитиметься) . За визначенням НБУ, кредитний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сто­рони, що взяла на себе зобов'язання виконати умови будь-якої фінансової угоди з банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання.

Під час оцінювання кредитного ризику доцільно розділяти індивідуальний та портфельний кредитний ризик.

Розрізняють такі складові індивідуального кредитного ризику:

  • кредитний ризик щодо позичальника;

  • кредитний ризик щодо способу забезпечення позички;

  • кредитний ризик щодо кредитної угоди.

Кредитний ризик щодо позичальника — імовірність того, що кредит буде переведений до розряду проблемних (пролонгований або винесений на прострочення), тобто відображає міру (ступінь) того, що позичальник може не виконати своїх зобов'язань перед банком щодо повер­нення боргу згідно з умовами кредитного договору.

Кредитний ризик щодо способу забезпечення позички — імо­вірність того, що банку не вдасться за рахунок забезпечення кредиту покрити можливі втрати через невиконання позичальником своїх зобов'язань. Забезпеченням кредиту найчастіше є гарантія, порука, страхування та застава.

Кредитний ризик щодо кредитної угоди імовірність того, що позичальник може не виконати своїх зобов'язань перед ба­нком щодо повернення боргу згідно з умовами кредитного догово­ру, і при цьому банку не вдасться своєчасно і в повному обсязі ско­ристатися забезпеченням позички для покриття можливих втрат від неї. Отже, кредитний ризик щодо кредитної угоди Р(С) — це до­буток кредитного ризику щодо позичальника Р(А) на кредитний ризик щодо способу забезпечення позички Р(В):

P(С) = P(A) - P(B). 6.1.1.

Звідси випливає, що кредитний ризик щодо кредитної угоди завжди буде меншим від кредитного ризику щодо позичальника або дорівнювати йому в разі відсутності забезпечення позички. Для оцінювання кредитного ризику щодо кредитної угоди можна використовувати показники ймовірності та зваженого кредитного ризику. Зважений кредитний ризик sp — це добуток кредитного ризику щодо кредитної угоди Р(С) на суму кредиту s:

sp = s · P(С). 6.1.2.

Портфельний кредитний ризик — міра (ступінь) ризиковості кредитного портфеля (сукупності всіх кредитних угод) комерційно­го банку. Портфельний кредитний ризик проявляється у зменшенні вартості активів банку

Джерелом портфельного кредитного ризику є сукупна заборгованість перед банком за операціями, яким притаманний кре­дитний ризик (кредитний портфель, портфель цінних паперів, портфель дебіторської заборгованості тощо).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]