Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KonspektdljaRKzEP2012-spaces_ru.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
553.47 Кб
Скачать

Загальна тенденція динаміки технологічної структури оф характеризується поступовим збільшенням їх активної частини.

Матеріальний склад основних фондів підприємства розглянемо через типове групування основних фондів.

1. Будівлі об'єкти, призначені для створення необ­хідних умов праці. Тут розміщуються основні, допоміжні та обслуго­вуючі виробництва, лабораторії, управлінській апарат підприємства тощо.

2. Споруди інженерно-будівельні об'єкти, призначені для здій­снення технічних або технологічних функцій, пов'язаних з виробниц­твом. Це насосні станції, тунелі, мости, очисні споруди, естакади тощо.

3. Передавальні пристрої. За їх допомогою передається енергія різних видів: електрична, теплова, механічна, а також рідкі й газо­подібні речовини. Це водопроводи, нафтопроводи, газопроводи тощо.

4. Машини та обладнання:

а) силові машини і устаткування, призначені для виробітку та пере­творення енергії — генератори, двигуни тощо;

б) робочі машини та устаткування, які використовуються безпосе­редньо для роботи з предметом праці — верстати, преси, молоти тощо;

в) вимірювальні та регулюючі пристрої, лабораторне обладнання;

г) обчислювальна техніка;

д) інші машини й обладнання.

5. Транспортні засоби для транспортування вантажів і людей у межах підприємства та поза ним.

6. Інструменти всіх видів та оснащення, що кріпиться до машин і призначене для обробки виробів.

7. Виробничий та господарський інвентар для полегшення ви­робничих операцій: робочі столи, верстати, інвентар конторського призначення: шафи, столи, інші офісні меблі, комп'ютери, копіювальна техніка тощо.

8. Інші основні фонди бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові споруди, інвентарна тара, предмети прокату, природні ресурси.

До основних фондів підприємства не належать і вважаються їх оборотними засобами:

• засоби праці з терміном корисного використання менш як 12 міся­ців незалежно від вартості;

• малоцінні предмети виробничого оснащення;

• спецодяг, спецвзуття, формений одяг;

• багаторічні насадження, які вирощуються у розсадниках як посад­ковий матеріал.

В загальному обсязі оф промислових підприємств питома вага окремих їх видів протягом останніх років коливалася у межах :

  • будівель і споруд – 45 – 47 %;

  • машин і устаткування - 40 – 42 % ( у тому числі робочих – 30 32 % );

  • транспортних засобів – 2.5 – 3.0 %.

Основні фонди протягом свого тривалого функціонування зазнають фізичного, морального, соціального та екологічного зношення, яке підприємство включає в собівартість продукції для відшкодування. Амортизація – грошове відшкодування зношення основних фондів.

3. Для аналізу доцільності грошових вкладень в основні фонди підприємства існує декілька підходів. Розглянемо деякі з показників ефективності використання основних фондів :

  1. Фондовіддача показує, який обсяг виробленої ( або реалізованої ) продукції припадає на 1 грн вартості використаних основних фондів.

Ф в = ТП ( або РП ) / В о.ф. сер. ( 1 )

  1. Фондомісткість – це показник, обернений до фондовіддачі. Він показує, скільки основних фондів у грошовому вираженні використовується на 1 грн виробленої ( або реалізованої ) продукції.

Ф м = В о.ф. сер. / ТП ( або РП ) ( 2 )

  1. Фондоозброєність показує скільки основних фондів у грошовому вираженні припадає на 1 середньосписокового робітника.

Ф о = В о.ф. сер. / Ч роб, грн / чол ( 3 )

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]