Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KonspektdljaRKzEP2012-spaces_ru.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
553.47 Кб
Скачать

Тема 7 планування діяльності підприємства

 1. Необхідність планування виробництва. Функції планування.

 2. Основні види планування на підприємстві. Класифікація планів.

1.У складній системі суспільного виробництва важливо чесне, злагоджене функціонування всієї системи в цілому, а не тільки бездоганна робота окремих її ланок. Саме таку задачу цілеспрямованого впливу на всі елементи виробництва в умовах ринку вирішує наука про планування.

Діяльність сучасних підприємств в основному зв'язана з жорсткою конкуренцією і капризами (у гарному розумінні) споживачів. Задача підприємства при плануванні є в тому, щоб сприйняти "на вході" фактори виробництва, переробити їх і "на виході" видати продукцію ( із мінімумом витрат).

Багаторічний досвід закордонних фірм і вітчизняних підприємств показав, що недооцінка, зведення до мінімуму, ігнорування або некомпетентне здійснення планування в умовах ринку, найчастіше приводять до невиправданих економічних втрат і, у кінцевому рахунку, до банкрутства.

Починати будь-яку справу без плану занадто ризиковано. Грамотні керівники добре знають, що усі великі битви спочатку виграють на папері - на плані, а тільки потім у реальній дійсності. Тому важливо добре підготуватися до початку ведення підприємницької діяльності, уміти скласти продуманий і всебічно обгрунтований детальний план - документ, що визначає стратегію і тактику ведення бізнесу, технологію, організацію виробництва і реалізацію продукції. Наявність такого плану дозволяє активно розвивати підприємництво, залучати інвесторів, партнерів і кредитні ресурси, а також:

 • максимально використовувати конкурентні переваги підприємства,

 • запобігати помилковим діям; вчасно приймати захисні заходи проти різного роду ризиків;

 • об'єктивно оцінювати результати виробничої і комерційної діяльності підприємства.

Протягом реалізації і при зміні обставин план може уточнюватися шляхом коригування відповідних показників.

Функції планування

Плануванння - це розробка і коригування плану, що включає передбачення, обгрунтування, конкретизацію й опис діяльності господарського об'єкта на найближчу і віддалену перспективу. Затверджений керівником план має силу наказу для зазначених у ньому осіб і структурних одиниць. У ньому гранично чітко і докладно вказуються функції планування:

 • мета діяльності підприємства на плановий період, кількісно виражена системою встановлених показників;

 • засоби досягнення мети (фінансові, матеріальні і трудові);

 • етапи і терміни виконання робіт; виконавці плану по термінах і видам робіт;

 • методи, етапи і засоби контролю виконання плану.

Для розробки плану фахівцям із планування потрібно відповідна інформація. Крім прогнозних і маркетингових даних, тобто в основному зовнішньої інформації, в органи планування надходить великий об'єм внутрішньої інформації.

Портфель замовлень

План виробництва та реалізації продукції ( робіт, послуг )

План матеріального забезпечення

План

з праці та зарплати

План

з інвестицій та нової техніки

Фінансовий

план

Споживачі продукції

Схема 1. Узагальнена структура плану діяльності підприємства

План виробництва і реалізації продукції є основою, на якій розробляються всі інші частини загального плану підприємства і його підрозділів (Схема 1). На практиці кількість частин (розділів) плану підприємства і їхні назви розрізняються в залежності від розмірів підприємств, їхньої галузевої належності і сформованих традицій.

Після розробки частин плану підприємства проводять їхнє взаємне коригування до повного ув'язування і збалансованості як по матеріально-фінансових ресурсах, так і за часом виконання.

З початку виконання плану починається витрата ресурсів. Тому будь-які помилки в плануванні неминуче обертаються втратою засобів і часу на виправлення прорахунків , що виявилися. Втрати, зв'язані з прорахунками в плануванні, досягають порою таких розмірів, що у підприємства не виявляється достатніх коштів для виправлення ситуації, і наступає банкрутство підприємства.

2.

Види планування в залежності від тривалості планів:

 • оперативно - календарний;

 • поточний;

 • середньостроковий;

 • довгостроковий;

 • стратегічний.

Групування планів на довгостроковий, поточний і оперативно-календарний носять умовний характер. Розходження між ними перебуває в термінах одержання кінцевого результату, а не в об'єкті планування, бо, як правило, він не змінюється. Той самий виріб може включатися в усі види планів .

Наприклад, підготування виробництва і продажу виробу включається в довгостроковий план. Проектування виробу, закупівля устаткування і матеріалів для його виробництва включається в поточні плани. Розподіл персоналу по об'ємах, зв'язаних із виробництвом нового виробу, і оплата поточних витрат включаються в оперативні плани.

Рамки стратегічного плану майже завжди рухливі, так само, як і терміни одержання кінцевого результату і суми витрат. Як правило, установлюється лише основний відповідальний виконавець, тому що при першому етапі ще не ясний ні зміст робіт, ні їхні об'єми.

При цьому розробляються нові можливості фірми, наприклад, розширення виробничих потужностей шляхом будівництва нових підприємств, зміни профілю підприємства тощо.

Стратегічне планування охоплює період у 10-15 років, впливає на функціонування всієї системи керування і грунтується на величезних ресурсах.

Тактичне планування полягає у визначенні проміжних цілей на шляху досягнення стратегічних цілей і задач. При цьому детально розробляються засоби і способи рішення задач, використання ресурсів, упровадження нової технології.

Середньострокові плани частіше усього охоплюють 5 - тирічний термін, як найбільше відповідний періоду відновлення виробничого апарату й асортименту продукції.

В них формулюються основні задачі на встановлений період, наприклад,

 • виробнича стратегія фірми і кожного підрозділу :

- реконструкція і розширення виробничих потужностей, освоєння нової продукції і розширення асортименту ;

 • стратегія збуту:

- структура збутової мережі і її розвиток, ступінь контролю над ринком і впровадження на нові ринки, проведення заходів, що сприяють розширенню збуту;

 • фінансова стратегія:

- об'єми і напрямки капіталовкладень, джерела фінансування, структура портфелю цінних паперів;

 • кадрова політика:

- склад і структура кадрів, їхнє підготування і використання.

Середньострокові плани передбачають розробку послідовності заходів, спрямованих на досягнення цілей, намічених довгостроковою програмою розвитку.

Середньостроковий план звичайно містить кількісні показники, у тому числі й у відношенні розподілу ресурсів. У ньому містяться детальні дані про розбивку по видах продукції, дані про капіталовкладення і джерела фінансування. Він розробляється у виробничих підрозділах

Поточне планування здійснюється шляхом детальної розробки оперативних планів для компанії в цілому і її окремих підрозділів, зокрема, програм маркетингу, планів по наукових дослідженнях, планів по виробництву, матеріально-технічному постачанню.

Основною ланкою поточного плану виробництва є календарні плани, що являють собою детальну конкретизацію цілей і задач, поставлених стратегічним і середньостроковим планами.

Календарні плани виробництва складаються на основі даних про наявність замовлення, достатньості матеріальних ресурсів, ступеню завантаження виробничих потужностей тощо. У календарних планах виробництва передбачаються витрати на реконструкцію наявних потужностей, заміну устаткування, спорудження нових підприємств, навчання робочої сили.

Оперативно-календарне планування є розгорнутим продовженням поточного планування виробництва. Воно включає:

 • деталізацію поточного плану і доведення його завдань до кожного цеху, відділу або ділянки;

 • організацію доставки на робочі місця матеріалів, палива, вивіз готової продукції, організацію контролю якості;

 • забезпечення суцільного контролю за ходом виробничого процесу й оперативне усунення неполадок і збоїв у роботі.

Реалізація оперативних планів здійснюється через системи бюджетів або фінансових планів, що складаються звичайно на рік або на більш короткий термін по кожному окремому підрозділу, а потім консолідуються в єдиний бюджет або фінансовий план підприємства. Через бюджет здійснюється взаємоув’язка між стратегічним, поточним та іншими видами планування.

Бюджет підприємства являє собою вираження оперативного плану в грошових одиницях, він погоджує оперативний і фінансовий плани, даючи можливість передбачати кінцевий результат діяльності, тобто розміри і норму прибутку. Упорядкуванням бюджетів займаються різні служби або спеціальні сектори. Керівник підприємства затверджує бюджет і відповідає за ефективність методів по його розробці. Бюджет фірми в цілому охоплює всі сторони її діяльності і базується на оперативних планах підрозділів підприємства.

У цілому довгострокове, поточне і оперативно-календарне планування взаємозалежні і являють собою єдину систему планування. За допомогою планування зв'язується в єдиний цілісний комплекс весь механізм керування підприємством.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]