Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ММ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.49 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра інформаційних систем і технологій управління

Н.М. Спіцина, Т.В. Шабельник

МОВНА МОДЕЛЬ

СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

для проведення лабораторних і самостійної роботи студентів

напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

денної та заочної форм навчання

ДонНУЕТ

Донецьк -2011

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра інформаційних систем і технологій управління

Н.М. Спіцина, Т.В. Шабельник

МОВНА МОДЕЛЬ

СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

для проведення лабораторних і самостійної роботи студентів

напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»

денної та заочної форм навчання

Затверджено

на засіданні кафедри

інформаційних систем

і технологій управління

протокол № 7

від 21 листопада 2011року

Схвалено

навчально-методичною

радою університету

Протокол №_____від____________

ДонНУЕТ

Донецьк -2011

УДК 004.43(075.8)

ББК 32.973.202-018.1я73

С 72

Рецензенти:

канд. екон. наук, проф. Саркисян Л. Г.

канд. екон. наук, доц. Палагута К.О.

Спіцина Н.М.

С 72 Мовна модель сучасного інформаційного простору [Текст] : метод. вказівки та індивід. завд. для проведення лаб. і самост. роботи студ. напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» ден. та заоч. форм. навчання / Н. М. Спіцина, Т.В. Шабельник; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. інформ. систем і технологій упр. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 38с.

Методичні вказівки призначені для проведення лабораторних робіт і самостійної роботи студентів з дисципліни «Мовна модель сучасного інформаційного простору».

Дана розробка містить загальні приклади виконання завдань, індивідуальні завдання, приклади тестів за наступними темами: загальні принципи створення Web-сайту; створення Web-сайтів з використанням мови HTML; створення Web-сайтів з використанням каскадних листів стилів CSS.

УДК 004.43(075.8)

ББК 32.973.202-018.1я73

© Спіцина Н.М., Шабельник Т.В., 2011

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі ім. М. Туган –

Барановського, 2011

Вступ

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір.

Інформаційна доступність, що постійно підвищується, у сфері бізнесу й торговельного обміну стирає значне число ієрархічних ланок системи управління галузями народного господарства й бізнесу, дозволяючи навіть невеликим електронним торговельним підприємствам досить вільно орієнтуватися в сфері товарно-грошового обігу й знаходити місце в розподілі суспільної праці.

Інформація (у широкому змісті) є основою механізмів, що обумовлюють еволюцію природи, однією з форм якої є соціально-економічний розвиток. Саме інформація визначає темпи, напрямок і характер процесів, що відбуваються в суспільстві та економіці.

Дисципліна «Мовна модель сучасного інформаційного простору» надає можливість студентам факультету маркетингу, торгівлі та митної справи оволодіти сучасними методами моделювання інформацією для використання її при подальшому навчанні та в своїй професійній діяльності; освоїти мовні засоби моделювання сучасного інформаційного простору.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти створювати та аналізувати детерміновані моделі за допомогою електронних таблиць; створювати HTML та XML – документи; застосовувати методи та мовні засоби моделювання інформаційного простору у навчанні та у своїй професійній діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.