Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка по курсовой работе_укр.мова.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
253.95 Кб
Скачать

30

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І

ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН – БАРАНОВСЬКОГО

Кафедра маркетингу і комерційної справи

Радкевич Л.А.

Стратегічний маркетинг

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

і завдання до виконання курсової роботи (для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 7.050108 та 8.050108 «Маркетинг» факультету маркетингу, торгівлі і митної справи)

Донецьк – 2010

ББК

Р 15

УДК

Рецензенти:

Канд. екон. наук, проф. Криковцева Н.О.

Канд.екон. наук, доц. кафедри товарознавства непродовольчих товарів Ткаченко Г.А.

Радкевич Л.А.

Р 15 Стратегічний маркетинг [Текст]: метод. вказівки для виконання курсової роботи з навчального курсу «Стратегічний маркетинг» з дотриманням вимог КМСОН для студ. спец. 7.050108, 8.050108 «Маркетинг» ден. та заоч. форм навч./ М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. маркетингу і комерц. діяльн.; Радкевич Л.А. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 29 с.

У методичних вказівках наведено вимоги до змісту та структури курсової роботи, вимоги до оформлення, вимоги до процедури захисту курсової роботи. Запропоновано широку тематику курсових робіт та наведено приклади складання планів курсових робіт. Визначено основну та допоміжну навчальну літературу та наукові роботи, які необхідно застосовувати при виконанні роботи.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 7.050108, 8.050108 „Маркетинг” денної та заочної форм навчання.

ББК

© Радкевич Л.А., 2010

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені МихайлаТуган-Барановського, 2010

ЗМІСТ

стор.

Вступ ...........................................................................................................

4

Розділ 1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи ...............

5

1.1 Зміст і структура роботи .....................................................................

5

1.2. Вимоги до оформлення курсової роботи ..........................................

10

1.3. Захист курсової роботи ......................................................................

14

Розділ 2. Тематика курсових робіт ...........................................................

15

Розділ 3. Приклади складання плану курсової роботи............................

19

Розділ 4. Рекомендована література..........................................................

22

ВСТУП

«Стратегічний маркетинг» є прикладним спеціалізованим курсом, розгляд якого направлений на поглиблене вивчення теорії і практики розробки і реалізації стратегії підприємства.

Виконання курсової роботи, відповідно до учбових планів спеціальності 7.050108, узагальнює і завершує вивчення курсу «Стратегічний маркетинг».

Метою виконання курсової роботи є систематизація, розширення і закріплення отриманих в результаті вивчення дисципліни «Стратегічний маркетинг» теоретичних і практичних знань, їх використання і розвиток навиків самостійної роботи при багатоваріантному підході до вирішення проблем стратегічного розвитку організації.

Стратегічний маркетинг включає розробку і вибір критеріїв для організації стратегічних управлінських рішень, а також практичне використання цих критеріїв з врахуванням конкретних умов діяльності організації.

Вивчення даної дисципліни направлене на рішення наступної задачі: озброєння студентів знаннями методології забезпечення конкурентоспроможності ефективності рішень при розробці стратегії організації (фірми, підприємства), тобто методів підвищення якості процесів ухвалення стратегічних рішень, що дозволяють на подальших стадіях відтворення об'єкту отримати економію, на порядки що перевищує додаткові витрати на підвищення якості рішення.

В процесі написання і захисту курсової роботи студенти повинні проявити знання теоретичних і методологічних основ фінансовою, аналізу господарської діяльності, ринку, оподаткування підприємства; продемонструвати уміння працювати з літературними джерелами, здатність аналізувати, узагальнювати інформацію; приймати управлінські рішення на основі зроблених виводів; логічно і чітко викладати матеріал.

Тема курсової роботи вибирається на підставі пропонованої тематики за узгодженням з керівником. Для написання проблемно-аналітичній частині роботи використовуються дані по конкретній організації, дані Держстатистики, відомості із спеціальної наукової вітчизняної і зарубіжної літератури.

Тема курсової роботи вибирається студентами з врахуванням важливості проблеми для сучасної ситуації, що склалася в стратегічному маркетингу, а також економічного стану конкретної організації.

Курсова робота виконується із залученням інформації по досліджуваних питаннях, новітніх даних науки і передової практики.

РОЗДІЛ 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.