Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка на отчёт.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
56.63 Кб
Скачать

20

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РИНКУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Кафедра організації туризму

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПРОХОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів ІІІ курсу

всіх форм навчання

ОКР «бакалавр»

напряму підготовки 0504 (6.140103) "Туризм"

Донецьк - 2011

Затверджено та рекомендовано

до використання у навчальному процесі

на засіданнях:

кафедри організації туризму (протокол № 8 від 31.03.2011 р.)

методичної комісії інституту (протокол № 7 від 20.04.2011 р.)

Укладач: Крапівіна Г.О., к. держ. упр., доцент кафедри організації туризму

Рецензент: Алейнікова Г.М., д.т.н., професор кафедри організації туризму

Методичні рекомендації до проходження організаційної практики для студентів ІІІ курсу всіх форм навчання ОКР «бакалавр» напряму підготовки 0504 (6.140103) «Туризм» містять вказівки щодо організації проходження практики, розкривають мету та завдання її проведення, обов'язки керівників практики та студентів. Наведені порядок та методика виконання звітів відповідно до ДСТУ 3008-95, міжнародного стандарту IS0 5966: 1982 «Documentation-Ргеsеntаtіоn оf sсіеntific аnd technscal rerots»

ЗМІСТ

Вступ 4

  1. Мета й завдання технологічної практики 5

  2. Організація практики 6

  3. Зміст практики та календарний план 7

  4. Зміст, оформлення і терміни захисту звітів 9

ДОДАТКИ

А. Приклад оформлення титульного аркушу звіту 12

Б. Приклад оформлення змісту звіту 13

В. Теми індивідуальних завдань 14

Д. Рекомендований перелік джерел для написання звіту 16

Е. Таблиці порівняльної оцінки національної системи

оцінювання знань з шкалою ЕСТS 17

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки викликав необхідність підвищення якості підготовки бакалаврів з туризму. В умовах, що характеризуються безперервними змінами соціально-економічного середовища, потрібна швидка адаптація випускників до змін виробничих ситуацій. Адже у своїй майбутній професійній діяльності вони повинні вирішувати широке коло завдань, пов'язаних з дослідженням організаційного середовища туризму, підвищенням ефективності організаційної діяльності підприємства, обґрунтуванням організаційно-управлінських рішень. Для успішного вирішення цих завдань необхідне розуміння студентами ролі процесу з організації підприємства в умовах ринкової конкуренції і стійкого розвитку туризму.

Наявність теоретичних знань і практичних навичок у туристичній сфері значною мірою зумовлює ефективність вирішення цих завдань.

Обов'язковим елементом навчального процесу, що сприяє формуванню бакалавра високого рівня, є організаційна практика. Необхідність організаційної практики полягає у поглибленні теоретичних знань, отриманих студентом при вивченні навчальних дисциплін, конкретизації відомостей і набутті практичних навичок з організації виробничого процесу на основі вивчення досвіду роботи підприємств сфери туризму.

Організаційна практика створює умови для отримання студентом навичок роботи за фахом, розуміння організації туристичної діяльності, формування досвіду прийняття самостійних організаційно-управлінських рішень на конкретних ділянках роботи в реальних виробничих умовах.

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є основною та обов'язковою складовою частиною освітньо-професійної програми. Організаційну практику віднесено до циклу виробничої практики. Вона проводиться у шостому навчальному семестрі та триває чотири тижні.

Організаційна практика як складова циклу виробничої практики - головний елемент безперервної професійно-практичної підготовки бакалаврів з туризму. Основна мета організаційної практики - набуття студентами практичних навичок організаційної роботи на туристично-рекреаційних підприємствах за обраною спеціальністю.

Ознайомлення проводиться з організаційною роботою туристично-рекреаційних установ, туроператорів, турагентів, готелів, об'єктів культурно-пізнавального туризму та екскурсійних бюро, об'єктів заповідного фонду. Для самостійної роботи студентам надаються індивідуальні завдання.

Розподіл студентів за об'єктами практики і призначення керівників проводиться кафедрою і затверджується наказом ректора.

До практики можуть бути допущені студенти, які в установленому порядку виконали навчальний план шести семестрів, склали відповідні заліки та екзамени, захистили курсові роботи.

Перед виїздом на практику студенти забезпечуються такими видами документів: направленням на практику, програмою практики, щоденником практики, індивідуальним завданням.

Під час проходження практики студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота цієї посади відповідає програмі практики. Робочий час визначається відповідно до діючого на підприємстві внутрішнього розпорядку і режиму роботи. Консультації на базах практики проводяться в робочий час, а в навчальних закладах - в неробочий час практиканта.

  1. Мета й завдання організаційної практики

Мета організаційної практики полягає у закріпленні в умовах виробництва теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні дисциплін «Фінанси та фінанси підприємств», «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Історія туризму», «Організація рекреаційних послуг», «Організація туристичних послуг», «Організація анімаційних послуг у туризмі», «Економіка та ціноутворення в галузі туризму», «Бухгалтерський облік туристичної діяльності», а також одержання узагальненого уявлення про організацію роботи сучасного туристичного підприємства.

Відомості про підприємство-базу практики студент одержує шляхом особистих спостережень, вивчення документації, під час бесід з керівниками практики та фахівцями з організаційних, організаційно-управлінських, організаційно-економічних та ін. питань.

Основними завданнями практики є:

отримання чіткої уяви про призначення і місце підприємства-бази практики, що досліджується, у складі загального комплексу туристичної сфери регіону;

вивчення організації діяльності підприємства-бази практики, його служб, підрозділів;

визначення об’єктивних закономірностей формування і розвитку організаційних систем підприємства-бази практики;

вивчення організаційних механізмів дії підсистем підприємства-бази практики у соціально-економічних та природних умовах конкретних територій;

чітке розуміння послідовності організаційних процесів туристично-рекреаційної діяльності підприємства-бази практики;

вивчення умов і методів організаційної роботи кваліфікованих працівників провідних професій підприємства-бази практики;

вивчення порядку забезпечення персоналу робочими місцями, охорони праці й протипожежної безпеки.

  1. Організація практики

Практика на підприємствах здійснюється на основі договорів інституту з підприємствами. З моменту початку практики на студентів поширюються правила охорони праці та правила внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві, з якими вони повинні бути ознайомлені.

Студентів, які не виконали програму практики з поважної причини, направляють на практику повторно, у вільний від навчання час. Студенти, які не виконали програму організаційної практики з неповажних причин, або ті, які одержали на захисті звітів незадовільну оцінку, можуть бути відраховані з навчального закладу, як маючі академічну заборгованість, згідно з порядком, передбаченим уставом інституту.

Керівники практики від кафедри:

контролюють бази практики щодо підготовленості їх для прийому студентів-практикантів;

забезпечують проведення всіх організаційних заходів перед виїздом студентів на практику;

забезпечують дотримання відповідності змісту робіт практики навчальним планам і програмам;

проводять консультації щодо проходження практики, складання та захисту звітів;

розглядають звіти студентів з практики, надають відгуки про їх роботу, приймають участь в роботі комісій із захисту звітів.

Студенти при проходженні практики зобов'язані:

вчасно прибути на базу практики;

виконати програму практики;

вести щоденник для фіксації отриманої інформації;

представити письмовий звіт і пройти співбесіду з керівником практики.

Звіт з практики захищається перед комісією, до складу якої входять керівники практики від інституту та викладачі кафедри. Якщо звіт з певних причин не захищений, то він повинен бути повторно протягом трьох днів з початку наступного семестру поданий на кафедру.

Захист звіту проходить в наступному порядку: студент п'ять хвилин інформативно доповідає про підсумки організаційної практики.

Оцінку з практики керівник виставляє в залікову книжку та відомість, яка представляється деканату. Під час виставлення загальної оцінки студентам за підсумками практики береться до уваги рівень практичної і теоретичної підготовки студента, поведінка під час проходження практики, зміст, оформлення та захист звіту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.