Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи архітектоніки -Нов..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
410.11 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Кафедра педагогіки початкової освіти та методики викладання природничо-математичних дисциплін

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ОСНОВИ АРХІТЕКТОНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

для спеціальності 8.010102 «Початкове навчання»

(освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Кафедра педагогіки початкової освіти та методики викладання природничо-математичних дисциплін

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор

з навчально-методичної роботи Вченою радою Гуманітарного інституту,

протокол № від «__»_______2008 р «___»_______________ 2008 р

Учений секретар___________

_______________О.Б. Жильцов

Робоча навчальна програма основи архітектонічної творчості

для спеціальності ….

(освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр")

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри педагогіки початкової освіти

та методики викладання природничо-

математичних дисциплін

протокол № 1 від «8» вересня 2008 р.

в.о. завідувача кафедри________ Г.П.Лишенко

Київ 2008

Основи архітектонічної творчості. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка, 2008. – 27 с.

Укладач: Тименко Володимир Петрович, викладач кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін.

Рецензенти:

Лишенко Григорій Павлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін ім. Київського міського педагогічного університету Б.Д. Грінченка;

Корець Микола Савович, директор Київського гуманітарно-технічного інституту НПУ ім. М.Драгоманова, доктор пед. наук, професор

КМПУ, 2008 р.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І. Вербальний інформаційний аналог……………………………... 9

Змістовий модуль ІІ. Сенсорний інформаційний аналог. . . . . . . . ………………….

Змістовий модуль ІІІ. Структурний інформаційний аналог………………………... . 10

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи архітектонічної творчості» . 11

V. Плани семінарських та практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Карта самостійної роботи магістранта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект) . . . . . . . . . . . . . . . 20

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ХІ. Питання до заліку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ХІІ. Орієнтовна тематика магістерських робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ХІІІ. Рекомендована література

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.