Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова ФМ (5 - 2 )-new.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
1.59 Mб
Скачать

51

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту та підприємництва

Курсова робота

з дисципліни: “Фінансовий менеджмент”

на тему:

РОЗРОБКА БЮДЖЕТУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПП „ТОРГОВИЙ ДІМ НІКО”

Виконала:

студентка групи ЕП –V-2

Данчук М. В.

Перевірила:

професор

Чеснакова Л.С.

Київ 2009

Реферат

Курсова робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, переліку посилань, трьох додатків.

Курсова робота в повному обсязі викладена на 51 сторінці , містить 34 таблиці та 7 джерел використаної літератури згідно переліку посилань.

Мета курсової роботи – отримання навичок у плануванні інвестиційної діяльності підприємства, зокрема, розробки бюджету інвестиційної програми підприємства на прикладі ПП „ Торговий дім Ніко”.

Об’єкт планування – господарська діяльність підприємства ПП „ Торговий дім Ніко”.

В роботі проведено аналіз господарської діяльності ПП „ Торговий дім Ніко”, які дозволили обґрунтувати ділову стратегію підприємства та якісні й кількісні її показники. Розраховані капітальні інвестиції, обсяги зміни витрат, доходів, внутрішні і зовнішні джерела фінансування капітальних інвестицій; бюджет інвестиційної програми по кварталах і в цілому на рік. У висновках подано оцінку отриманих в роботі результатів.

Ключові слова:інвестиції, бюджет інвестиційної програми, джерела фінансування, стратегія контролю над витратами.

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………….5

РОЗДІЛ І. ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ……………………………………………7

1.1. Обґрунтування ділової стратегії підприємства……………………7

1.2. Визначення обсягу капітальних інвестицій……………………….. 7

1.3. Порядок індексації доходів і витрат………………………………10

РОЗДІЛ ІІ. СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ…………………………………………………….11

2.1. Розрахунок внутрішніх джерел фінансування капітальних інвестицій на перший квартал……………………………………………..11

2.2. Планування зовнішніх джерел фінансування на перший квартал……………………………………………………………………....14

2.3. Розрахунок внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування капітальних інвестицій на другий квартал………………………………............................................................18

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА БЮДЖЕТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ ЗА СТРАТЕГІЄЮ КОНТРОЛЮ НАД ВИТРАТАМИ……………………………………………………….............24

3.1. Розрахунок внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування на третій квартал…………………………………………………………………....24

3.2. Розрахунок внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування на четверті квартал…………………………………………………………….29

РОЗДІЛ ІV. РОЗРОБКА БЮДЖЕТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА СТРАТЕГІЯМИ ЗРОСТАННЯ ТА ОБМЕЖЕНОГО ЗРОСТАННЯ……………………………………………..............................34

4.1. Розробка бюджету на третій квартал………………………………34

4.2. Розрахунок внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування капітальних інвестицій на четвертий квартал…………………………….40

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………...45

ВИСНОВКИ………………………………………………………………...46

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………..47

ДОДАТОК 1. Баланс ПП „ Торговий дім Ніко”………………………....48

ДОДАТОК 2. Звіт про фінансові результати Торговий дім Ніко……....49

ДОДАТОК 3. Звіт про рух грошових коштів „ Торговий дім Ніко”.......50

Вступ

Проблема економічного зростання тісно пов’язана з наявністю ресурсів для розвитку економіки, удосконалення її структури. Найважливішим джерелом економічного зростання є інвестиції.

За браком інвестицій уповільнюються темпи економічного зростання, що призводить до криз, зменшення обсягів виробництва товарів і послуг, скорочення зайнятості, інфляції, попиту тощо.

Найсуттєвішим фактором інвестиційної діяльності є наявність фінансових ресурсів. Це перша умова формування інвестиційних планів і водночас основне обмеження. З оцінювання обсягів наявних ресурсів починається інвестиційне планування, і за цими ресурсами перевіряється реальність уже розробленої інвестиційної стратегії.

Одним із важливих завдань фінансового менеджменту є розробка й реалізація фінансової стратегії підприємства, в межах якої формується інвестиційна програма, що спрямована на підвищення ефективності операційної діяльності. Зміст інвестиційної програми визначає обрана основна ділова стратегія, наприклад, контролю над витратами, зростання, обмеженого зростання, та відповідні довгострокові цілі діяльності. Для досягнення останніх формується портфель інвестиційних проектів. Періодично (через рік, два або три роки) довгострокові цілі конкретизуються в поточних цілях, що мають певні кількісні показники: відсоток скорочення собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг, збільшення доходів основної діяльності та інші. Для їх досягнення необхідно реалізувати певні інвестиційні проекти, які вибираються з відповідного портфеля. Вартість проектів визначає капітальні витрати, для покриття яких необхідно віднайти відповідні внутрішні, а, при потребі, і зовнішні джерела фінансування. Баланс між капітальними інвестиціями (витратами) і джерелами їх фінансування представляє собою бюджет інвестиційної програми.

Для отримання навичок розробки бюджету інвестиційної програми підприємства в роботі виконувались наступні завдання:

 • обґрунтування ділової стратегії підприємства;

 • визначення якісних і кількісних показників ділової стратегії;

 • розрахунок обсягу капітальних інвестицій;

 • планування очікуваного збільшення чистого доходу або скорочення витрат;

 • розрахунок обсягу внутрішніх джерел фінансування капітальних інвестицій:

а) амортизаційних відрахувань по основних засобах та нематеріальних активах;

б) нерозподіленого прибутку;

в) інших внутрішніх джерел;

 • формування бюджету інвестиційної програми підприємства.

Виконання завдань у курсовій роботі здійснювалось на базі даних ПП „ Торговий дім Ніко” за 2008 рік (Форма 1 – Баланс, Форма 2 – Звіт про фінансові результати). Компанією «Торговий дім «НІКО», офіційного імпортера Mitsubishi Motors, за минулий рік було реалізовано понад 27 з половиною тисяч автомобілів, що дозволило бренду Mitsubishi зміцнити позиції лідера. Звичайно такому успіху посприяв вихід нових моделей на український ринок. Кожна з яких і Pajero Wagon і Outlander XL і Lancer X і пікап L200 стала лідером у своєму класі. Також не залишилися не помітними для споживача маркетингові та рекламні зусилля бренду. Стосовно ж програм лояльності – Автопарад Mitsubishi «Три діаманти майбутнього» - став для шанувальників японського виробника вже традиційним і очікуваним святом. Компанія «Торговий дім «НІКО» вже четвертий рік поспіль носить почесне звання «Імпортер №1» в Україні і схоже поступатися ним не збирається.

Розділ і. Обґрунтування основнихараментрів інвестиційної програми

1.1 Обґрунтування ділової стратегії підприємства

В першому розділі , я обчислюю показники обґрунтування ділової стратегії підприємства Зокрема, для цього необхідно визначитися щодо якісних і кількісних показників поточних цілей інвестиційної програми на плановий рік. Ними можуть бути коефіцієнт зносу основних засобів, рентабельність та кількісні їх значення.

1. Коефіцієнт зносу : ,

де =вартість зносу, - первісна вартість;

 1. Коефіцієнт придатності: ,

де первісна вартість, - залишкова вартість

Далі знаходимо показники рентабельності :

 1. рентабельність доходів від основної діяльності ;

 1. рентабельність власного капіталу від основної діяльності :

;

 1. рентабельність від іншої діяльності:

4 ) рентабельність від звичайної діяльності

Методику розробки бюджету інвестиційної програми підприємства за сталим варіантом прогнозу ілюструє приклад за даними ПП „ Торговий дім Ніко”». Звітність ПП наведена у додатках 1, 2,3.

Вихідні дані до курсової роботи наведені в табл. 1.1.

  1. Визначення обсягу капітальних інвестицій

Обсяг капітальних інвестицій прямим методом визначається в процесі відбору прийнятних проектів для забезпечення запланованого приросту доходів чи скорочення витрат. Відбір здійснюється за показниками ефективності й ризику проектів. Вартість прийнятих до реалізації проектів дорівнює обсягу капітальних інвестицій. Навички таких розрахунків ми отримали при виконанні курсової роботи з дисципліни “Проектний аналіз”. Враховуючи значну їх трудомісткість, в даній курсовій роботі ми визначаємо капітальні інвестиції опосередковано, виходячи із планових значень коефіцієнта зносу основних засобів на кінець планового року. При цьому слід враховувати, що для всіх варіантів:

 1. капітальні інвестиції здійснюються у першому кварталі планового року;

 2. передбачається технічне переозброєння підприємства;

 3. амортизація нових основних фондів починається з третього кварталу;

 4. амортизація діючих і нових основних фондів нараховується прямолінійним методом.

Вихідні дані для розробки бюджету інвестиційної програми наведені у табл.1.1.

Таблиця 1.1

Вихідні дані для розробки бюджету інвестиційної програми

Показники

Код ряд.

Один. вим.

Варіант плану

Джерело

Ста

Лий

Оптимістичний (песимістичний)

Коефіцієнт зносу основних фондів

01

-

0,491

-

Вибір студента

Рентабельність нових основних фондів

02

-

0,255

-

-“-

Строк корисного використання нових основних засобів

03

Роки

7

Х

Завдання на КР

Коефіцієнт вибуття основних засобів

04

-

0,04

Х

-“-

Щоквартальний індекс інфляції

05

-

1,02

-

Вибір студента

Частка витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи в межах прожиткового мінімуму

06

-

0,35

Х

Завдання на КР

Сума відрахувань чистого прибутку на сплату дивідендів

07

Тис. грн.

200

-

Вибір студента

Річні ставки відсотка за кредитами:

Довгостроковими

08

%

26

-

-“-

короткостроковими

09

%

18

-

-“-

Частка змінних витрат у собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)

10

-

0,4

Х

Завдання на КР

Річна ставка відсотка за: короткостроковим банківським депозитом

11

%

15,5

-

Вибір студента

борговими цінними паперами

короткостроковими

12

%

16,5

-“-

Довгостроковими

13

%

20

-“-

1 Фактичне значення коефіцієнта в товаристві становить 0,51 (3186,5/6248,2). Заплановано скорочення його на 0,02 пункти.

 1. у першому кварталі планується вибуття повністю зношених основних засобів, суму яких визначає відповідний коефіцієнт.

Коефіцієнт зносу основних фондів на кінець планового року рахується за формулою:

, (1.1)

де - знос діючих основних засобів на початок планового року;

- знос діючих основних засобів протягом року;

- знос основних засобів, що плануються до вибуття у плановому році;

- знос нових основних засобів протягом планового року;

- первісна вартість основних засобів на початок року;

- первісна вартість основних засобів, що плануються до вибуття у плановому році;

- первісна вартість нових основних засобів, що вводяться у дію у плановому році.

Сума зносу діючих основних засобів на початок року міститься в балансі і в ПП дорівнює 3117,7 тис. грн. (додаток 1, ряд. 32 гр. 4).

Знос діючих основних засобів протягом плавного року за прямолінійним методом становить таку ж саму суму, як і у звітному році, тобто 137,6 тис. грн. (додаток 2, ряд. 260).

Знос повністю зношених основних засобів, що плануються до вибуття у плановому році, дорівнює їх первісній вартості.

Знос нових основних засобів протягом планового року за прямолінійним методом визначають (а) їх первісна вартість (ПВн), (б) строк корисного використання, який в ПП „ Торговий дім Ніко”складає сім років (табл. 2.1, ряд. 03). Враховуючи, що амортизація нових фондів триває півроку, норма амортизації становитиме (1/7*2)=1/14, а сума їх зносу – ПВн/14.

Первісна вартість основних засобів на початок року відповідає даним звітного балансу (ряд. 031) і складає 4396,1 тис. грн.

Первісну вартість вибулих основних засобів визначає коефіцієнт вибуття, який в ПП становить 0,04 (табл. 2.1, ряд. 04). Тоді вартість вибулих фондів дорівнює 175,8 тис. грн. (4396,1*0,04).

Первісна вартість нових основних засобів є невідомою шуканою величиною. Її значення можна визначити з рівняння:

Розв’язок рівняння дає значення первісної вартості нових основних фондів у сумі 9,61 тис. грн.

Оскільки рентабельність нових фондів становить 0,255 (табл. 1.1, ряд. 02), то від освоєння капітальних інвестицій підприємство щорічно може отримати додатковий прибуток у сумі 2,5 тис. грн. (0,255*9,61).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.