Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zvit_1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
317.44 Кб
Скачать

22

ВСТУП

Звіт є результатом практики на базі приватного підприємства "Карапуз Херсон". В роботі використано знання , отримані в процесі вивчення ряду економічних дисциплін. Ціль практики - закріплення раніше отриманих знань на практиці.

Актуальність практичного навчання студента-менеджера продиктована соціально-економічними перетвореннями нашого суспільства: прагнення розбудови української держави й реформування економіки, бурхливий розвиток міжнародних стосунків, перебудова у сфері освіти, скерована на її гуманізацію, і обумовлена ними переоцінка цінностей. Ринкові відносини змінили підходи до управління суб'єктами господарювання, які діють в Україні, і тим зумовили гостру необхідність у потужному управлінському кадровому потенціалі. Сьогодні країні не вистачає висококваліфіцированих фахівців, які володіли б основами менеджменту і могли б ефективно використовувати механізми ринкової економіки. Все це покладає на вищу школу нелегкий обов’язок – не лише підготувати спеціалістів до майбутньої професійної діяльності, але й сформувати їх особистість. Підготовка висококласних фахівців у сфері менеджменту передбачає , насамперед, набуття практичних знань і умінь, які дають їм змогу впевнено себе почувати за умов ринку і ефективно організовувати управлінський процес з використанням основних засад сучасного управління. Виховання особистості спеціаліста, який відповідає сучасним вимогам, передбачає пошук і відбір ефективних педагогічних методів. Для цього необхідно виділити відповідні властивості особистості, які повинні стати предметом виміру сформованості особистості спеціаліста. Такою ланкою, на мою думку, є професійна спрямованість як ієрархічна система усталено домінуючих мотивів особистості, як визначальна характеристика спеціаліста, котра дозволяє людині максимально виявити свої здібності й творчо опанувати професію.

Тому метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань та вивчення механізмів здійснення управлінських функцій на прикладі ПП

« Карапуз Херсон», оволодіння досвідом і придбання практичних навичок, самостійного аналізу виробничого процесу на підприємстві АПК.

Предметом індивідуального дослідження є збір даних, необхідних для визначення функціонування процесів менеджменту на підприємстві.

Як вже було зазначено, об`єктом виробничої практики є приватне підприємство "Карапуз Херсон», яке розташоване в Херсонській області, Білозерському районі

В процесі проходження практики були використані такі методи дослідження, як моментні спостереження, хронометраж і фотографія робочого дня, поведінковий метод, моделювання.

Були вивчені такі інформаційні джерела, як «Менеджмент: теоретичні основи і практикум. Навчальний посібник дня студентів вищих навчальних закладів освіти» Гірняка та Лазановського, «Основи менеджменту» Хміля, «Менеджмент» Стадника та Йохна, тощо. Для аналізу діяльності підприємства використовувались статут підприємства та його щорічна звітність. Також вивчались праці іноземних вчених, періодична література.

Основна частина

1 Назва, форма власності, сфера діяльності та органи управління підприємством. Оцінка оптимальності обраної форми власності.

1.1 Об`єктом виробничої практики є приватне підприємство «Карапуз Херсон», яке розташоване в Херсонській області, Білозерському районі. Займається виробництвом (вирощування) та збутом продукції рослинництва.

1.2 ПП «Карапуз Херсон» є приватним фермерським підприємством. Ця форма власності є оптимальною для підприємства, адже підприємство діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта господарювання (юридичної особи). Перехід вітчизняної економіки до ринку не міг не викликати відродження приватної власності, яка в Радянському Союзі не визнавалась, індивідуальна власність мала лише спо­живчий характер. Конституція України проголосила право приватної власності непоруш­ним, об'єктом приватної власності може бути майно як споживчого, так і виробничого при­значення, і це відкрило простір для здійснення господарської та підприємницької діяльності приватним власником. Отже, держава не тільки дозволяє, а й заохочує господарську діяль­ність приватних підприємств.

Характерною рисою приватних підприємств, на відміну від інших підприємств, є необо­в'язковість формування статутного фонду, а також відсутність будь-яких обмежень щодо його розмірів у випадках, коли засновники визнали за необхідність створити такий фонд. Це значно здешевлює реєстрацію приватного підприємства.

Приватне підприємство вдало поєднує окремі риси складних організаційно-правових форм господарської діяльності і приватного бізнесу. Воно є повно­цінною, рівноправною з іншими юридичними особами, формою господарювання з прита­манним йому керівництвом, посадовими особами, які відповідають за його діяльність, по­точними та іншими рахунками, печаткою, бухгалтерським обліком, правами на договірні зв'язки та відносини з банківськими та іншими установами тощо. З іншого боку - це унітар­на організація, яка повністю підпорядкована тільки своєму власнику.

Управління приватним підприємством здійснюється засновником або найманою особою одноособово, що виключає розбіжності та протиріччя між засновниками (на відміну від тих випадків, коли таких засновників декілька) - отже, відсутня можливість блокування рішень.

1.3 Виробнича структура, виробничі процеси

Під виробничою структурою підприємства-об'єкта розуміється склад і розміри його внутрішніх підрозділів (цехів, дільниць, служб).

Головними елементами виробничої структури підприємства є робочі місця, ділянки, цехи.

Робочі місця на підприємстві являють собою неподільне в організаційному відношенні ланка, виробничого процесу, що обслуговується одним або кількома робочими, призначене для виконання певної виробничої операції, оснащене відповідним обладнанням та організаційно- технічними засобами.

Ділянка - виробничий підрозділ, що об'єднує низку робочих місць, згрупованих за певною ознакою, що здійснює частина загального виробничого процесу по виготовленню продукції.

Цех - організаційно-відокремлений підрозділ підприємства, що складається з ряду ділянок, що виконує певну обмежені виробничі функції.

Усі цехи на підприємстві розчленовуються на цехи основного виробництва, допоміжні цехи та обслуговуючі господарства.

ПП "Карапуз Херсон" спеціалізується на виробництві продукціїрослинництва. Галузь рослинництва має велике значення в економіці господарства, тому площа землекористування господарства достатньо велика. На сьогодні ПП " Карапуз Херсон " - вузькоспеціалізоване підприємство, яке займається тільки виробництвом та реалізацією продукції рослинництва.

Виробнича структура ПП «Карапуз Херсон» представлена в додатку «А».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]