Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебная и производственная практика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.08.2019
Размер:
316.93 Кб
Скачать

Вучэбная і вытворчая практыка

Праграма па спецыяльнасці 1-23 01 11

Бібліятэказнаўства і бібліяграфія (па напрамках)

Рэдактар Р.А.Маслоўская

Тэхнічны рэдактар Л.М.Мельнік

Падпісана ў друк 2010 г. Фармат 60х841/16.

Папера пісчая № 2. Ум. друк. арк. 2,04. Ул.-выд. арк. 1,37.

Тыраж экз. Заказ .

УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”.

220007, Г. Мінск, вул. Рабкораўская, 17.

Ліцэнзія № 02330/0131818 ад 02.06.2006 г.

Надрукавана на рызографе

УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”.

2 20007, Г. Мінск, вул. Рабкораўская, 17.

* Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыялізацыі 1-23 01 11-04 01 «Біблія­тэказнаўства і бібліяграфія. Беларуская мова і літаратура», тэрмін праходжання азнаямленчай (вучэбнай), тэхналагічнай (вытворчай) і пераддыпломнай практыкі ў бібліятэках ці інфармацыйных цэнтрах скарочаны і вызначаецца адпаведна з графікам вучэбнага працэсу.

**Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыялізацыі 1-23 01 11-04 02 «Біблія­тэказнаўства і бібліяграфія. Замежная мова», тэрмін праходжання тэхналагічнай (вытворчай) практыкі ў бібліятэках скарочаны і вызначаецца адпаведна з графікам вучэбнага працэсу.

* Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыялізацыі 1-23 01 11-04 01 «Біблія­тэказнаўства і бібліяграфія. Беларуская мова і літаратура» і па спецыялізацыі 1-23 01 11-04 02 «Бібліятэказнаўства і бібліяграфія. Замежная мова», па прычыне скарочанага тэрміну праходжання практыкі практычныя заданні для выканання вызначаюцца кіраўнікамі практыкі ад кафедры і базы практыкі на аснове дадзенай праграмы.

* Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыялізацыі 1-23 01 11-04 01 «Біблія­тэказнаўства і бібліяграфія. Беларуская мова і літаратура», па прычыне скаро­чанага тэрміну праходжання практыкі практычныя заданні для выканання вызна­чаюцца кіраўнікамі практыкі ад кафедры і базы практыкі на аснове дадзенай праграмы.

32

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.