Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебная и производственная практика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.08.2019
Размер:
316.93 Кб
Скачать

Спіс літаратуры

1. Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь [Элек­тронный ресурс]: Закон Рэсп. Беларусь ад 22.03.1995 г. № 3680-ХІІ: у рэд. ад 11.11. 2002 г. № 147-З; са змян. і дап. ад 02.05.2008 г. № 337-З // Эталон 6.0: банк данных “Законо­дательство Республики Беларусь”: эталонный банк данных правовой информ. Респ. Беларусь / Нац. центр право­вой ин­форм. Респ. Беларусь. – Электрон. дан. (79709 документов). – Мн., 2009. – Загл. с экрана. – Обновление № 397 от 20.03.2010 г. – (Эталон 6.0: эталонный банк данных правовой информ. Респ. Беларусь., Версия 6.0 (6.0.7.5 от 26.02.2009).

2. Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка. – М.: Паш­ков дом, 2007. – 1299 с.

3. Бібліятэчная справа Рэспублікі Беларусь: даведнік / БДУ культуры і мастацтваў; ЦНБ АНБ; склад. Р.С.Матульскі; пад рэд. Н.Ю.Бярозкінай, Н.А. Ляйко. – Мн.: [б.в.], 1995. – 164 с.

4. Воройский, Ф.С. Основы проектирования автоматизиро­ванных библиотечно-информационных систем / Ф.С.Ворой­ский. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 384 с.

5. Галковская, Ю.Н. Правовое обеспечение деятельности библиотеки в Республике Беларусь: науч.-практ. пособие / Ю.Н.Галковская. – М.: Мн.: Новое знание, 2008. – 215 с.

6. Демешко, Л.А. Менеджмент школьной библиотеки: науч.-практ. пособие / Л.А.Демешко. – Мн.: Новое знание, 2009. – 160 с.

7. Дзямешка, Л.А. Абслугоўванне карыстальнікаў біблія­тэк: вучэб. дапам. / Л.А.Дзямешка, С.А.Паўлава. – Мн.: БДУ культуры і мастацтваў, 2007. – С. 46–49; 62–67.

8. Зыгмантовіч, С.В. Арганізацыя і тэхналогія бібліягра­фічнай дзейнасці: вуч. дапам. / С.В.Зыгмантовіч. – Мн.: БДУ культуры і мастацтваў, 2006. – 325 с.

9. Зыгмантовіч, С.В. Кіраванне бібліяграфічнай дзейнас­цю бібліятэкі: вуч. дапам. / С.В.Зыгмантовіч. – Мн.: БДУ культуры і мастацтваў, 2009. – 124 с.

10. Ильяева, И.А. Стратегическое управление библиотекой: учеб.-метод. пособие / И.А.Ильяева, В.Н.Маркова. – М.: КНОРУС, 2008. – 184 с.

11. Клюев, В.К. Маркетинговая ориентация библиотечно-информационной деятельности: учеб. пособие / В.К.Клюев, Е.М.Ястребова. – М., 2001. – 144 с.

12. Ляйко, Н.А. Каталагізацыя дакументаў. Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне: вучэб. дапам. для студэнтаў спецыяльнасці “Бібліятэказнаўства і бібліяграфія” / Н.А.Ляй­ко, А.І.Фядорына. – 2-е выд., стэр. – Мн.: [б. в.], 2007. – 178 с.

13. Паршукова, Г.Б. Маркетинговые основания в библио­течной деятельности: учеб. пособие / Г.Б.Паршукова / ГПНТБ СО РАН. – Новосибирск, 2005. – 151 с.

14. Пераверзева, Ю.А. Фінансава-эканамічная дзейнасць бібліятэк: вучэб.-метад. дапам. / Ю.А.Пераверзева. – БДУ культуры і мастацтваў, 2009. – 114 с.

15. Петушко, Н.Е. Библиотечный маркетинг: учеб.-ме­тод. пособие / Н.Е.Петушко. – Мн.: БГУ культуры и искусств, 2010. – 116 с.

16. Ровіна, Р.А. Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэн­не навукова-тэхнічнага і медыцынскага комплексу: вучэб.-метад. дапам. для студэнтаў ВНУ па спецыяльнасці 1-23 01 11 “Бібліятэказнаўства і бібліяграфія” / Р.А.Ровіна, В.А.Касап. – Мн.: [б. в.], 2009. – 158 с.

17. Российское библиотековедение: ХХ век. Направление, проблемы и итоги: опыт монограф. исследования / Рос. гос. б-ка; сост. и предисл. Ю.П.Мелентьевой. – М.: Пашков дом, 2001. – С. 259–267.

18. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н.Ванеева, В.А.Минкина. – СПб.: Профессия, 2004. – С. 281–285.

19. Суслова, И.М. Библиотека в системе некоммерческого маркетинга: учеб.-метод. пособие / И.М.Суслова. – М., 2001. – 160 с.

20. Суслова, И.М. Практический маркетинг в библиотеках: учеб.-метод. пособие / И.М.Суслова. – М.: Либерия, 2004. – 144 с.

ДАДАТКІ

Дадатак 1

Структура дзённіка практыкі

УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый

Кафедра менеджменту інфармацыйна-дакументнай сферы

ДЗЁННІК

па _________________________________________________практыцы

(азнаямленчай (вучэбнай) / тэхналагічнай (вытворчай) / пераддыпломнай)

студэнта _________ __________________________________________

(група) (прозвішча, імя, імя па бацьку)

Перыяд праходжання практыкі__________________

База праходжання практыкі ____________________

____________________________________________

Кіраўнік практыкі ад базы______________________

Кіраўнік практыкі ад кафедры__________________

М ІНСК, 2010

Дата

Структурнае падраздзяленне

бібліятэкі

Змест выкананай работы і фактычныя звесткі аб дзейнасці базы практыкі і яе структурных падраздзяленняў

Подпіс кіраўніка ад бібліятэкі

Подпіс кіраўніка

ад кафедры

Заўвагі кіраўніка практыкі ад бібліятэкі_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Заўвагі кіраўніка практыкі ад кафедры ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.