Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Крим. процес-загальнаМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ч.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
212.99 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет

«Одеська юридична академія»

Криворізький факультет

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Загальна частина

(1 семестр)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи

і підготовки до семінарських занять

Кривий Ріг

2011

Укладач: Анненко Олександр Сергійович

Рецензент: доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального процесу

Алєнін Юрій Павлович

Затверджено Кафедрою правових дисциплін КНЦ НУ «ОЮА»

Протокол № 10 від 26 грудня 2010року

1 Семестр

п,п

Найменування

теми

Лекції

Семінари

СПС

1.

Поняття. Значення. Основні інститути кримінального процесу.

2

2

8

2.

Кримінально-процесуальне законодавство України. Джерела кримінально-процесуального законодавства.

2

2

8

3.

Принципи кримінального процесу

2

2

8

4.

Суб»єкти кримінально-процесуальної діяльності

4

4

8

5.

Докази і доказування в кримінальному процесі

4

4

12

6.

Заходи кримінально-процесуального примусу

4

2

12

Всього

90

18

16

56

Передмова

Курс «Кримінальний процес України» як навчальна дис­цип­ліна ґрунтується на базі науки кримінального процесу, кри­мінально-процесуального права і практики їх застосуван­ня су­дами, прокурорами, органами дізнання, слідства, адвока­тами.

Мета вивчення курсу кримінально-процесуального права - розкрити його значення для швидкого та об'єктивного роз­криття злочинів, для охорони прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному судочинстві, для зміцнення за­конності й правопорядку, охорони інтересів держави і суспіль­ст­ва, вивчення основних положень процесу, принципів діяльно­сті органів і посадових осіб, які його ведуть, статусу інших су­б'єктів кримінальної процесуальної діяльності, порядку прова­дження у кримінальних справах.

Вивчаючи кримінально-процесуальне право, слід керува­тися навчальною програмою курсу, рекомендованими норма­тивними актами, навчальною та спеціальною літературою. У ре­зультаті вивчення курсу студенти мають:

    • знати основні теоретичні положення кримінального про­цесу, джерела кримінально-процесуального законодавства в Україні, практику його застосування судами, прокурорами, слід­чими ор­ганами та адвокатами;

    • уміти правильно тлумачити і застосовувати норми кримі­наль­но-процесуального права, самостійно поповнювати і погли­блювати свої знання, обґрунтовувати й відстоювати свою пра­вову позицію, захищати права, свободи і законні інтереси грома­дян, юридичних осіб, інтереси держави і суспільства.

Курс кримінально-процесуального права України поділя­ється на дві частини: загальну і особливу.

У загальній частині розглядаються основні, вихідні поло­жен­ня: походження, призначення та історичні форми криміналь­ного процесу, поняття, завдання і принципи кримінального про­цесу України, правовий статус суб'єктів кримінально-процесуа­льної діяльності, теорія доказів, заходи кримінально-процесуа­льного примусу.

На основі цих фундаментальних положень в особливій частині курсу вивчається рух кримінальної справи на всіх ста­діях кримі­нального процесу, починаючи з порушення криміна­льної справи і закінчуючи перевіркою судових рішень в порядку виключного провадження.

Вивчення курсу передбачає проведення лекцій, семінарсь­ких занять, індивідуальної роботи зі студентами. Для активіза­ції процесу навчання застосовується також проведення семінарів-дискусій; метод мозкових атак по вирішенню практичних зав­дань; кейс-метод для розгляду та обговорення проблемних та конфліктних ситуацій, пов'язаних із практичною юридич­ною діяльністю; презентації студентами реферативних дослід­жень; рольові ігри, спрямовані на закріплення та використання прак­тичних навичок на різних стадіях кримінального процесу, а та­кож банки візуального супроводження, а саме друковані та кодоскопічні матеріали.

Плани семінарських занять

Загальна частина

Семінарське заняття 1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.