Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Крим. процес-загальнаМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ч.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
18.08.2019
Размер:
212.99 Кб
Скачать

Завдання до самостійної підготовки

При вивчення теми №3 студентам слід приділити увагу вивченню наступних питань: Поняття і значення принципів кримінального процесу. Демократичні основи правосуддя в Україні та їх подальше вдосконалення.

Система принципів кримінального процесу. Принципи кримінально­го процесу, закріплені в Конституції України.

Поняття, зміст і значення принципів кримінального процесу: вста­новлення об'єктивної істини; забезпечення захисту прав і свобод люди­ни; недоторканність сфери особистого життя; недоторканність особи; не­доторканність житла, забезпечення таємниці листування, телефонних та інших розмов, телеграфної і поштової кореспонденції; забезпечення таємниці банківських вкладів; непорушність права власності; повага та захист честі і гідності людини; презумпція невинуватості обвинувачува­ного; презумпція добропорядності людини; рівність людей перед зако­ном і судом; гарантованість доступу до правосуддя та забезпечення права на судовий захист; здійснення правосуддя тільки судом; забезпе­чення обвинувачуваному права на захист; недопустимість примушування до свідчень проти самого себе, членів своєї сім'ї і своїх близьких родичів (свобода самовикриття та викриття близьких); забезпечення безпеки учасників кримінального процесу; допустимість застосування примусо­вих і запобіжних заходів лише в разі крайньої необхідності; допус­тимість притягнення до кримінальної відповідальності лише за умови доведеності вини; незалежність слідчого; забезпечення ознайомлення особи, що притягується до відповідальності з обвинуваченням і допус­тимість судового розгляду справи тільки в рамках пред'явленого обви­нувачення; прокурорський нагляд за забезпеченням законності на досудових стадіях та підтримання обвинувачення в суді прокурором;публічність; гласність судового розгляду справи; незалежність суду і підкорення його тільки законові; змагальність і диспозитивність; безпо­середність та усність судового процесу; таємниця наради суддів; обов'язковість рішень суду; свобода оскарження процесуальних дій і рішень, забезпечення можливості касаційного та апеляційного оскаржен­ня рішення суду першої інстанції; державна мова судочинства; реабілітація невинуватих; документованість; законність; толерантність; гуманізм; справедливість.

Взаємозв'язок і взаємообумовленість принципів кримінального про­цесу.

Семінарське заняття 4

Тема 4. Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності Заняття 1

( 2 год. )

Питання для обговорення

  1. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу.

  2. Процесуальна правоздатність і дієздатність суб»єктів кримінального процесу.

  3. Особи, які ведуть кримінально-процесуальне провадження : суд, прокурор, слідчий, начальник слідчого відділу, органи дізнання, особа, що проводить дізнання.

  4. Обставини, що виключають участь у кримінальному судочинстві суддів, прокурора, слідчого, особи, яка проводить дізнання. Відводи і самовідводи, порядок їх заявлення і вирішення на різних стадіях процесу.

  5. Учасники процесу : підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений, виправданий.

  6. Процесуальне положення неповнолітньої особи. що недосягла віку кримінальної відповідальності, відносно якої ведеться кримінальне судочинство.

  7. Законний представник неповнолітнього обвинуваченого і підозрюваного.

  8. Захисник і його права.

Теми рефератів

1. Процесуальний статус потерпілого.

2. Особливості захисту осіб, які мають інформацію про злочинну діяльність.

3. Охорона адвокатської таємниці.

Задача 1

Слідчим міліції порушена кримінальна справа за фактом скоєння декількох квартирних крадіжок. Обставини їх скоєння давали підстави вважати, що всі вони скоєні одною особою або особами. В ході розслідування було встановлено, що крадіжки скоювались групою підлітків, серед яких був 13-літній Старков, який раніше неодноразово скоював правопорушення і стояв на обліку в службі в справах неповнолітніх. Слідчий вважає, що відносно Старкова необхідно застосувати примусові заходи ви­ховного характеру.

Чи є Старков суб’єктом кримінального процесу? Якщо це так, то до якої категорії суб’єктів його слід віднести?

Задача 2

В місцевий суд надійшли дві кримінальні справи: одна – по звинуваченню Примака за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство), друга – за звинуваченням Єжова за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Яким повинен бути (чи може бути) склад суду при роз­гляді справ в судовому засіданні?

Задача 3

При розслідуванні справи про відмивання грошових ко­штів, здобутих злочинним шляхом, слідчим був запрошений для дачі свідчень юрисконсульт В. підприємства, генеральним дире­ктором якого був обвинувачений М. В. відмовився давати пока­зання як свідок, посилаючись на те, що він представляє інте­реси обви­нуваченого М. як захисник.

Чи відповідають вимогам закону дії юрисконсульта? Що по­винен зробити слідчий?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.